8.11.2021 johtoryhmä -Management group meeting

Dekaani Jyrki Vuorinen ei osallistu tänään 8.11. johtoryhmän kokoukseen muiden kiireiden vuoksi, kokouksen vetää varadekaani Kati Iltanen.

Aluksi koulutusasioita. Hybridiopetus tulee jatkumaan yliopistolla. Se vaatii opettajalta ylimääräistä ponnistelua, ja tukea johdolta.  Kati Iltanen: ”Hybridiopetus täytyy ottaa huomioon opettajan arjen resurssoinnissa. Hybridiopetukseen sopivista tiloista ja niiden varustelusta on tulossa kalvopaketti.”
Kaisa Koskinen toivoo, että opettajien avuksi voisi saada kurssien alussa teknistä apua, voisiko esimerkiksi opiskelija-avustajat olla sellainen avustava voimavara. Susanna Ketola kertoo, että tiedekuntiin on tulossa avuksi muutamia ihmisiä. Ja tulossa on myös oppimismuotoilija-nimikkeellä toimivia henkilöitä. Lisäksi TLC:stä (Teaching and Learning Centre) saa apua kurssin kokonaisuuden rakentamiseen. https://www.tuni.fi/tlc/pyyda-pedagogista-tukea/

TLC: ”Kannustamme ensisijaisesti pyytämään koulutusta ryhmälle, tiimille, tutkinto- tai koulutusohjelmalle, opintosuunnalle tms. Myös henkilökohtaista tukea on saatavissa esimerkiksi opintojakson suunnitteluun, verkkokurssin rakentamiseen tai muihin pedagogisiin ratkaisuihin liittyen.”

Seuraavana aiheena ovat koulutusvastuut, Tampereen yliopistolle on tullut kommenttipyyntöjä:
1.  Itä-Suomen yliopisto haluaa laajentaa tutkintokoulutustaan tekniikan alalle ja hakee tekniikan alan koulutusvastuuta.
2. LUT-yliopisto hakee koulutusvastuuta yhteiskuntatieteellisiin aineisiin.
3. Turun yliopisto hakee opetus- ja kultturiministeriöltä (OKM) tekniikan koulutusvastuun laajentamista sähkö- ja automaatiotekniikkaan.
ITC:ssä nähdään kiinnostus lähtökohtaisesti postiivisena. Lausuntoja tekevät myös mm. ENS- ja SOC-tiedekunnat.

Viime kesän Summer School -opetuksesta on tullut loppuraportti. Mukana ITC:stä oli neljä kurssia. Ensi kesälle voi nyt ehdottaa 2-4 jaksoa.  Opiskelijat ovat toivoneet mm. ohjelmointia ja Finnish culture & language -jaksoja. Kati Iltanen muistuttaa, että tiedekunta saa opetukseen 2000 euron tuen ja tilakustannukset korvataan, muuta tukea ei tule. Opetus on mahdutettava opettajien työsuunnitelmiin.

Suomi-stipendit. Korkeakoulut tarjoavat joitakin kandidaatin ja maisterin apurahoja EU: n ulkopuolisille kansainvälisille opiskelijoille, osa näistä apurahoista on täysin rahoitettuja.  Stipendit kattavat lukukausimaksun + 5000 euroa elinkustannuksiin. Johtoryhmä keskustelee siitä, miten apurahajärjestelmää haluttaisiin kehittää. Mikko Valkama pitää nurinkurisena sitä, että haluataan periä opiskelusta lukukausimaksut ja sitten annetaan siihen stipendit, tuntuu turhalta pyörittämiseltä.  Mutta ehkä systeemissä on hyviäkin puolia – ja kehittämistä.
Kati Iltanen kertoo, että lukukausimaksut eivät ole oleellisesti muuttaneet hakijamääriä.

Uusille Tenure Track -professoreille tehdään esittelyvideot.  Tällä hetkellä videot on seitsemällä tenurella – Ahva, Heikkilä, Hirvonen, Kumpulainen, Mikkola, Paunonen, Roinila. Teemme vielä viisi jo talossa oleville tenureille, videot saavat  Daria Dayter, Bo Tan, Okko Räsänen, Outi Sievi-Korte. Vuoden 2022 alusta siirrymme tekemään uusista, meillä on tälläkin hetkellä avoinna mm. kaksi tenure-tehtävää Kielten yksikköön: Suomenkielinen asiantuntijaviestintä sekä Kääntäminen luovilla aloilla.

Kirsi Aallolla on asiaa etenemisestä vuosisuunnittelluun liittyvän vuoden 2021 tavoitteet -kalvon tekemisessä. Se vielä tarkistetaan 12.11. aamukahveilla, deadline samana päivänä, saatava iltapäivällä eteenpäin.

Ari Laitisella on vielä asiaa ensi vuoden budjetista ja  hän esittelee tulosneuvotteluhin liittyvää materiaalia. Tampereen yliopisto on pärjännyt aika huonosti OKM:n rahoitusjaon perustana olevissa ”lajeissa”.
OKM Rahoitusmalli korkeakouluille
Nyt yliopisto toivoo enemmän aikataulussa valmistuvia opiskelijoita, enemmän julkaisuja jne., tulossa mahdollisesti tukitoimia.

******

Dean Jyrki Vuorinen will not attend the management group meeting today due to another urgency, the meeting will be chaired by Dean Kati Iltanen.

Hybrid teaching will continue at the university. It requires extra effort from the teacher, and support from management. Kati Iltanen: ”Hybrid teaching must be taken into account in the resourcing of a teacher’s everyday life.”

Kaisa Koskinen hopes that, at the beginning of the course, technical assistance could be provided to help teachers, or that student assistants could be such an assistive resource. Susanna Ketola says that a few people are coming to the faculties to help. And there are also people working under the title of a learning designer. In addition, the TLC (Teaching and Learning Center) provides assistance in building the course as a whole. https://www.tuni.fi/tlc/en/ask-for-pedagogic-support/

TLC: ”We primarily encourage you to apply for training for a group, team, degree or degree program, the field of study, etc. Personal support is also available, for example, for course planning, building an online course, or other pedagogical solutions.”

The next topic is educational responsibilities, Tampere University has received requests for comments:
1. The University of Eastern Finland wants to expand its degree education in the field of technology and is seeking responsibility for education in the field of technology.
2. LUT University applies for educational responsibility in social science subjects.
3. The University of Turku is applying to the Ministry of Education and Culture (OKM) to extend its responsibility for technical education to electrical and automation technology.
In the ITC, interest is seen as positive in principle. Statements are also made by e.g. ENS and SOC faculties.

Last summer’s Summer School has become the final report. There were four courses from the ITC. 2-4 episodes can now be suggested for next summer. The students have wanted e.g. programming and Finnish culture & language episodes. Kati Iltanen reminds us that the faculty will receive a subsidy of 2000 euros for teaching and the space costs will be reimbursed, there will be no other support. Teaching needs to fit into teachers ’work plans.

Finland scholarships. Universities offer some bachelor’s and master’s scholarships to international students outside the EU, some of which are fully funded. Scholarships cover the tuition fee + EUR 5000 for living expenses. The management team will discuss how the scholarship system would be developed. Mikko Valkama finds it quite odd that one wants to charge tuition fees for studies and then give scholarships to it, it seems unnecessary to run. But maybe there are good aspects to the system.
Kati Iltanen says that the tuition fees have not significantly changed the number of applicants.

Introductory videos will be made for the new Tenure Track professors. There are currently videos on seven tenures – Ahva, Heikkilä, Hirvonen, Kumpulainen, Mikkola, Paunonen, Roinila. We will do five more for tenors already in the house, videos will be given by Daria Dayter, Bo Tan, Okko Räsänen, Outi Sievi-Korte. From the beginning of 2022, we will start making new ones. two tenure positions in the Language Unit: Expert Communication in Finnish and Translation in Creative Fields.

Kirsi Aalto has a question about the progress in making the 2021 targets related to the annual plan. It will still be reviewed on 12.11. morning coffees, deadline same day.

Ari Laitinen will present the material related to the results negotiations. Tampere University has done quite poorly in the ”sports” that form the basis of the Ministry of Education’s funding.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *