13.6.2022 johtoryhmä - Management group meeting

Kirsi Aalto esitteli syksyn vuosikelloa ja Kaisa Valtee lähemmin syksylle aikataulutettuja tapahtumia. Dekaanin zoom-kahvit keskittyvät syyskuussa vuosisuunnitteluun. Vuosisuunnittelun kahvit jakautuvat aiheittain: koulutuksen zoom-kahvit ovat 1.9., seuraavat, tutkimukseen keskittyvät, ovat 8.9. ja talouden ja henkilöstöasioiden käsittely on 15.9.2022. Lokakuussa ovat mm. henkilöstökokous ja tiedekuntaneuvoston kokous.

Kirsi Aalto ja Kati Iltanen esittelevät Karvi-auditointia (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) varten tehtyjä PDCA-laatukehiä. Auditointivierailu toteutetaan keväällä 2023. Auditointiryhmä vierailee yliopistolla 10.-11.5.2023.

Parhaat väitöskirjat -palkintojen ehdokkaista on tehtävä päätökset tänään. Tampereen kaupunki ja yliopistoa tukevat tukisäätiöt palkitsevat ansiokkaiden väitöskirjojen tekijöitä. Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunta palkitsee 5000 euron suuruisella apurahalla kolme väitöskirjan tekijää, joiden tohtorin tutkinto on suoritettu vuoden 2021 aikana ja väitöskirja on arvosteltu kiittäen hyväksytyiksi. Tampereen yliopiston tukisäätiö sr ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö sr puolestaan palkitsevat 1500 euron suuruisella stipendillä kaikki muut korkeatasoisten väitöskirjojen tekijät. Tiedekunnan johtoryhmä päätti maanantain 6.6. kokouksessaan, että tiedekunta esittää omina ehdokkainaan neljää (4) ehdokasta yhtä kustakin tohtoriohjelmasta, jossa kiittäen hyväksyttyjä ehdokkaita on. Näin siksi, että ITC tiedekunta on kooltaan ja laajuudeltaan eri kokoluokkaa muihin tiedekuntiin verrattuna. Johtoryhmä päätöksen mukaan ehdokkaita ja perusteluja pyydettiin ko. tohtoriohjelmavastaavalta.  Tämän päivän kokouksessa (13.6.) johtoryhmässä päätetään ehdokkaat ja Maija Belliard toimittaa tiedot Anu Juslinille.

Väitöskirjatutkijoiden palkkapaikkojen päätökset tehdään lähipäivinä, hakijoille ilmoitetaan päätöksistä. Kaikkiaan palkkapaikkoja on 14, joista 4 ovat  Finland Fellowship -paikkoja. (Hakuaika palkkapaikkoihin oli 4.-29.4.2022.)
Finland Fellowship -rahoitus on tarkoitettu lahjakkaille EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulleille tohtoriopiskelijoille.

Lopuksi Tiina Toikka esittelee hybridi- ja etätyön valmennusten suunnitelmaa syksylle.

Kokous oli viimeinen ennen syyslukukautta, kokoonumme taas 15.8.2022.

__________

Tiedoksi: Vaikuttavuussäätiö pilotoi uutta professoreille suunnattua rahoitusta, jossa professori viettää yhden vuoden yrityksessä yhteistutkimusta tehden. Rahoituksen tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä tarjota akateemiselle maailmalle ensikädentietoa yritykselle relevanteista tutkimuskysymyksistä. Ensimmäinen Tandem Industry Academia Professor (TIA Professor) -haku on syksyllä 2022.
https://www.vaikuttavuussaatio.fi/uusi-rahoitusmalli-vie-professorit-vuodeksi-yrityksiin/

*****

Kirsi Aalto presented the autumn time clock and Kaisa Valtee took a closer look at the events scheduled for the autumn. In September, the dean’s zoom coffees will focus on annual planning, the zoom coffees in education will be on September 1, the next ones, which will focus on research, will be on September 8. and financial and personnel matters will be discussed on September 15, 2022. In October, e.g. staff meeting and faculty council meeting.

Kirsi Aalto and Kati Iltanen presented the PDCA quality frameworks for the Karvi audit (KARVI = The Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC) is an independent agency responsible for the national evaluation of education. https://karvi.fi/en/ Center). The audit visit will take place in the spring of 2023. The audit team will visit the university on May 10-11, 2023.

Decisions on the best dissertation awards must be made today. The City of Tampere and the support foundations supporting the University reward the authors of meritorious dissertations. The City of Tampere Science Fellowship Committee will award a grant of EUR 5,000 to three (3) authors of a dissertation whose doctoral degree has been completed during 2021 and whose dissertation has been judged with approval. The University of Tampere Support Foundation sr and the Tampere University of Technology Support Foundation sr will award all other authors of high-quality dissertations with a scholarship of EUR 1,500. The faculty management team decided on Monday 6.6. at its meeting that the faculty will nominate as its own candidates four (4) candidates for one of each doctoral program in which there are approved candidates. This is because the ITC faculty is of different sizes and scopes than other faculties. At today’s meeting (June 13), the management team decided on the candidates and Maija Belliard will provide the information to Anu Juslin after the meeting.

Decisions on the positions of dissertation researchers will be made in the next few days, and applicants will be notified of the decisions. There are a total of 14 salaries, of which 4 are Finland Fellowships. Finland Fellowship funding is an option for gifted non-EU/EEA doctoral candidates who are admitted to doctoral studies at Tampere University.

Finally, Tiina Toikka presented a plan for hybrid and remote working training for the autumn.

We will meet again on August 15, 2022.

_______

The Finnish Research Impact Foundation is piloting a new funding scheme that will give professors the chance to spend one-year doing joint research in a business and industry environment. The purpose of the scheme is to support research collaborations between industry and research organizations and to give the academic world first-hand knowledge about relevant areas of research interest for business companies.

New funding scheme to create one-year industry placements for professors

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *