Työelämä arvostaa ohjelmointi-, tiimityö- ja projektityötaitoja

Tampereen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutus kouluttaa ICT-alan ammattilaisia pääasiassa erilaisiin ohjelmointitehtäviin. Tänä vuonna teemme opetussuunnitelmatyötä, jonka tueksi päätimme toteuttaa kyselyn selvittämään minkälaisia osaamisia työelämä arvostaa, ja näin saada tietoa, mitä asioita meidän tulisi jatkossa painottaa sisällöissä ja opetuksessa.

Kyselyllä pyrittiin selvittämään esitettyjen ns. yleisten tietojen, taitojen ja osaamisten tärkeyttä missä tahansa ICT-alan työtehtävässä. Kysely tehtiin niin koulutuksen opetushenkilöstölle ja opiskelijoille kuin alan tamperelaisille ICT-alan työelämäedustajille. Tuloksia käytetään opetussuunnitelmatyössä kaikille yhteisiä opintoja mietittäessä, koulutuksen yhteisiä painotuksia valittaessa sekä toteutustapoja mietittäessä.

Kysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella, jossa mainittiin erilaisia osaamisia neljässä eri ryhmässä: ICT-osaaminen, ammatillinen kielitaito, liiketoimintaosaaminen sekä muut työelämätaidot. Kunkin osaamisen kohdalla vastaajaa on pyydetty valitsemaan kuusiportaisella asteikolla osaamisen tärkeys. Vaihtoehdot olivat erittäin tärkeä, tärkeä, jokseenkin tärkeä, ei erityisen tärkeä, ei tärkeä, ei yhtään tärkeä. Näiden vaihtoehtojen lisäksi oli valittava en osaa sanoa -vaihtoehto.

Kuhunkin ryhmään liittyi kaksi jatkokysymystä:

Jäikö joku mielestäsi tärkeä osaaminen mainitsematta? Jos, niin voit lisätä puuttuvan osaamisen/-set tähän

Mahdolliset lisätiedot: Perustelut, lähteet, muut huomiot

Kyselyn lopussa vastaajaa pyydettiin vielä valitsemaan viisi mielestään tärkeintä osaamista:

Valitse edellä mainituista osaamisista mielestäsi viisi tärkeintä

Kysely toimitettiin sähköpostilla ja LinkedIn-palvelun kautta 23.4.2018 ja vastausaikaa annettiin 6.5.2018 asti. 1.5. lähetettiin vielä muistutusviesti.

Kyselyyn pyydettiin vastaajiksi kolmen eri ryhmän edustajia: opettajia, opiskelijoita ja työelämän edustajia, joissa mukana on tietojenkäsittelyn koulutuksen alumneja.

Kysely toimitettiin Tampereen ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutuksen henkilöstölle sekä koulutuksessa oleville kolmannen, neljännen vuosikurssin opiskelijoille sekä yliajalla opiskeleville. Alan työelämäedustajia lähestyttiin sähköpostilla, johon vastaanottajiksi valittiin paikallisten alan yritysten edustajia yhteensä 18 yrityksestä. Yrityksiä voidaan pitää profiililtaan sellaisina, joihin tietojenkäsittelyn tradenomi voisi työllistyä. Tämän lisäksi kyselyyn kutsuttiin vastaamaan TAMK tiko LinkedIn-ryhmän kautta, jossa on mukana yli 400 jäsentä.

Vastauksia saatiin yhteensä 45, joista 14 opetushenkilöstöltä, 23 opiskelijoilta ja 8 alan työelämäedustajilta.

ICT-osaamisista tärkeimmiksi (mediaani ja moodi) arvostettiin ohjelmointi, tietoturva, käytettävyys/käyttäjäkokemuksen (UX) suunnittelu sekä käyttöliittymäsuunnittelu. Näitä kaikkia pidettiin erittäin tärkeänä tai tärkeänä osaamisena.

Ammatillisesta kielitaidosta englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, sekä samoin suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa pidettiin erittäin tärkeänä tai tärkeänä.

Liiketoimintaosaamisesta arvostettiin eniten projektityötaitoja ja asiakasrajapinnassa toimimista. Molemmat nähtiin erittäin tärkeänä.

Muista työelämätaidoista tärkeinä pidettiin kykyä itsenäiseen työskentelyyn, tiimityötaitoja, sekä itsensä johtamista, kaikki erittäin tärkeitä tai tärkeitä osaamisia.

Kun vastaajia pyydettiin nimeään kyselyissä mainituista tai vastaajan lisäämistä osaamisista viisi tärkeintä, saivat eniten valintoja seuraavat osaamiset:

Ohjelmointi (24 valintaa)

Tiimityötaidot (18 valintaa)

Projektityötaidot (14 valintaa)

Kun kaikki vastaajaryhmät olivat samaa mieltä, voidaan tiivistää, että ICT-alalla arvostetaan ohjelmointitaitoisia osaajia, joilla on hyvät tiimi- ja projektityötaidot. Ja näiden päälle tarvitaan vielä monia muita taitoja ja osaamisia.

Näihin taitoihin painotamme jatkossakin. Toteutamme käytännönläheistä opetusta, jossa toteutamme aitoja asiakaslähtöisiä projekteja tiimeissä ketteriä projektityömenetelmiä käyttäen. Jatkamme opetussuunnitelmatyötä ja opintojen sisällöllistä suunnittelua aina kevääseen 2019 asti, ja uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2019.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille näkemysten antamisesta suunnittelun tueksi!