Miksi miehet valitsevat lapsettoman elämän?

Yksi torjuu liikakansoitusta. Toinen taas uskoo, ettei hänestä olisi isäksi. Ulkopuolisilla on asiaan eriäviä mielipiteitä. Vapaaehtoinen lapsettomuus on herkkä asia, vaikka se onkin viime aikoina saanut melko paljon huomiota muun muassa mediassa.

Miehet ovat ajoittain kokeneet painostusta päätöksensä suhteen omalta perheeltään sekä tarvetta perustella päätöstään hyvin monipuolisesti. Yhteiskunnallista painetta haastatellut eivät suoranaisesti kokeneet, mutta opinnäytetyön myötä kävi ilmi miesten kokevan kuitenkin yhteiskunnan asettavan tietynlaisen ”muotin”, johon jokaisen tulisi asettua. Päätös lapsettomuudesta koettiin olevan lopullinen ja kantavan loppuelämän. Päätös lapsettomuudesta vaikuttaa ymmärrettävästi myös parisuhteen muodostamiseen; kumppaniksi halutaan henkilö, joka jakaa samoja ajatuksia.

Väestöliiton vuonna 2015 julkaiseman Perhebarometrin mukaan lapsettomien perheiden osuus väestössä on huomattavasti korkeampi kuin aiempina vuosina. Kyseinen tutkimus kertoo vapaaehtoisen lapsettomuuden olevan muita yleisempää sinkkujen, pääkaupunkiseudulla asuvien, maksimissaan perusasteen koulutuksen saaneiden, pienituloisten sekä työttömien keskuudessa.

Ilmastosyyt nousevat esille keskustelussa vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Maapallo ei pysty elättämään nykyistäkään väkimäärää. Ilmaston tila huolettaa miehiä ja tämänhetkiseen maailmaan ei haluta lisää ihmisiä. Suomen sekä Euroopan negatiivinen väestönkasvu ei puolestaan huoleta miehiä. Maahanmuuton ja adoption arveltiin toimivan ratkaisuna väestökysymykseen.

Mahdolliset rankat kokemukset miesten omassa lapsuudessa ovat tukeneet päätöstä olla lapseton. Koetaan, ettei lapsuudessa ehkä olla saatu hyvää ”isän mallia” tai mallia hyvästä vanhemmuudesta ylipäätään, ja tämän vuoksi mies kokee olevansa huono vanhempi omalle lapselleen.

Lapsen tuomat rajoitteet ovat yksi iso syy siihen, miksi lapsia ei perheeseen haluta. Miehet toivoivat tulevaisuudeltaan lähinnä rauhallisuutta ja mukavuutta. Vapaus toimia arjessa ilman vastuuta lapsesta tuodaan usein esille. Myös lapsien tuoma usean vuoden taloudellinen rasite vaikuttaa päätökseen lapsettomasta elämästä.

Miehet haluavat tuoda asiaa esille ja ääntään kuuluviin vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Erityisesti itsemääräämisoikeuden rajoittaminen liittyen steriloimislakiin on asia, jota lapsettomat miehet korostavat. Miehet kokivat prosessin pitkänä ja hankalana sekä 30-vuoden ikärajan olevan vanhollinen.

Tärkeää vapaaehtoisesti lapsettomille miehille on yhteisöllisyys ja usein he hakeutuvatkin muiden lapsettomien seuraan niin arjessa kuin sosiaalisen median ympäristöissäkin.  Samojen ajatusten jakaminen vaikuttaa merkittävästi myös parin valintaan ja jo aiemmin muodostuneen parisuhteen mahdolliseen jatkumiseen.

Miesten syyt lapsettomuudelle ovat moninaisia, ja tästäkin syystä asiaa olisikin tärkeää sekä hedelmällistä tutkia lisää. Jo tehdyt tutkimukset toimikoot siis vahvana pohjana tuleville tutkimuksille kasvavan ilmiön parissa!

Tekstin ovat kirjoittaneet kätilöopiskelijat Nelli Nyqvist ja Jemina Vähätalo Tampereen ammattikorkeakoulusta.