16.5.2022 johtoryhmä - Management group meeting

Markus Allén planning an RF measurement campaign with 5G equipment. Developing future wireless 6G systems requires plenty of experimental measurements in varied environments. Photo: Jonne Renvall / Tampere University

Tiedekunnan on toimitettava 23.5. mennessä rehtoristolle ”Tilannekatsaus tiedekuntien vuoden 2022 sopimustavoitteiden edistymiseen” -kalvot. Hallintopäällikkömme Kirsi Aalto, Tiina Toikka (HR) ja muut ovat jo täydentäneet osaltaan, vielä lopullinen silaus ja Aalto voi lähettää kalvot eteenpäin huomattavasti ennen määräaikaa.

Dekaani Vuorinen suunnittelee livekahvitilaisuutta kesäkuulle, mutta sille ei löydy kalenterista sopivaa päivää. Vuorinen esittää toiveen, että syksylle aikataulutetaan kerran kuussa livekahvit vuorotellen kummallekin kampukselle.

Talousasiantuntija Ari Laitinen tekee katsauksen taloustilanteeseen, olemme lievästi miinuksella, mutta tässä vaiheessa ei mitään dramaattista. Keskustelemme myös toiveista pärjätä viime vuotta paremmin OKM:n rahoitusmallin  mukaisissa ”lajeissa”.

Tiedoksi myös, että yliopiston hallitus käsittelee tiedekuntien rahoitusohjausmallia, malli muodostuu neljästä osasta: tavoiteperusteisesta osasta (n. 5%), tulosperusteisesta osasta (n. 40%), kohdennetuista eristä (n. 30%) ja harkintaperusteisesta osasta (n. 25%). Harkinnassa otetaan huomioon mm. tiedekuntakohtaisen koulutustehtävän laajuus, joka sisältää toiseen tiedekuntaan annettavan opetuksen määrän, kulurakenteen erityispiirteet sekä mahdolliset strategiset avaukset.

Rahoitusohjausmallin uudistuksella yliopisto tavoittelee sisäisen rahanjaon läpinäkyvyyden lisäämistä, parantunutta ennakoitavuutta sekä pidemmän aikavälin suunnittelun mahdollistamista. Rahoitusohjausmalliin halutaan tuoda uutena elementtinä tavoiteasetanta, jolla kannustetaan ja ohjataan tekemään johdon priorisoimia toimenpiteitä. Lisäksi tuloksellisuuden vaikuttavuutta halutaan vahvistaa. Yliopiston sisäinen rahanjako tehdään uudistetun rahoitusohjausmallin mukaisesti ensimmäisen kerran vuodelle 2023. Samalla asetetaan tiedekuntien ensimmäiset tavoitteet vuodelle 2023. Tavoitteiden asettaminen tapahtuu osana vuosisuunnitteluprosessia. (Rahoitusmallista lisätietoja yliopiston hallituksen asialistalla, samoin kuin kampuskehityksen 2. vaiheeesta. Yliopiston hallituksen esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät intrasta https://wiki.tamk.fi/pages/viewpage.action?spaceKey=T3&title=Hallituksen+kokoukset.

Lisäys 17.5.2022: Uutinen yliopiston hallituksen kokouksesta löytyy intrasta. Rahoitusmalli on hyväksytty ja kampuskehityksen säästötavoitteet ovat pienentyneet.
”Hallitus päätti, että toimitilaohjelman toisen vaiheen 2026–2030 jatkovalmistelu tehdään sellaisen vaihtoehdon pohjalta, jossa luovutaan keskustakampuksen Virta-rakennuksesta ja osittain Hervannan kampuksen Konetalosta vuoteen 2030 mennessä ja jossa tilojen toimivuutta parannetaan erityisesti keskustakampuksella. Myös muilla kampuksilla tiloja ajanmukaistetaan. Vaihtoehdolla saavutetaan yhdessä ensimmäisen vaiheen toimenpiteiden kanssa laskennallisesti 4,2 miljoonan euron tilakustannussäästöt vuonna 2030. Valmistelu, kerätyt yhteisön näkemykset sekä pandemiakokemukset ja toiminnan edellyttämien kehittämistoimenpiteiden painottaminen ovat supistaneet tilakustannusten säästötavoitteita aiemmasta.” https://intra.tuni.fi/content/news/36881

Kampuskehitys kutsuu yliopistoyhteisön mukaan keskustelemaan tulevaisuuden akateemisesta työstä ja sen ympäristöistä 24.5.2022 klo 10-11.30 https://intra.tuni.fi/content/news/36772

____
Merkittävimmät suomalaiset tietoliikennealan tutkimus- ja kehitystoimijat perustivat keskinäisen yhteenliittymän edistämään Suomen 6G-kilpailukykyä.
Perustajajäseniä ovat Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto, BusinessOulu, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, Nokia Bell Labs, Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä Puolustusvoimien tutkimuslaitos.
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/yhteiso-edistaa-6g-verkkoteknologian-kehitysta-tampereen-yliopisto-mukana-uudessa

 

*****

 

Dean Vuorinen is planning a live coffee event for June, but there is no suitable day on the calendar for it. Vuorinen hopes that live coffees will be scheduled for the fall.

Financial expert Ari Laitinen is reviewing the economic situation, we are slightly in the red, but at this stage nothing dramatic. We are also discussing the hopes of doing better in last year’s ”species” according to the Ministry of Education’s funding model.

Also note that the University Board discusses the financial management model of the faculties, the model consists of four parts: the objective-based part (approx. 5%), the performance-based part (approx. 30%) and the discretionary part (approx. 25%). The consideration takes into account e.g. the scope of the faculty-specific educational task, which includes the amount of teaching to be given to another faculty, the specific features of the cost structure, and possible strategic openings.

With the reform of the financial management model, the university aims to increase the transparency of the internal distribution of money, improve predictability and enable longer-term planning. The aim is to introduce a new element in the financial management model, which encourages and guides the implementation of measures that are prioritized by management. In addition, there is a desire to strengthen the effectiveness of performance. The internal distribution of funds within the university will be made for the first time in 2023 by the renewed financial management model. At the same time, the first goals of the faculties for 2023 will be set. The goals will be set as part of the annual planning process

The agendas and minutes of the Boars’ meetings are available on the wiki (in Finnish) https://intra.tuni.fi/en/organisation-and-decision-making/leadership-and-organisational-structure/board-tampere-university-foundation

Added 5/17/2022. The Board approves University’s financial steering model and The Board decided that the further preparation of the second phase of the Facilities Programme for 2026–2030 will be conducted based on a model where the University stops renting the Virta building in the city centre campus and parts of the Konetalo building on the Hervanta campus by 2030. The functionality of premises will be improved especially on the city centre campus, and facilities will also be upgraded on the other campuses. This option, together with the measures in the first phase of the Programme, is estimated to achieve savings of €4.2 million in facilities costs by 2030. The preparations, views collected from the community, experiences gained during the pandemic and emphasising on operations-based development measures have reduced the savings targets of facilities costs compared to the previous estimate. https://intra.tuni.fi/en/content/news/36881

Campus Development invites the university community to discuss future academic work and work environments on May 24, 2022, from 10-11:30 https://intra.tuni.fi/en/content/news/36772.

__________

The most relevant Finnish research institutes and companies doing 6G research and development founded a national coalition to advance Finland’s competitiveness in 6G. The founding members of 6G Finland are Tampere University, Aalto University, University of Helsinki, Lappeenranta-Lahti University of Technology, University of Oulu, Oulu University of Applied Sciences, Nokia Bell Labs, VTT Technical Research Centre of Finland, Finnish Defence Research Agency and BusinessOulu.
https://www.tuni.fi/en/news/new-coalition-promote-development-future-6g-technology-tampere-university-participates-6g

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *