12.2.2024 johtoryhmä - Management group meeting

Aloitamme henkilöstöasioilla, vuosittaiset kehitys- ja tavoitekeskustelut ovat taasen keväällä käsillä. Tänä vuonna keskitettyjen tukipalveluiden henkilöstön kehitys- ja tavoitekeskustelussa pilotoidaan uutta lomaketta ”Kehitys- ja tavoitekeskustelu (Keskitetyt tukipalvelut)”. Tiedekunnissa käytetään edelleen lomaketta: ”Kehitys- ja tavoitekeskustelu”. HR-partner Tiina Toikka haluaa päätettävän kehityskeskusteluiden painopistealueet ja aikataulun.

SAP CATSin aloitus siirtyy kuukaudella, eli maaliskuulta huhtikuun alkuun. Järjestelmän perustoiminnot tulevat olemaan huhtikuussa käytössä, käytettävyyden ja esim. raportoinnin kehitystyö jatkuu vielä käyttöönoton jälkeen. Maaliskuun osalta työajan kohdentaminen tehdään vielä SoleTM-järjestelmässä.

Keskusteltavana on myös määräaikaisten työsuhteiden käsittely, kuinka ennaltaehkäistä ketjutuksia. Miten saisimme vaikutettua toistuvien, lyhyiden jne. määräaikaisten työsuhteiden syntymiseen ennalta. Lyhyet määräaikaisuudet (5kk tai alle) pitää perustella HRP:lle ja tarvittaessa ne käsitellään dekaanin kanssa.

Tampereen yliopisto järjestää seuraavan promootion 2025.  Käynnissä on promoottorin haku. Dekaani kerää ehdotukset.

Tiedoksi: tiedekunnassa on myönnetty kaksi uutta dosentuuria,  FT Sanna Maliselle (alana sosiaalinen media ja digitaaliset sosiaaliset verkostot)  ja FT Elina Latelle (informaatiotutkimuksen, erityisesti tieteellisen viestinnän ja tieteelliset datakäytännöt).

Tiedekunnan talouskeskustelu jatkuu.

//

 

We start with personnel issues, the annual development and goal discussions are again in hand in the spring. This year, a new form ”Development and goal discussion (Centralized support services)” is being piloted in the development and goal discussion of the staff of centralized support services. Faculties still have a form: ”Development and goal discussion”. HR-partner Tiina Toikka wants the focus areas and schedule of the development discussions to be decided.

The start of SAP CATS is moved by a month, i.e. from March to the beginning of April. The basic functions of the system will be in use in April, the development of usability and e.g. reporting will continue even after the implementation. For March, the allocation of working time is still done in the SoleTM system.

Also under discussion is the handling of fixed-term employment relationships, how to prevent chains. How could we influence the emergence of frequent, short, etc. temporary employment relationships in advance. Short deadlines (5 months or less) must be justified to HRP and, if necessary, discussed with the dean.

Tampere University will organize the next promotion in 2025. The search for a promoter is in progress. The dean collects the proposals.

For your information: two new title of docents have been awarded in the faculty, FT Sanna Malise (in the field of social media and digital social networks) and FT Elina Late (information research, especially scientific communication and scientific data practices).

The faculty’s financial discussion continues.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *