12.11.2021 Johtoryhmän palaveri - Management group meeting

Epilepsiapesäke näyttää tietokoneen ruudulla tältä. Aivojen epileptinen aktiivisuus on paikannettu Ramus-tekniikalla ja koneoppimisella. Kuva: Atena Rezaei/Tampereen yliopisto

12.11.2021

Vuoden 2021 sopimustavoitteiden seurannassa on tiedolla johtaminen ykkösaiheena.  ”Tavoitteena tiedolla johtaminen – oikeaan tietoon perustuva päätöksenteko, jossa tieto saadaan olemassa olevaa dataa analysoimalla.” Tiedekunnassa on tehty toimia tämän suhteen. Tiedekunnan omaa talousraportointia on kehitetty tämän vuoden aikana eteenpäin. Olemassa olevaa dataa käytetty mm. henkilöstösuunnittelun taustatietoina (TuniReports).

Tiedekunnan uusista projektihakemuksista kerätään tietoa ’dekaanin hyväksyntä’ -työkalun kautta ja saatu tieto on tuotu osaksi kuukausiraportointia ja vuosibudjetointia​. Tiedekunnassa on myös tehty tutkimuksen kartoitus, jonka tulokset ovat koko tiedekunnan nähtävillä.

ITC toimii pilottitiedekuntana johdon raportoinnin kehittämisessä (TuniReports). Yhteistyötä tiedekunnan ja tukipalvelujen välillä tulee edelleen kehittää ja tiivistää.

Toisena tavoitteena oli työsuunnitelmien tekeminen osana opetussuunnitelma- ja opetustarjontatyötä sekä työhyvinvoinnin edistämistä. Toimina ovat olleet mm. tutkintorakennemuutokset, uudet kouluttautumismahdollisuudet, ylirajaiset opintojaksot, harmonisointi ja opetustarjonta tehty opetusresursseihin ja työsuunnitelmiin kytkeytyen kasvavat opiskelijamäärät huomioiden

Opetussuunnitelma ja -tarjonta suunnitellaan kokonaisuutena (tutkintoon johtava koulutus – jatkuva oppiminen – Summer School; johtoryhmä – koulutuksen ohjausryhmät – yksiköt & tutkinto-ohjelmat).​ Tiedekunnassa on myös aloitettu opintojen ohjauksen kehittäminen lähitiimien ja opetushenkilöstön resurssit ja kasvavat opiskelijamäärät huomioon ottaen​. Lisäksi on aloitettu koulutusdatan analytiikka: opetussuunnitelmat ja -tarjonta,  suoritukset, opintojen eteneminen​sekä työsuunnitelmien ja resurssien käytön tarkastelu suhteessa työsuunnitelmaohjeistukseen ja OKM:n rahoitusmalliin.

​Kolmas painopiste on ollut esihenkilötyöhön panostaminen. ”Esihenkilötyö on valikoitunut kehittämisalueeksi vuoden 2019 henkilöstökyselyn sekä henkilöstöohjelmasta HRD tiimin kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta.” Tarkempia ideoita työstettiin joulukuussa 2020 järjestetyssä työpajassa, johon kutsuttiin otanta eritasoisista esihenkilöistä eri yksiköistä. Tämän työpajan pohjalta HRD tiimi laati kehittämissuunnitelman, josta keskusteltiin myös ITC:n johtoryhmässä.​ Keskustelun pohjalta priorisoitiin ensimmäiset toimenpiteet, ja päätettiin järjestää syksyn/talven 2021 aikana kaksi esihenkilövalmennusta kohdennetusti tiedekunnalle; 1) kaikille esihenkilöille suunnattu Esihenkilönä ITC:ssä sekä 2) hieman laajempi sisältöinen ITC Leadership Training n. 25-30 esihenkilölle.Lisäksi tiedekunnassa on suositeltu yliopiston yhteistä OSAAVA -esihenkilövalmennusta esihenkilöille.

Esihenkilötyön kehittäminen sisältyy myös vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmaan ja toimenpiteitä tarkennetaan yhdessä HRD-tiimin kanssa mm. työterveyden työpaikkaselvitysten tuloksiin pohjautuen.

Ari Laitinen esittelee tuloslaskemasuunnitelmia vuodelle 2022. Keskustelumme siitä, kuinka tiedekunnan taloutta voitaisiin erilaisilla toimilla parantaa. Tiedekunnan budjetti on suurin piirtein saman kokoinen kuin tänä vuonna eli noin 65 miljoonaa.

Laura Savander on ottanut yhteyttä yliopiston varainhankinnan kohteista. Hän lähettää viikottain muutaman tiedekunnalle allokoidun varainhankitakohteen käsiteltäväksi tiedekunnan johtoryhmässä.

_______
Kuvasta:

– Tietokoneiden laskennallinen kapasiteetti on nyt tullut sille tasolle, että pystymme mallintamaan koko aivojen toimintaa, Sampsa Pursiainen (Lääkärilehti). Lisää Sampsa Pursiaisen Inverse Modelling-ryhmästä tutkimusryhmän omilla sivuilla.
Kuva: Atena Rezaei/Tampereen yliopisto
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/aivojen-mallinnus-voi-parantaa-epilepsian-hoitoa/

Inverse Days will be organized in Tampere, at the centre campus of Tampere University on 14-16 December. https://events.tuni.fi/inversedays2021/

****

In the follow-up to the 2021 agreement goals, Knowledge Management, is the number one topic. ”Aiming with knowledge management – decision-making based on the right information, where information is obtained by analyzing existing data.” Steps have been taken by the faculty in this regard. The faculty’s own financial reporting has been developed further this year. Existing data used e.g. as background information on personnel planning (TuniReports).

Information on the faculty’s new project applications is collected through the ’Dean’s Approval’ tool, and the information obtained is included in the monthly reporting and annual budgeting. The faculty has also conducted a survey of the research, the results of which are available to the entire faculty.

ITC serves as a pilot faculty in the development of management reporting (TuniReports). Cooperation between the faculty and support services must be further developed and intensified.

The second goal was to make work plans as part of the curriculum and teaching supply work and to promote well-being at work. The activities have been e.g. changes in the structure of degrees, new educational opportunities, cross-border courses, harmonization and provision of teaching in connection with teaching resources and work plans, taking into account the growing number of students

The curriculum and offering are planned as a whole (degree-leading education – continuing education – Summer School; management team – education steering groups – units & degree programs). The faculty has also begun to develop study guidance, taking into account the resources of growing teams and teaching staff and growing student numbers. In addition, the analysis of educational data has been started: curricula and supply, performance, the progress of studies, and a review of the use of work plans and resources in relation to the work plan guidelines and the Ministry of Education’s funding model.

The third focus has been on investing in supervisor work. ”Supervisor work has been selected as an area for development based on the 2019 personnel survey and discussions with the HRD team about the personnel program.” More detailed ideas were worked out at a workshop in December 2020, to which a sample of different levels of foremen from different units was invited. On the basis of this workshop, the HRD team drew up a development plan, which was also discussed in the ITC Management Group, on the basis of which the first measures were prioritized and it was decided to organize two pre-service training for the faculty in autumn/winter 2021; 1) aimed at all supervisors as a Supervisor at the ITC, and 2) a slightly broader ITC Leadership Training for about 25-30 supervisors.

The development of supervisory work is also included in the 2022 personnel plan and the measures will be specified together with the HRD team, e.g. based on the results of occupational health surveys. Ari Laitinen presents the income statement plans for 2022. A discussion on how the faculty’s finances could be improved with various measures. The faculty’s budget is roughly the same size as this year, at about 65 million.

Laura Savander has contacted the university about fundraising. He sends a few fundraising items allocated to the faculty each week for consideration by the faculty management team.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *