9.5.2022 johtoryhmässä mm. infrahankinnoista & kampuskehityksestä - Management group meeting

Tomi Roinila

vuosisuunnitteluprosessin aikatauluVuosisuunnittelu 2023 on käynnistymässä myös henkilöstösuunnittelun osalta, siihen liittyen on tulossa provostin tapaaminen. Tiina Toikka käy läpi tapaamisen kokoonpanoa ja prosessin aikatauluun liittyviä asioita.

Maija Belliardin ja Juho Hamarin asialistalla on myös vuosisuunnitteluun liittyvä investointikierros, joka viedään läpi samanlaisella prosessilla kuin viime vuonna. Staff scientistit tekevät investointitarvekartoitusta. Belliard pyytää heiltä alustavat investointiehdotukset 14.6. mennessä. Johtoryhmä priorisoi ehdotukset elo-syyskuussa. Investointitarpeet jakautuvat kahteen ryhmään:

  1. Top down: FIRI-omarahoitukset, jo luvatut investoinnit ja olemassa olevien infrojen kannalta tarpeelliset investoinnit, esim. korjaus ja päivitys tarpeet, lisähankinnat olemassa oleviin infroihin.
  2. Bottom-up: Tutkijoilta tulevat ehdotukset​

Johtoryhmän kriteerit priorisoinnille ovat seuraavat:

  • Investointi liittyy jo olemassa oleviin kokonaisuuksiin.​
  • Investoinnilla on mahdollisimman paljon käyttöä, ja se on esim. yhteiskäyttöinen ja/tai tukee sekä opetusta että tutkimusta (sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta).​
  • Investoinnilla on välitön, jatkuva tarve; future proof​ -> korkea ROI: impaktipotentiaali suhteessa kustannukseen. (Korkeatasoiset julkaisut, uudet hankkeet, viittausmäärät jne., jotka tämä investointi mahdollistaa)​

 

Yliopiston suositukset henkilöstön syksyllä 2021 toteutetun hyvinvointikyselyn tulosten perusteella ovat tulleet. Avoimuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä kaivataan lisää, sekä osallistumista päätöksen tekoon.
”Edistettäviä asioita ovat muun muassa arjen vakauttaminen, esihenkilötyön edellytysten kehittäminen, yhteisöllisyyden tukeminen sekä toiminnan ennakoitavuuden parantaminen. Arjessa palautumisen toimina palaverikäytäntöihin tulee konkreettisia suosituksia ja työajasta voidaan käyttää yksi tunti viikossa liikuntaan.”
– Arkityö tarvitsee riittävästi katkotonta työskentelyaikaa ja huokoisuutta. Yliopisto suosittelee pitämään lounasajan ympärillä kello 11–12 kokouksista vapaana sekä aloittamaan palaverit ja kokoukset aina varttia yli ja päättämään ne tasalta. Näin varmistetaan riittävä huokoisuus työpäivään. Viikonpäivistä perjantait suosittelemme lähtökohtaisesti pitämään palavereista vapaana keskeytyksettömänä työaikana, sanoo Katajajuuri.

Aiheesta löytyy intrauutinen.
Ja tarkempi materiaali: https://content-webapi.tuni.fi/proxy/restricted/2022-05/tyohyvinvointikyselyn_2021_pohjalta_tehtavat_toimenpiteet_2022-2023.pdf

Tästä pääsimme kampuskehityskeskusteluun, ja sen kiemuroihin, mutta lisää kampuskehityskeskustelua myöhemmin. Juho Hamari ehdotti, että voisimme mennä malliin, jossa mikään yksikkö ei ole varsinaisesti millään kampuksella, vaan kaadetaan raja-aitoja ja luovutaan mallista, että yksikkö olisi se ratkaiseva tekijä, jonka mukaan paikka määritellään. Lisääntyvä monimuotoisuus ja monitieteellisyys on kuitenkin ollut tavoitteena tutkimuksessa – ja toki myös opiskelussa. Vuorinen huomauttaa, että tiedekunnasta on esitetty myös toivetta saada esim. tietotekniikan yksikkö kokonaisuudessaan samaan paikkaan.

Seuraavaksi Tiina Toikka tuo terveiset dekaanin Zoom-kahveilta 29.4.2022. Aiheena oli hybridityö, hybridityömallissa toiminen ja yhteisöllisyys, alustajana oli Riikka Mikkonen, Motion2You

Lisäksi Maija Belliard ilmoitti, että toukokuun Dekaanin zoom-kahvit ovat loppukuusta, vieraina Pauli Kuosmanen ja aiheena DSII – teollisuuden innovaatioiden tohtorikoulu. https://www.tuni.fi/fi/palvelut-ja-yhteistyo/dsii-teollisuuden-innovaatioiden-tohtorikoulu

Nyt on aika käydä yritysten kanssa DSII-sopimusneuvotteluja tohtoritutkintopaikoista. Syksyllä tehdään opiskelijavalinnat.

_____________
Roope Raisamo & Pertti Huuskonen: ”Lääketiede menee yhä enemmän kohti etälääketiedettä”
YLE: Tampereen yliopiston uusi hanke vie lääkärin virtuaalitodellisuuteen — jatkossa potilaan terveysongelmia voi tarkastella virtuaalilasien läpi 

******

Annual planning for 2023 is also starting in terms of personnel planning, and a meeting with the provost is coming. Tiina Toikka reviews the composition of the meeting and issues related to the schedule of the process.

The agenda of Maija Belliard and Juho Hamar also includes an investment round related to annual planning, which will be carried out through a similar process as last year. Staff scientists do an investment needs survey. Belliard calls for preliminary investment proposals (DL 14.6.2022). The management team will prioritize the proposals in August-September. Investment needs fall into two categories:

Top down: FIRI self-financing, investments already promised and investments necessary for existing infrastructures, eg repair and upgrade needs, additional purchases for existing infrastructures.
Bottom-up: Suggestions from researchers

The management team’s criteria for prioritization are as follows:

The investment is related to existing entities.
The investment has as many uses as possible and is, for example, shared and / or supports both teaching and research (as well as social impact).
There is an immediate, ongoing need for investment; future proof -> high ROI: impact potential relative to cost. (High quality publications, new projects, citations, etc. made possible by this investment).

 

After the results of the staff well-being survey conducted among Tampere University staff in the autumn of 2021 came out, an action plan comprising a variety of measures, support services and recommendations has been drawn up. The plan focuses, among other things, on stabilising daily workflows, developing the prerequisites for supervisors’ work, fostering a sense of community and improving the predictability of operations. To support employees’ recovery from work, concrete recommendations have been developed for conducting meetings. In addition, employees will have the opportunity to spend one of their weekly working hours doing sports.
You can find intranet news on this topic. https://intra.tuni.fi/en/content/news/36473

From this we got into the campus development discussion, and its twists and turns, but more on the campus development discussion later. Juho Hamari suggested that we could go for a model where no unit is actually on any campus, but border fences are poured out and the model is abandoned so that the unit is not the decisive factor in determining the location. However, increasing diversity and multidisciplinarity has been a goal in research – and of course in study. Vuorinen points out that the faculty has also expressed a wish to have, for example, the entire Computing Sciences unit in the same place.

Next, Tiina Toikka brings greetings from the dean’s Zoom coffees on April 29, 2022. The topic was hybrid work, working in a hybrid model and community, initiated by Riikka Mikkonen, Motion2You

In addition, Maija Belliard announced that the Dean’s zoom coffees in May will be with Pauli Kuosmanen and the topic is DSII – Doctoral School of Industrial Innovation. Now is the time to negotiate DSII contracts with companies for doctoral degrees. Student selections will be made in the fall.

DSII – Doctoral School of Industry Innovations https://www.tuni.fi/en/services-and-collaboration/dsii-doctoral-school-industry-innovations

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *