Miksi juuri pojat ja miehet?

Kansallisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman yhtenä painopistealueena ovat pojat ja miehet ja Äitiysneuvolaoppaassa yhtenä tavoitteena on saada miehet osallistumaan raskausajan neuvolakäynneille aiempaa useammin. Myös ViVa-hankkeen joitakin toimintoja kohdennetaan erityisesti poikiin tai miehiin. Miksi juuri pojat ja miehet tarvitsevat tällaista erityishuomiota?

Onko seksuaali- ja lisääntymisterveys naisten asia?

Perinteisesti seksuaali- ja lisääntymisterveys on nähty naisten asiana ja seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut pääosin naisten palveluina. Näin ei kuitenkaan ole – seksuaali- ja lisääntymisterveys on yhteinen asia ja palvelut kuuluvat kaikille. Myös seksuaali- ja lisääntymisterveydestä huolehtiminen ja sen arvostaminen kuuluu kaikille. Palveluja tulee kehittää niin, että kaikki voivat kokea ne omikseen ja haluavat, uskaltavat ja voivat niihin hakeutua.

Poikien ja miesten tietämys tyttöjä ja naisia huonompaa

Vuoteen 2015 asti Kouluterveyskyselyssä selvitettiin nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveystietämystä. Kyselyn mukaan poikien tietämys oli tyttöjä heikompaa kaikilla luokka-asteilla. Sama näkyi vielä yliopisto-opiskelijoilla, kun selvitimme, kuinka hyvin he tiesivät naisen iän ja hedelmällisyyden välisestä yhteydestä.

Seksuaalikasvatusta kaikille

Seksuaalikasvatuksella lisätään tietämystä ja tuetaan lapsen ja nuoren seksuaalista kehitystä. Sen tulee alkaa jo vauvan odotusaikana ja jatkua syntymän jälkeen koko eliniän. Seksuaalikasvatuksesta ovat vastuussa sekä epäviralliset että viralliset tahot eli esimerkiksi vanhemmat, terveydenhuollon ammattilaiset, varhaiskasvattajat ja opettajat.

Ei siis riitä, että kaikki lapset ja nuoret ylipäänsä saavat seksuaalikasvatusta, vaan huomiota on kiinnitettävä myös kasvatuksen tai opetuksen laatuun ja menetelmiin. Myös pojat tulee saada innostumaan ja omaksumaan.

Koulussa opetetun lisäksi nuorille tulee olla tarjolla oikeaa ja juuri heille suunnattua tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä – sopivalla hetkellä, oikeassa muodossa ja helposti saatavilla. Lapset ja nuoret tarvitsevat myös kriittistä medianlukutaitoa, jotta osaavat arvioida mm. netin ja somen tarjoamaa tietoa.

Kouluterveyskyselyn mukaan poikien on tyttöjä hieman helpompi puhua vanhempiensa kanssa. Tämä kannattaa vanhempien käyttää hyödyksi ja keskustella poikien kanssa myös seksuaalisuuteen, ihastumiseen ja seurusteluun liittyvistä asioista: oman itsensä ja toisten kunnioittamisesta ja arvostamisesta, luvan kysymisestä, anteeksi pyytämisestä ja antamisesta sekä seksuaalisuuden tuomasta ilosta ja onnesta.

Edistystä

Joko erilaisilla poikiin ja miehiin kohdistuneilla hankkeilla, suosituksilla ja ammattilaisten toimilla on ollut vaikusta tai sitten uusi sukupolvi on vain entistä osallistuvampi, sillä esimerkiksi Pienten lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut -pilottitutkimukseen vuonna 2017 vastanneet isät olivat aktiivisia toimijoita. Lähes 70% isistä oli osallistunut ensimmäiselle ja 75% jollekin muulle äitiysneuvolakäynnille. Vielä useampi oli osallistunut sikiöseulontatutkimukseen ja lähes kaikki synnytykseen. Lastenneuvolassa vauvan kanssa oli käynyt melkein 80% isistä. Nuoret, alle 30-vuotiaat isät osallistuivat vanhempia aktiivisemmin. Koko maata koskevat luvut eivät liene näin korkeita, vaan todennäköisesti tutkimukseen vastanneet isät olivat muutenkin aktiivisia – jopa niin aktiivisia, että vastasivat kyselytutkimukseen.

Poikien ja miesten erityiseen huomioimiseen on ollut hyvät perusteet. Tavoitteiden toteutumista – tietämyksen lisääntymistä ja palvelujen käyttöä ja siten poikien ja miesten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistymistä tulee seurata. Siitä hyötyvät poikien ja miesten lisäksi myös heidän kumppaninsa, lapsensa ja lapsenlapsensa.

Kirjoittaja on Reija Klemetti, Dosentti, Tutkimuspäällikkö, THL.