Miltä miehestä tuntuu olla hedelmöityshoidoissa?

Hedelmöityshoidot ovat mielenterveydellisesti rankkoja miehille. Konkreettinen tieto ja henkinen tuki koetaan merkityksellisiksi hoitojen aikana. Lähes poikkeuksetta siemennestenäytteen antaminen koetaan ahdistavana ja luonnottomana eikä sen antamista varten saada tarpeeksi tietoa. Miesten suurin toive hoitojen aikana on saada oma, biologinen, lapsi.

Hedelmöityshoitoihin voidaan turvautua, mikäli pariskunta ei syystä tai toisesta onnistu luonnollisin keinoin saamaan lasta. Monilla miehillä todetaan hedelmöityshoitojen aikana masennusta, ahdistusta ja/tai stressiä. Taustatekijöillä on näihin paljon vaikutusta, mm. koulutustasolla, taloudellisella tilanteella ja asuinpaikalla.

Usein etenkin suomalaisten miesten on hankala kertoa tunteistaan muille ja sen seurauksena meneillään olevista hedelmöityshoidoista ei monesti puhuta kuin omalle puolisolle. Tärkeimmäksi tukijaksi hoitojen aikana usein koetaankin oma puoliso. Tukea voi kuitenkin saada myös esimerkiksi hedelmöityshoitoklinikalta.

Miehet toivovat saavansa konkreettista tietoa hedelmällisyydestään sekä hoidoista ja niiden etenemisestä. Ehkä monen miehen ammatin vuoksi heidän on helpompaa käsitellä konkreettisia lukuja ja taulukoita.

Ennen siemennestenäytteen antamista miehet kaipaisivat enemmän tietoa ja ohjeistusta. Näytteen antaminen koetaan luonnottomaksi ja sillä on vaikutusta miehen seksuaaliseen identiteettiin. Miehet kokevat kovia paineita näytteen antamisen onnistumisesta. Mikäli näytteen antamista varten tulee aika postitse kotiin, monesti se tulee naisen nimellä. Se edelleen lisää miesten kokemaa ulkopuolisuutta hoitojen aikana. Monet miehet toivovat, että heitä kohdeltaisiin tasa-arvoisesti puolison kanssa, jottei ulkopuolisuuden tunnetta syntyisi.

Tavallista on, että miehet ovat hedelmöityshoitojen aikana enemmän huolissaan puolisostaan kuin itsestään. On kuitenkin tärkeää muistaa, että hoidot ovat raskaita myös miehille, eikä kaikki huomio voi keskittyä vain naiseen. Joskus hedelmöityshoidot voivat vaikuttaa negatiivisesti myös parisuhteeseen.  Toiset taas kokevat hedelmöityshoitojen jopa vahvistavan parisuhdetta. Miehen hedelmöityskyvyttömyys voi aiheuttaa myös tyytymättömyyttä omaan seksuaalisuuteen.

Mikäli mies todetaan hedelmöityskyvyttömäksi hoitojen aikana, monet kuvaavat sen kovimmaksi iskuksi elämän aikana ja se vaikuttaa miehen identiteettiin sekä maskuliinisuuteen. Jos mieheltä ei löydy siittiöitä lainkaan, voi kyseeseen tulla luovutettujen sukusolujen käyttö. Se monesti aiheuttaa ristiriitaisia tunteita ja miehet kokevat maskuliinisen identiteettinsä yhä enemmän uhatuksi.

Tahattomalla lapsettomuudella on todettu olevan negatiivisia vaikutuksia miesten itsetuntoon. Joten mies, älä epäröi tai ujostele pyytää tietoa ja tukea hedelmöityshoitoklinikkasi henkilökunnalta tai omilta läheisiltäsi, moni muukin mies painii varmasti samankaltaisten ajatusten kanssa.

Kirjoittajat ovat kätilöopiskelijat Jenna Rita ja Roosa Saarela sekä kätilötyön lehtori Raakel Viheroksa Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoa aiheesta:

Rita, J. & Saarela, R. 2021. Miesten kokemuksia hedelmöityshoidoista; kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Hoitotyön koulutusohjelma. Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.