Liiketoimintasuhteiden mittaaminen – abstraktista konkretiaan

Näkökulmia liiketoimintasuhteisiin

Yritysten välisiä suhteita on tutkittu useista eri näkökulmista. Suhde voidaan määritellä prosessina, jolla on alku, kehitysvaiheita ja mahdollinen loppu. Lisäksi suhdetta voidaan tarkastella läheisyyden näkökulmasta, jossa ääripäinä ovat pelkistetty, etäinen transaktioihin perustuva suhde tai hyvin läheinen ja tiivis kumppanuussuhde. Yritysten välisiin suhteisiin tarvitaan ihmisiä, jotka muodostavat puitteet suhteen kehittymiseen, ja jotka arvioivat sekä ylläpitävät suhdetta. Toisaalta yritysten liiketoimintamallit ja rakenteet luovat omat vaatimukset suhteiden sisältöihin ja yhteistyön laajuuteen. Erityispiirre yritysten välisissä suhteissa on myös se, että suhteen tarkastelu tapahtuu aina arvioijan omasta näkökulmasta.

Olipa liiketoimintasuhteiden tarkastelutapa mikä tahansa, suhteilla on aina merkitystä yrityksen menestymiseen.

Toimintaympäristön vaatimusten kasvaessa, yksittäinen yritys ei useinkaan kykene yksin kehittämään omia ominaisuuksiaan vastaamaan täydellisesti asiakkaiden tarpeita. Tällöin on tärkeää, että yrityksillä on kykyä jakaa osaamista kumppaneiden kesken ja yhdistää eri osapuolien kyvykkyyksiä täydentämään tuotteita ja palveluja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Suhteiden hallinnassa vaikuttavat oleellisesti niin sanotut suhdetekijät – relationaaliset tekijät – joista merkittävimpiä ovat luottamus, sitoutuminen ja tyytyväisyys. Nämä tekijät vaikuttavat suhteiden laatuun ja sitä kautta yrityksen kyvykkyyteen kilpailla markkinoilla.

Yritysten välisen suhteen – kuten minkä tahansa abstraktin ilmiön – mittaaminen on haastavaa. Abstraktien ilmiöiden ominaisuuksien mittaaminen edellyttää ilmiötä edustavan käsitteen operationalisointia. Operationalisoinnin lähtökohtana on käsitteen analysointi ja sen yksityiskohtainen määritteleminen. Kuten edellä todettiin, suhteen käsite on monisäikeinen, tutkijoiden kesken ei ole selkeää yksimielisyyttä käsitteen sisällöstä.

Työkalu yritysten välisten suhteiden arviointiin

Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky – uudet liiketoimintamallit verkostossa (TEUVO) -hankkeessa on ollut yhtenä tavoitteena kehittää mittaristo ja työkalu, jonka avulla yritykset pystyvät omista lähtökohdistaan mittaamaan ja kehittämään omia liiketoimintasuhteitaan. Hanke on pääosin EAKR-rahoitteinen ja se on toteutettu yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksiköiden kanssa. Kehitetty relationaalinen mittaristo keskittyy kolmen keskeisen suhdetekijän mittaamiseen liiketoimintasuhteessa: luottamus, sitoutuminen ja tyytyväisyys. Alan tutkimuksissa nämä tekijät on tunnistettu keskeisimmiksi ulottuvuuksiksi yritysten välisen suhteen laatua määritettäessä.

TEUVO-hankkeessa on rakennettu mittaristo, jota yritykset pystyvät itse käyttämään arvioidessaan omia liiketoimintasuhteitaan. Mittariston kehittämisessä luottamuksen, sitoutumisen ja tyytyväisyyden käsitteet pyritään kattamaan monipuolisesti. Tämän vuoksi mittaristossa hyödynnetään eri tieteellisten artikkeleiden tuloksia ja validoituja skaaloja. Pyrkimyksenä on se, että mittariston käyttäjä tunnistaa omassa toimintaympäristössään käsitteiden monimuotoisuuden ja hän voi kehittää yrityssuhteitaan ottamalla huomioon esimerkiksi sitoutumiseen liittyviä seikkoja.

Mittariston alussa vastaajaa pyydetään valitsemaan yksi liiketoimintasuhde, jota hän haluaa arvioida. Arvioinnin kohteena voi olla joko asiakas- tai toimittajasuhde. Kuviossa 1. on esitetty näkymiä työkalusta. Mittaristossa on käytetty Likert-asteikkoa, jossa vastaaja arvioi väittämien paikkansapitävyyttä mitattavassa liiketoimintasuhteessa. Webropol-ohjelmistolla on rakennettu digitaalinen ja helppokäyttöinen mittaristo, johon vastaaja pääsee www-linkin avulla. Lopuksi mittaristo lähettää vastaajalle raportin annetuista arvioista.

Kuvio 1. Mittaristossa vastaaja arvioi väittämien paikkansapitävyyttä

Mittaristoa on testattu monissa satakuntalaisissa yrityksissä. Mittaristoa kehitetään edelleen, mutta jo saadut kokemukset osoittavat mittariston soveltuvan yritysten välisten suhteiden arvioimiseen ja niiden edelleen kehittämiseen.

 

Miika Kumpulainen on toiminut TEUVO-hankkeessa projektitutkijana (vasemmalla)

Rainer Breite on toiminut TEUVO-hankkeessa vanhempana tutkijana (oikealla)