Johtoryhmä 26.4.2021 - Management group meeting

Yliopiston tietohallinnolla on ollut hanke, jossa yliopiston tiloista on tehty 360-videoita. Sähkötekniikan yksikkö on ollut mukana pilottihankkeena.
Staff Scientist Joonas Säe: ”Itse 360-kuvatkin ovat vielä päivityksessä, meillä on laboratoriosta kolme eri paikkaa kuvattuna, jonne lisätty erilliset videot valituista aiheista. Lisäksi kuviin tulossa vielä lisämateriaalia.”
Yksi pilotin videoista löydettävissä verkkosivuilta:
https://research.tuni.fi/wireless/infrastructures/rf-laboratories/
Siinä ei vielä ole lisämateriaaleja. Kattavampi esimerkki siitä, mistä on kyse, löytyy osoitteesta (Computational Biophysics and Imaging Group):
https://www.thinglink.com/scene/1382993233621024769

Uudet kuvattavat infrat joutuvat itse maksamaan kuvauksista. Hinta-arvio tuntui korkealta. Kartoitamme onko projekteilla kiinnostusta asiaan – CIVITillä, Tauchilla ja harjoitustoimituksella voi olla omia 360-videoita jo olemassa, laitteita ainakin on omasta takaa. Kaikilla ei ehkä ole tarvetta lisämateriaaleille. ”Isot” infrat olisi hyvä saada kuvattua. Hankimme asiasta lisää tietoa ja siitä mitä hinta pitää sisällään, minkälaisista kuvauksista on kyse, kuinka paljon työtä jää esim. infran oman henkilöstön tehtäväksi jne.

Poika Isokoski on kysynyt tämän vuoden investointiehdotusten aikataulutusta. Viime vuonna todettiin, että on hyvä aloittaa kartoitus ajoissa. Isokoski on tehnyt pohjaehdotuksen etenemisestä.

TAU RAE. Tampereen yliopistossa toteutetaan vuonna 2022 tutkimuksen arviointi. Arvioinnin tavoitteena on tukea tutkimuksen kehittämistä yliopistossa ja arvioinnin kohteena on tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden lisäksi yliopisto tutkimuksen tekemistä tukevana ympäristönä. Tutkimustoimintaa arvioidaan kesäkuussa 2022, ja yliopistoa tutkimusympäristönä syksyllä 2022.

Tutkimusta arvioidaan kolmessa asiantuntijapaneelissa, jotka kootaan yliopistonvahvuusalueiden mukaisesti: tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Arvioinnin yksikkö on tiedekunnan yksikkö, ja yksiköt voivat itse sijoittaa itsensä sopivimmaksi katsomaansa paneeliin.

Laura Himanen pyytää ilmoittamaan 7.5. mennessä missä paneelissa kukin yksikkö arvioidaan (tekniikka, terveys vai yhteiskunta) ja samassa yhteydessä listaamaan yksikkönne tieteenalat käyttäen Suomen Akatemian tutkimusalaluokitusta (https://www.aka.fi/tutkimusrahoitus/hae-rahoitusta/nain-haet-rahoitusta/ohjehakemisto/tutkimusalaluokitus/). Yksiköiden tieteenalalistat huomioidaan mahdollisuuksien mukaan paneeleita koottaessa.

Nyt yksiköiden pitää listata mihin paneeliin mikin tieteenala kuuluu, kun tämä on selvillä, niin arvioinnin projektipäällikkö Himanen kutsuu paneeleittain yksiköiden päälliköt koolle touko-kesäkuussa keskustelemaan tuotettavasta arviointiaineistosta. Aineiston ei tarvitse olla yhdenmukaista paneelien kesken, mutta paneeleittain kyllä. Tavoitteena on, että arvioinnin yksiköistä kootaan sellaista arviointiaineistoa, joka on sekä relevanttia paneelin tieteenaloja arvioitaessa että yksiköille itselleen hyödyllistä. Lisäksi ennen juhannusta tulee yksiköihin pyyntö ehdottaa panelisteja. Ehdotusten DL on 31.8. Tästä tulee kuitenkin lisätietoa myöhemmin. 

Kati Iltanen esitteli ITC:lle tulleen kommenttipyynnön ”Luonnos korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi”. ITC:n kommentit tulee toimittaa eteenpäin 27.4. klo 12 mennessä.
https://minedu.fi/-/luonnos-korkeakoulutuksen-ja-korkeakoulun-saavutettavuussuunnitelmaksi-lausuntokierrokselle

Tamperelaisen tutkimustyön tukisäätiö pyytää Tampereen yliopistoa nimeämään kuusi ehdokasta tämän vuoden tutkimusapurahojen jakoa varten. Ehdotusten mukana olisi hyvä olla perustelut valintoihinne. Asia siirtyi eteenpäin 3.5. kokoukseen.

Kesäkuun (2.6. klo 14-15) alkuun lisätään vielä yhdet dekaanin Zoom-kahvit, aiheena tulee olemaan tutkimuskeskukset. Julkaisuihin liittyvä zoom-keskustelutilaisuus on 24.5.2021.

******

The university has had a project to make 360 ​​videos of the university’s facilities. The Electrical Engineering Unit has been involved in a pilot project.
Staff Scientist Joonas Säe: ”The 360 ​​images themselves are still being updated, we have three different locations from the laboratory. Separate videos on the selected topics will be added to the 360 ​​videos”
One of the pilot videos can be found on the website:
https://research.tuni.fi/wireless/infrastructures/rf-laboratories/ It doesn’t have it yet no additional materials. A more comprehensive example of what this is can be found at Computational Biophysics and Imaging Group:
https://www.thinglink.com/scene/1382993233621024769

The new infrastructure has to pay for the filming itself. The price estimate seemed high. We map out whether projects have an interest in the matter – CIVIT and Tauchi may already have their own 360 videos. Not everyone may need additional materials. ”Big” infrastructures would be good to get described. We will get more information about what the price includes, what kind of descriptions it is, etc.

Poika Isokoski has asked about the timing of this year’s investment proposals. Last year, it was stated that it is good to start the survey in time. Isokoski has made a basic proposal for progress.

TAU RAE. An evaluation of the research will be carried out at the University of Tampere in 2022. The aim of the evaluation is to support the development of research at the university, and in addition to the quality and effectiveness of the research, the subject of the evaluation is the university as an environment that supports the conduct of research. Research activities will be evaluated in June 2022, and the university as a research environment in the fall of 2022.

The research will be evaluated by three expert panels, which will be assembled according to the university’s areas of strength: technology, health and society. An assessment unit is a faculty unit, and the units themselves can place themselves on the panel they deem most appropriate.

Laura Himanen asks to announce 7.5. by which panel each unit will be assessed (technology, health or society) and at the same time list the disciplines of your unit using the Academy of Finland’s classification of research areas (> / a>

The Tampere Research Support Foundation is asking the University of Tampere to nominate six candidates for this year’s research grants. Proposals should be accompanied by a justification for your choices. The matter moved forward on 3.5. meeting.

At the beginning of June (June 2 from 2 pm to 3 pm), one more Dean Zoom coffee will be added, the topic will be research centers. The zoom discussion event related to the publications is May 24, 2021.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *