YAMK-ohjelma

Sosiaali- ja terveysalan asiakaslähtöisen kehittämisen koulutuksesta valmistut ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Kehittämisen koulutus on tarkoitettu suunnittelu-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävistä kiinnostuneille. Pohjakoulutuksena sinulla tulee olla alan ammattikorkeakoulututkinto tai sitä edeltänyt opistoasteen tutkinto.

Palvelujen kehittämistä ja arviointia voit tarkastella joko ikääntyneiden, työikäisten tai lapsille kohdistettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta. Koulutuksesta saat valmiuksia hankkia tutkittua tietoa toimintasi ja päätöksentekosi pohjaksi, arvioida kriittisesti oman alasi toimintaa ja kehittämistarpeita, kehittää toimialaa näyttöön perustuen ja välittää tietoa kehittämistoiminnan edistämiseksi, sekä käynnistää ja johtaa  kehittämishankkeita.

Opinnot kestävät 1,5-2 vuotta ja ovat laajuudeltaan 90 op. Lähiopetusta on noin neljä päivää kuukaudessa erikseen laaditun ohjelman mukaisesti. Opiskelu sisältää itsenäisen työskentelyn lisäksi opiskelijatiimeissä toteutettavia työelämän kehittämisprojekteja, jotka edellyttävät oma-aloitteisesti aikataulutettua yhteistyötä eri työelämätahojen kanssa.

SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT  30 OP

Ensimmäisen lukukauden teemana on Palvelujen järjestämisen lähtökohdat ja palvelujen tuottamisen modernit menetelmät.

  • Ohjaus ja kilpailutus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa 5 op
  • eHealth ja digitaaliset palvelut 5 op

Toisen lukukauden teemana on Asiakaslähtöisyys ja jatkuva kehittäminen palvelujen tuottamisen keskiössä.

  • Asiakaslähtöisyys palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä 5 op
  • Design-tutkimus ja tutkimuksellinen kehittämistoiminta 5 op

Kolmannen lukukauden teemana on Palvelujen prosessimaisuus ja palvelukokonaisuuteen vaikuttavien tekijöiden arviointi.

  • Palvelun laadun ja vaikuttavuuden arviointi 5 op
  • Palveluketjujen arviointi ja kehittäminen 5 op

VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT YAMK-OPINNOT  25 OP

Vaihtoehtoisiin syventäviin ammattiopintoihin voit valita opintoja oman kiinnostuksesi mukaan ammattikorkeakoulun yhteisten opintojen tarjonnasta, jossa on valittavana mm. tutkimusmenetelmäosaamiseen, johtamis- ja esimiestyöhön ja tulevaisuuden ennakointiosaamiseen liittyviä opintoja.

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT  5 OP

Vapaasti valittavia opintoja on 5 op ja ne voivat sisältää mitä tahansa syventävän tason korkeakouluopintoja.

OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT OPINNOT  30 OP
Opinnäytetyön laajuus on 30 op ja sen yhteydessä harjaannutaan työelämän kehittämiseen uutta hankittua osaamista hyödyntäen. Opinnäytetyön aihe voi liittyä oman työpaikkasi kehittämistoimintaan, tai voit löytää aiheen TAMKin hanketarjonnasta. Opinnäytetyö tehdään pääsääntöisesti pareittain.

Lisätietoja opintojaksoista ja niiden sisällöistä löytyy TAMKin opinto-oppaasta. https://opinto-opas-ops.tamk.fi/index.php/fi/171/fi/197209

Sosiaali- ja terveysalan asiakaslähtöinen kehittäminen YAMK-ohjelma on kehitetty vuosina 2016-2019 toteutetun Kliininen asiantuntija, sosiaali- ja terveysalan palveluketjujen kehittäminen YAMK-ohjelman pohjalta.

Kirjoittaja: Sari Himanen