Askarruttaako ydinjätteiden loppusijoitus?

TTY:n Porin laitoksella on meneillään mielenkiintoinen VABIA-hanke, joka kuuluu Valtion ydinjätehuoltorahaston rahoittama kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelmaan (KYT). Hankkeen tarkoituksena on mallintaa haitallisten radionuklidien kiertoa.

Ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuusmääräykset velvoittavat ydinjäteyhtiöitä selvittämään, mitä tulisi tapahtumaan myös hyvin epätodennäköisten skenaarioiden yhteydessä, kuten esimerkiksi ydinjätekapselin vuoto tuhansien vuosien päästä.

Haitallisten radionuklidien mahdollinen reitti ihmiseen kulkisi pohjaveden ja siitä käyttöveden kautta kotieläimiin, vihanneksiin ja juomaveteen. Ydinjäteyhtiöt ovat tehneet biosfäärimallinnusta (biosfääri = maapallon pinnan osa, jolla elämä on mahdollista) jo useita vuosia, ja todenmukaisuuden ylläpitämiseksi malleista on tullut niin monimutkaisia ja raskaita laskea, että niiden vertaisarviointi on käytännössä mahdotonta. VABIA-projekti pyrkiikin etsimään mahdollisuuksia purkaa monimutkaisia mallinnuskomponentteja ja korvata ne yksinkertaisemmilla yleistyksillä.

Näin malleista saadaan helpompia käsitellä ja niillä voidaan nopeasti tarkastella eri tekijöiden, esim. alueelle maannousun yhteydessä muodostuvien järvien tilavuus ja veden vaihtuvuus, vaikutusta ihmiseen päätyvään radionuklidiannokseen. Mallinnuksessa käytetään Facilia AB:n kehittämää EcoLego työkalua, jolla voidaan tarkastella biosfäärin komponentteja niin sanotun lokeromallinnuksen avulla.

Suomessa rannikkoseudulla, mukaan lukien Olkiluodon alue, on otettava maankohoaminen huomioon tulevaisuuden päästötarkasteluissa. Tutkijatohtori Jari Pohjola on väitöskirjassaan mallintanut tulevaisuuden järviä Olkiluodon ympäristössä. Tätä taustatyötä on hyödynnetty VABIA-hankkeen ensivaiheessa, missä järvialtaan tilastollisen epävarmuuden vaikutusta voidaan käyttää hyväksi ihmisille tulevan radionuklidimäärän annostarkasteluissa. Tarkastelussa havaittiin, että järven koon vaihtelua tärkeämpi tekijä annostarkastelun kannalta oli järvestä lähtevän joen ulosvirtaama ja sitä kautta veden vaihtuvuus järvessä.