6.5.2024 johtoryhmä – Management group meeting

Dekaanin Zoom-kahvit – paras zoom-kahvitilaisuus on sellainen, jossa jutellaan. 

Aiempina vuosina tilaisuudet ovat olleet aktiivisempia, kuinka saisimme keskustelun taas käyntiin. Tilaisuuksien tarkoitus palautetaan keskustelevammaksi ja monipuolisemmaksi. Tarkoitus ei ole, että kahvit ovat hallinnon ja dekaanin yksipuolisia tiedotustilaisuuksia ja ”kalvosulkeiset” vaan rentoja kahvipöytäkeskusteluja aiheen tiimoilta, jossa sana on vapaa kaikille. Seuraavat zoom-kahvit ovat teemaltaan tekoälyopetuksessa ja Pekka Abrahamsson pitää alustuksen.

 
DSII-tohtorikoulutuspaikat (Doctoral School of Industry Innovations)
 Lisätiedot DSII-tohtorikoulusta DSIIn verkkosivuilta. Tampereen yliopiston väitöshankkeen oma deadline on 10.6.2024.
 Sähkötalon remonttiin liittyvät tila-asiat, Poika Isokoski on mukana johtoryhmän kokouksessa
 • Poika Isokoski esitteli tilannetta: Sähkötalossa, joidenkin tilat kasvavat, vuokratasosta ei ole tietoa vielä, mutta toki selvää, että vuokrat tulevat nousemaan nykyisistä.
Muut ajankohtaiset asiat 
 • Dekaanien katsaus
 • Ennakkotietoa vuosisuunnittelusta
 • Johtoryhmän vierailu Poriin 30.-31.5.
 • Rekrytointien to do -lista ITC:n akateemiselle johdolle käyttöön
 • Pulssi-kyselyn tulokset avattu pe 3.5.
  • Eveliina Nurmi: ”Koska kyseessä on tällä kertaa suppeampi pulssikyselytuloksia ei tarvitse erikseen käsitellä erillisissä työpajoissa henkilöstön kanssa.Riittää, että jaatte tulokset henkilöstölle esimerkiksi sähköpostilla tai sopivassa yksikkökokouksessa toukokuun aikana. Yliopistotasolla tuloksia käsitellään yliopiston johtoryhmässä sekä yhteistoimintaneuvostossa. Koko yliopiston tulos jaetaan myös henkilöstölle toukokuun aikana.Avoimet vastaukset ovat tässä pulssissa vain ylimmän johdon ja HRD-toimijoiden nähtävillä, sillä avoimet kysymykset ovat yliopistotasoisia. Mikäli avoimista kuitenkin nousee esille jotakin sellaista, mihin yksikkötasolla olisi hyvä reagoida, otamme teihin erikseen yhteyttä. ”
  • Tiina Toikan ehdotus: ITC jakaa tiedekuntatason tuloksen sähköpostilla.
  • Tiedekunnan henkilöstön vastausprosentti oli 47,9%
 • Tenure track -urapolulla työskenteleville ja heidän esihenkilöilleen lähtenyt henkilöstöpalveluilta kysely
  • ”Toimiva tenure track -uramalli ja riittävä tuki urapolulla oleville professoreille ovat keskeisiä yliopistomme menestyksen kannalta. Niinpä on tärkeää kuulla mielipiteenne mallin toimivuudesta ja pyytäisimme teitä vastaamaan alla olevaan tenure track -uramalliin liittyvään kyselyyn. Kyselyyn vastaamalla autat kehittämään malliin liittyviä prosesseja ja käytäntöjä. Vastauksia tullaan käsittelemään konsistorin perustamassa tenure track -seurantaryhmässä sekä yliopiston johtoryhmässä.”
  • Vastausaika 10.5. asti
 • Ari Lahtinen esittelee OKM:n ja Tampereen yliopiston rahoitusohjausmallin uudistuksen, rahoitusmalli tulee voimaan vuodesta 2025 eteenpäin. Kyseessä on alustava suunnitelma ja materiaali, sitä käsitellään tulevissa kokouksissa. ja tiedekuntaneuvostossa (22.5.)

Tiedoksi asiat:

 • Työpaikkaselvitys tehdään syksyllä ITC-tiedekunnassa. Yksiköiltä vaaditaan työn turvallisuuden riskien päivittäminen syyskuun loppuun mennessä.

//

Dean’s Zoom Coffee – the best Zoom Coffee is one where people talk.

In previous years the events have been more active, how do we get the conversation going again. The purpose of the events will be brought back to be more conversational and diverse. The intention is not for the coffees to be one-way briefings and ”cufflinks” by the administration and dean, but rather casual coffee table discussions on the topic, with free speech for all. The next Zoom Coffee will be on the topic of AI education and Pekka Abrahamsson will give a presentation.

DSII (Doctoral School of Industry Innovations)
For more information on the DSII Doctoral School, please visit the DSII website. The deadline for the University of Tampere PhD project is 10.6.2024.

Poika Isokoski will be present at the meeting of the management team.
Poika Isokoski presented the situation: in the Sähkötalo Research Hub, some of the premises will increase, the rent level is not known yet, but it is clear that the rents will increase from the current ones.

Other topical issues

 • Deans’ review
 • Preliminary information on annual planning
 • Visit to Pori on 30-31 May.
 • Recruitment to-do list for ITC academic management to use
 • Pulse survey results opened Fri 3.5.
  Eveliina Nurmi. It is enough to share the results with staff, for example by e-mail or at a suitable unit meeting during May. At university level, the results will be discussed by the university’s management team and the University Co-operation Council. The results for the university as a whole will also be shared with staff during May.The open answers in this pulse are only available to senior management and HRD staff, as the open questions are at university level. However, if the open questions raise any issues that would benefit from a response at unit level, we will contact you separately.”
  Tiina Toikka’s suggestion: the ITC will distribute the faculty-level result by email.
  The response rate of faculty staff was 47.9%.
 • Questionnaire for tenure-track employees and their preemployees sent out by Human Resources Services
  ”An effective tenure track career model and adequate support for professors on the career path are key to the success of our university. So it is important to hear your views on the effectiveness of the model and we would like to ask you to respond to the questionnaire below on the tenure track career model. By responding to the survey, you will help to improve the processes and practices associated with the model. The responses will be discussed by the tenure track monitoring group set up by the Consistory and by the University’s Executive Board.”
  Deadline for responses: 10 May
 • Ari Lahtinen presents the reform of the funding model of the Ministry of Education and Culture and the University of Tampere, the funding model will come into force from 2025 onwards. This is a preliminary plan and material, it will be discussed at future meetings. and Faculty Council (22 May)

For information:

 

A job survey will be conducted in the fall by the ITC faculty. Units will be required to update job safety risks by the end of September.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *