23.5.2022 johtoryhmä - Management group meeting

Robostudio
Robostudio, kuva: Anriika Kauppi

Tiina Toikka muistuttaa, että HR:lla on tällä hetkellä hyvin suuri työkuorma resursseihin nähden ja käsittelyssä on ruuhkaa. Kesällä työvoimaa on käytössä vielä vähemmän, joten kesällä päättyvien, jatkoa tarvitsevien ja alkavien työsopimusten tiedot on toimitettava hyvissä ajoin HR:lle. Koskee siis kesä-, heinä- ja elokuuta.

Seuraavaksi keskustelemme kampuskehityshankkeesta. Yliopiston hallitus on vähentänyt huomattavasti säästötavoitetta. Vuosien 2025-2030 säästötavoitteissa on keskustakampuksella Virrasta luopuminen ja Hervannassa luopuminen osasta Konetaloa. Dekaanin toive on edelleen tietotekniikan yksikön sijoittuminen kokonaisuudessaan Hervantaan, mutta jos se ei ole mahdollista, niin HTI ja pelillistäminen ovat ilmoittaneet voivansa jäädä keskustaan. Hallituksen kampuskehitykseen liittyvät taustamateriaalit löytyvät mm. https://www.visiirilehti.fi/media/taustamateriaali_toimitilaohjelma.pdf

Tampereen kaupunki ja yliopiston tukisäätiöt palkitsevat jälleen ansiokkaiden väitöskirjojen tekijöitä. Tampereen kaupungin tiedeapurahatoimikunta palkitsee 5000 euron suuruisella apurahalla kolme (3) väitöskirjan tekijää, joiden tohtorin tutkinto on suoritettu vuoden 2021 aikana ja väitöskirja on arvosteltu kiitettäväksi.  Tampereen yliopiston tukisäätiö sr ja Tampereen teknillisen yliopiston tukisäätiö sr puolestaan palkitsevat 1500 euron suuruisella stipendillä kaikki muut korkeatasoisten väitöskirjojen tekijät. Stipendin myöntämisen edellytyksenä on, että väitöskirja on hyväksytty vuoden 2021 aikana arvosanalla ”kiittäen hyväksytty”. Tiedekunnilta on nyt pyydetty ehdotus vuoden 2021 aikana hyväksytystä parhaasta väitöskirjasta/parhaan väitöskirjan palkinnon 5000 euroa saajasta. Lisäksi tiedekunnilta pyydetään listaus ja tiedot vuoden 2021 aikana tiedekuntaneuvostossa  hyväksytyistä väitöskirjoista, jotka on arvosteltu arvolauseella ”kiittäen hyväksytty”. Palkitsemistilaisuus järjestetään lukuvuoden avajaisten jälkeen, maanantaina 5.9.2022 klo 15.00 Hervannan kampuksella Festian Isossa Salissa. 

Kati Iltasella on tiedotettavaa koulutusasioista:
Aalto FICORE-verkostoon (Finnish Indian Consortia for Research and Education) liittyvät vierailut
– keskitetyistä palveluista on ehdotettu vierailujen siirtämistä syksylle
– ennen vierailuja on keskusteltava tiedekunnassa tutkinto- ja tohtoriohjelmavastaavien ja opintohallinnon kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa Ukrainan kriisin johdosta erityisavustushaun korkeakouluille tutkinnon osista koostuvan koulutuksen tarjonnan lisäämiseen ja kehittämiseen Suomessa oleskeleville tilapäistä suojelua saaville. OKM:n rahoitushaun DL on 17.6.2022.
”Erityisavustushaku on tarkoitettu pääsääntöisesti englanninkielisen koulutustarjonnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Koulutustarjonnan kehittäminen myös jollain muulla kielellä on mahdollista perustelluista syistä. Tarkoituksena on, että kehitettävä ja laajennettava tarjonta on jatkossa hyödynnettävissä pysyvämmin osana vieraskielisen koulutuksen tarjontaa sekä maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta Suomessa oleskeleville. Koulutuksen toteutustapa voi olla lähi-, etä- tai hybridiopetus”.
ITC:llä sopivia olisi:
– FITech-tarjonnan edelleen kehittäminen ja laajentaminen
– S2-koulutus (Suomi toisena kielenä)
https://okm.fi/-/opetus-ja-kulttuuriministerion-erityisavustus-korkeakouluille-tilapaista-suojelua-saavien-koulutustarjontaan-ja-sen-kehittamiseen

Tampereen yliopisto ja Brunel University London avaavat toisen yhteisen siemenrahoitushaun päättämiseen kahdenvälistä yhteistyötään opetuksen ja opetuksen innovaatioiden alueella. Tällä rahoituskieroksella halutaan rahoittaa projekteja jotka tulevat oppimisen ja opetuksen siirtymistä pandemian jälkeiseen aikaan. Hakijoiden tulee suunnitella projektit olettaen että matkustus yliopistojen välillä on jatkossa mahdollista ja myös henkilökohtaiset tapaamiset ovat mahdollisia. Hakemukset, jotka perustuvat vain verkon yli tapahtuvaan vuorovaikutukseen, eivät ole arvioinnissa kuitenkaan heikommassa asemassa. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 31. toukokuuta 2022. https://intra.tuni.fi/content/news/36315

Kesäkuun 15. (klo 9.15-11.00) on ITC:n opettajakahvit zoomissa.

TAU RAE 2022 viikko lähestyy.  Arviointipaneelit vierailevat Tampereen yliopistolla 13.-17.6.2022. Dekaani pitää 5min tiedekunnan esittelyn paneeliviikon aloituksessa.

Maija Belliard esitteli tilastoja, kuinka Suomen Akatemian syyskuun 2021 haussa on menestytty. Aiheesta virinnyt keskustelu toi esiin kysymyksen olisiko tarvetta mentoroinnille ja hakuprosessien  sparraukselle. Mietimme, että voisimme järjestää syksyllä postdoceille ja tutkiville yliopisto-opettajille ”verkostoitumistilaisuuden”.

 

*****

Tiina Toikka reminds that HR currently has a very large workload in relation to resources and is busy processing. There is even less labor available in the summer, so information on employment contracts that end in the summer and need to be continued must be submitted to HR in good time. Therefore applies to June, July and August.

The Board decided that the further preparation of the second phase of the Facilities Programme for 2026–2030 will be conducted based on a model where the University stops renting the Virta building on the city centre campus and parts of the Konetalo building on the Hervanta campus by 2030. The functionality of premises will be improved especially on the city centre campus, and facilities will also be upgraded on the other campuses. This option, together with the measures in the first phase of the Programme, is estimated to achieve savings of €4.2 million in facilities costs by 2030. The preparations, views collected from the community, experiences gained during the pandemic and emphasising operations-based development measures have reduced the savings targets of facilities costs compared to the previous estimate.

The City of Tampere and the university’s support foundations will once again award the authors of meritorious dissertations. The City of Tampere Science Grants Committee will award a grant of EUR 5,000 to three (3) authors of a dissertation whose doctoral degree has been completed during 2021 and the dissertation has been judged commendable. The University of Tampere Support Foundation sr and the Tampere University of Technology Support Foundation sr will award all other authors of high-quality dissertations with a scholarship of EUR 1,500.  Candidates have been listed.

Due to the crisis in Ukraine, the Ministry of Education and Culture is opening a special grant application for higher education institutions to increase and develop the provision of education consisting of parts of degrees for those receiving temporary protection in Finland. The DL of OKM’s funding application is 17.6.2022.
“As a rule, the application for a special grant is intended for the development and expansion of the training offered in English. The development of educational provision in another language is also possible for justified reasons. The intention is that the offer to be developed and expanded can be utilized more permanently in the future as part of the provision of foreign language education and the preparatory training of immigrants for those residing in Finland. The training can be implemented in short-distance, distance or hybrid teaching ”.
The ITC would be suitable for:
– Further development and expansion of the FITech offering
– S2 education (Finnish as a second language)

The University of Tampere and Brunel University London will open their bilateral cooperation in the field of teaching and teaching innovation to complete the second joint seed funding application. This round of funding is intended to fund projects that come during the transition of learning and teaching to the post-pandemic period. Applicants should plan projects assuming that Travel between universities is possible in the future and face-to-face meetings are also possible. However, applications based solely on online interaction are not at a disadvantage in the evaluation. The deadline for applications is 31 May 2022.

ITC Teachers’ Coffee on Wed 15.6. at 9.15-11.00 in Zoom:

·    Overview of the academic year 2021-2022
·    Orientation towards the academic year 2022-2023,  eg. facilities
and support needs of hybrid teaching, development of study
​​​​​​​     guidance
·    Current news about the Digivisio 2030 project

 

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *