Tieto on valtaa - Data-analyysia tarvitaan kaikilla toimialoilla

TTY:n Porin laitoksen johtaja ja data-analyysin asiantuntija, Tarmo Lipping on opiskellut pääaineenaan digitaalista signaalinkäsittelyä ja sivuaineenaan lääketieteellistä tekniikkaa Tampereen teknillisellä yliopistolla. Tampereelle vaihto-opiskelijaksi Lipping tuli vuonna 1991 ja pääsi nopeasti mukaan potilasmonitorointiprojektiin, jossa hänen työhönsä kuului aivosähkökäyrän analysointi anestesian aikana. Tästä tuli myös hänen lopputyönsä aihe.

_9420203Lippingin omien kokemusten mukaan lääketieteellinen tekniikka tai fysiologia ja signaalinkäsittely ovat hyvä yhdistelmä, mikäli opiskelijaa kiinnostaa ihmisen fysiologiaan liittyvät algoritmit ja niiden soveltaminen, testaaminen ja validiointi.

TTY:n Porin laitoksen opinnoissa opiskelija voi suuntautua muutamaan data-analyysin sovellusvaihtoehtoon ja linkittää harjoitustyöt valitsemaan soveltamisalaan. Puhtaan matemaattisen algoritmikehityksen lisäksi opiskelija voi painottaa osaamistaan esimerkiksi paikkatietoanalyysin alalla.

Paikkatietomallinnusta osaamalla uramahdollisuudet ovat monipuoliset, sillä paikkatieto on keskeisessä roolissa mobiilissa maailmassa. Paikkatietoanalyysi sopii esimerkiksi maanpinnan ja sen rakenteiden, kasvuston, ihmisen tuottamien rakennelmien ja erilaisten toimenpiteiden ympäristövaikutusten tutkimiseen. Sovelluksia voivat olla yhtä lailla paikkatietoon perustuvat mobiilisovellukset kuten älyliikennesovellukset tai laajennettuun todellisuuteen liittyvät sovellukset. Kaikissa näissä tarvitaan paikkatieto-osaamista.

Porin laitoksella voi opiskella pari kurssia paikkatietoanalyysia, ja laitoksella on menossa sitäkin enemmän mielenkiintoisia projekteja.

-Teimme Satakunnassa toimivan Posivan kanssa kaukokartoitusanalyysin, jossa tutkittiin käytetyn ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuutta satelliittidatan perusteella. Satelliittidatasta pystytään päättelemään, millaisia kasveja loppusijoitusalueella kasvaa ja näin ollen tutkimaan loppusijoituksen vaikutusta luontoon ja ihmiseen.

Yritysyhteistyötä alueellisesti

Lipping näkee data-analyysin yhä tärkeämpänä osana mitä tahansa bisnestä, sillä tiedolla ja sen analysoimisella on yhä tärkeämpi rooli kaikessa päätöksenteossa, tuotekehityksessä ja toiminnan tehostamisessa.

-Porin laitos on mukana alueellisen kehittämisrahaston rahoittamassa projektissa, joka pyrkii lisäämään data-analytiikan osaamista ja soveltamista yrityksissä. Käytännössä roolimme on kerätä yhteen alan toimijat, jotka jo hyödyntävät data-analyysia systemaattisesti sekä lisätä verkostoon ne yritykset, jotka hyötyisivät data-analyysin paremmasta osaamisesta.

Lipping kertoo, että vuoden 2016 alussa alkanut yhteistyö on hedelmällistä ja tarjolla on niin koulutusta, mentorointia, yhteishankkeita kuin seminaareja ja koulutus- ja opetusmateriaaleja. Tärkeä osa projektia on parhaiden käytäntöjen jakaminen sekä ennen kaikkea tietoisuuden lisääminen, miten data-analyysin avulla voidaan tehdä entistä parempaa bisnestä.  

-Yritykset ovat lähteneet tosi innokkaasti mukaan. Lähes jokainen osallistuja on halunnut kuulla, miten data-analyysia sovelletaan oman liiketoiminnan kehittämiseen. Osaamisen parantamisessa ja parhaiden käytäntöjen jakamisessa on paljon potentiaalia. Näihin asioihin kiinnitämme huomiomme projektissa, toteaa Lipping.

Lipping muistuttaa, ettei kaikkien suinkaan tarvitse olla algoritmiguruja, vaan olennaista on data-analyysin ymmärrys sekä ymmärrys siitä, että data on kiinteä osa nykypäivän tekemistä missä tahansa bisneksessä.