Taloussosiaalityö

Katri Viitasalon luento 31.1.2020 Tampere
Taloussosiaalityö taloudellisen toimintakyvyn vahvistajana ja rakenteellisen sosiaalityön välineenä

Koonnut: Konsta Riikonen & Sonja Rossi

Avaa Prezi painamalla Tästä

Alla presentaation sisältö litteroituna

Taloussosiaalityö on terminä suhteellisen uusi, mutta käytännössä se on aikuissosiaalityön perustyötä ja varmasti tuttua jokaiselle kentällä työskentelevälle. Taloussosiaalityötä voi tarkastella toimintaorientaationa, sekä ajattelu- ja suhtautumistapana.

Taloussosiaalityö voidaan nähdä Sosiaalityön toimintaorientaationa. Sosiaalityön avulla pyritään vaikuttamaan ihmisten taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin esimerkiksi edistämällä taloudellista yhdenvertaisuutta ja tukemalla heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevia. Taloudellinen sosiaalityö työorientaationa kytkeytyy vahvasti taloudellisen toimintakyvyn vahvistamiseen ja tukemiseen.

Ajattelu- ja suhtautumistapana taloussosiaalityö pohjautuu vahvasti taloudellisen toimintakyvyn ja taloudellisen hyvinvoinnin käsitteille. Ajattelutapa tuo ihmisen esiin omassa elintilanteessaan ja elinympäristössään osana monimutkaisia yhteiskunnallisia rakenteita. Tavoitteena on vahvistaa taloudellista toimintakykyä yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla esimerkiksi ohjaamalla, lisäämällä tietoa ja turvaamalla pääsy tarvittaviin palveluihin.

Taloudellinen toimintakyky

Taloudellista sosiaalityötä tarkastellessa oleellisena terminä nousee esiin taloudellinen toimintakyky (financial capability). Termillä tarkoitetaan sekä ihmisen sisäisiä, yksilökohtaisia ominaisuuksia (tiedot, taidot ja osaaminen), että ulkoisia ominaisuuksia (mahdollisuudet, rajoittavat rakenteet) jotka vaikuttavat ihmiseen kykyyn toimia itselleen tarpeenmukaisella tavalla.

Ohjanta, Neuvonta ja opastusta

Taloudellista toimintakykyä voi tukea mm. neuvonnan ja ohjauksen avulla. Tukemalla arkista elämänhallintaa, arjen sujuvuutta sekä auttamalla tietojen ja taitojen haltuun ottoa voi edesauttaa taloudellista toimintakykyä. Kohtaamisessa olisi tärkeää huomioida asiakkaan mahdolliseti kokema häpeä. Täten senstiviinen kohtaaminen on tärkeää, jotta asiakas ei kokisi tarpeetonta syyllisyyttä tilanteestaan.

Psykososiaalinen tuki ja vuorovaikutus

Tämä osio kattaa työskentelyn asenteiden, normien, tunteiden, motivaation, talouskäyttäytymisen ja kohtaamisen kanssa.

Vaikuttamistyö ja asianajo

Tämä osio kattaa rakenteellisen työn, jota tehdään vaikuttamistyönä ja asianajo työnä. Esimerkiksi tiedon välittäminen ja tuottaminen, oman osaamisen vahvistaminen, kouluttautuminen, toimintaympäristöjen mahdollisuuksien parantaminen ja asiakkaiden auttaminen tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin sekä taloudellisen inkluusion edistäminen ovat osa tätä kenttää.

Talousosaamista vahvistava palvelujärjestelmä ja taloussosiaalityö

Elämän- ja taloudenhallinnan ongelmat koskettavat suurta osaa väestöstämme, ja palvelujärjestelmämme tulee muokkautua näiden tarpeiden mukaisesti. Kehittämisnäkökulmasta palvelujärjestelmään olisi hyvä saada taho, joka ottaisi kokonaisvastuun asiakkaan elämäntilanteen selvittämisestä ja kohtaisi tämän kokonaisvaltaisesti kasvokkain. Ratkaisumallien etsiminen ei ole riittävää pelkästään paikallisella tasolla, vaan tarvitaan myös valtakunnallista talousosaamisen tukemista ja vahvistamista. Taloussosiaalityö sosiaalityön toimintaorientaationa on isosti osallisena tässä tehtävässä.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *