Opiskelu johtamisen ja tietotekniikan DI-ohjelmassa

”Joustavaa opiskelua monimuotoisten opetusmenetelmien avulla”
Johtamisen ja tietotekniikan DI-tutkinto on mahdollista suorittaa päätoimisesti tai työn ohessa. DI-tutkintomme on sopiva yhdistelmä verkko-opiskelua, lähiopiskelua ja itsenäistä opiskelua. Käytämme erilaisia monimuotoisia opetusmenetelmiä ja lähiopetuksen aikatauluttamisessa huomioimme työn ohessa opiskelevat. Hyödynnämme opetuksessa voimakkaasti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia, jolloin lähiopetuksessa voimme keskittyä enemmän opitun syventämiseen. Yksi keskeinen käytännön hyöty opiskelijan näkökulmasta on opiskelun aika- ja paikkariippumattomuus.

Käyttämämme opetusmenetelmät sisältävät mm. luentovideoita, luentoja, ryhmätöitä, myös ajasta ja paikasta riippumattomia ryhmätöitä sekä itsenäisesti suoritettavia harjoituksia ja tehtäviä. Monilla opintojaksoilla on vaihtoehtoisia suoritustapoja, näin sinä opiskelijana pääset valitsemaan sinulle parhaimman tavan oppia.

Verkko-opiskelu

Verkko-opiskelu mahdollistaa joustavuudellaan sopeutumisen työn tekemisen muuttuneisiin vaatimuksiin, ja DI-tutkinnon avulla saat uutta osaamista ja mahdollisuuden uudenlaisiin urasuunnitelmiin. Verkko-oppimisympäristö tarjoaa joustavan tavan rytmittää opiskelusi muuhun ajan käyttöösi. Johtamisen ja tietotekniikan DI-ohjelmassa voi opiskella verkkopainotteisina opintoina joko päätoimisesti tai työn ohessa. Voit suorittaa DI-tutkinnon verkko-opintoina päätoimisesti opiskellen, jolloin voit suorittaa kaikki opinnot kokonaisuudessaan kahdessa vuodessa, siten että opinnot edellyttävät läsnäoloasi vain noin 2 päivää kuukaudessa lukukausien aikana, opetuksen painottuessa perjantai- ja lauantaipäiville. Osaan verkko-opinnoista liittyy aikaan sidottuja oppimistapahtumia. Työn ohessa opiskellessasi voit suunnitella opintosi sinulle sopivaan tahtiin, ja suorittaa DI-tutkinnon 3-4 vuodessa.

Yliopiston DI-ohjelman opinnot ovat vaativia ja aikaa vieviä, joten opiskelu kannattaa ajoittaa sellaiseen elämäntilanteeseen, jossa on mahdollista panostaa opiskeluun. Etäopinnot vaativat opiskelijalta vahvaa panostusta säännölliseen itsenäiseen työskentelyyn viikoittain. Verkko-opiskelu vaatii kurinalaisuutta ja itseohjautuvuutta.

Lähiopiskelu

Porin lähiopetus, usein harjoitukset, toteutetaan ”hands on” -tyyppisesti. Monilla kursseilla on käytössä ns. Flipped Classroom-menetelmä, jossa opiskelijat katsovat luentovideot etukäteen ja lähitunneilla harjoituksissa keskitytään opitun varmistamiseen ja syventämiseen. Lisäksi osa oppisisällöistä on luonteeltaan sellaisia, että oppiminen edistyy parhaiten yhteisesti asioita pohtien, keskustellen ja reflektoiden. Ilmiöiden erilaiset luonteet on huomioitu siten opintojen pedagogisessa suunnittelussa.  Opintojen aikataulutuksella pyrimme mahdollistamaan kauempaa tulevien osallistumisen harjoituksiin ja muille lähitunneille mahdollisimman pienellä poissaololla työpaikalta.

Monimuotoiset opetusmenetelmämme mahdollistavat sen, että lähiopetuksen määrä on Porissa merkittävästi pienempi kuin perinteisessä työn ohessa opiskelun mallissa, joka usein edellyttää luennoille osallistumista perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Tarkka lähipäivien määrä riippuu siitä, mitä opintojaksoja haluat opiskella ja minkälaisen suoritustavan valitset. Pyrimme kuitenkin siihen, että myös työn ohella opiskeleva pystyisi suorittamaan opinnot mahdollisimman joustavasti.

Esimerkki ensimmäisen vuosikurssin syksyn opinnoista:

Opintojaksojen suunnitelmallisella aikatauluttamisella sekä monimuotoisten opetusmenetelmien käyttämisellä pystytään luomaan joustavia tapoja suorittaa opintoja. Ensimmäisen vuoden opiskelijalla esimerkkisuunnitelman mukaan tulisi syksyllä olemaan neljä opintojaksoa. Tämä ei vaadi opiskelijalta päivittäistä läsnäoloa, sillä opintojaksoilla on käytössä monimuotoisia opetusmenetelmiä ja vaihtoehtoisia suoritustapoja. Alla esitetään esimerkinomainen kuvaus opintojaksojen toteutuksista:

 1. Tutkimusmetodologia (Kaikille yhteiset opinnot):
 • Opintojakso suoritetaan etäoppimisena, jota tuetaan Moodle-oppimisympäristössä sisältäen opetusvideot, luentokalvot ja muun materiaalin
 • Opintojakson etäohjaukseen on videoidut johdantoluento ja yksi perjantai-illan työpaja, joita voi seurata valintansa mukaan verkossa joko synkronisesti tai asynkronisesti
 • Oppiminen todennetaan Moodleen palautettavien kirjallisten tehtävien avulla
 1. Tietokantojen perusteet (Kaikille yhteiset opinnot):
 • Viikoittaiset ohjaustunnit verkossa
 • Kahtena viikonloppuna järjestettävät lähiopetuspäivät pe + la, jotka ovat suositeltavia mutta eivät pakollisia
 • Verkon kautta palautettavat viikkotehtävät ja harjoitustyö
 • Luentokalvot, opetusvideot ja muu materiaali julkaistaan Moodlessa, joten kurssin suoritus etäopiskeluna on periaatteessa mahdollista
 • Vain sähköinen tentti vaatii läsnäoloa
 1. Teollisuustalouden perusteet (Kaikille yhteiset opinnot):
 • Luennot videolla
 • Harjoitukset, jotka ovat suositeltavat, mutta eivät pakolliset, lähiopetuksena joko Porissa tai Tampereella
 • Kaksi välikoetta, jotka vaativat läsnäoloa
 1. joko a. tai b. syventävien opintojen valinnastasi riippuen
  1. Yrityksen talous (Tuotantotalouden syventävien opintojen esitietokurssi):
 • Luennot videolla
 • Kaksi välikoetta, jotka vaativat läsnäoloa
  1. Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin (Ohjelmistotuotannon syventävien opintojen esitietokurssi):
 • Luennot videolla
 • Viikoittaiset harjoitustehtävät
 • Verkossa tapahtuva harjoitusten ohjaus
 • Vain sähköinen tentti vaatii läsnäoloa

Sähköinen tentti mahdollistaa joustavan suoritusajan, yleensä EXAM-tentti on auki 2-4 viikkoa ja suurimmalla osalla kursseista sen voi suorittaa myös monessa muussa korkeakoulussa ympäri Suomea. Lisäksi opintojaksoilla käytetään muitakin sähköisen näytön välineitä, esim. Moodle-tenttejä.

Näiden esimerkissä olevien opintojaksojen lisäksi sinulla on mahdollisuus valita myös muita opintojaksoja omien valintojesi mukaisesti.