ITC:n tiedekuntaneuvoston, laajan johtoryhmän ja Staff Scientistien yhteinen iltakoulu 25.8.2021

ITC tiedekuntaneuvoston, laajan johtoryhmän ja Staff & Senior Scientistien yhteinen iltakoulu 25.8.2021. Agendana on  vuosisuunnittelu. Aluksi dekaani Vuorinen alustaa mistä vuosisuunnittelussa on kyse eli mistä tiedekunta keskustelee ja sopii yliopiston johdon kanssa. Varsinaiset rehtorin tulosneuvottelut 3.12.2021.

1. Tiedekunnan on ​kuvattava ja priorisoida toimintaansa vuodelle 2022 sekä esitetään strategisesti rahoitettavat kehittämishanke-ehdotukset (enintään kolme) vuosille 2022-2024.

 • Toiminnan tavoitteet, vaikuttavuus ja kansainvälisyys
  Tutkimustoiminnan suunnitteluissa  konkretisoidaan

            a) tulevalle vuodelle suunniteltavat toimenpiteet,
            b) niillä tavoiteltavat tulokset,
            c) tulosten saavuttamisen todentaminen sekä
            d) toimenpiteisiin tarvittavat voimavarat. 

 • Koulutuskokonaisuuden suunnittelussa kiinnitetään vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden toteutumiseen ja näihin liittyvien jatkotoimenpiteiden priorisointiin vuonna 2022: tavoiteajassa valmistuvien osuuden nostaminen, opetuksen tehostaminen  ja muun kuin tutkintoon johtavan koulutustarjonnan lisääminen. (Aloituspaikkalisäyksiä tarkastellaan syksyllä 2021.)
 • Strategiaa tukeva henkilöstösuunnitelma
  Henkilöstöön liittyvät suunnitelmat ovat kiinteä osa toiminnan ja talouden suunnittelua. Tässä osiossa tiedekunta kuvaa priorisoimansa henkilöstövoimavaroja koskevat tavoitteet ja toimenpiteet sekä tarvittaessa määrittelee toimenpiteille vastuutahon. Henkilöstö- ja rekrytointisuunnitelmia tarkastellaan pitkäjänteisesti, ulottuen vuoteen 2024 saakka. 
 • Budjetti 

Vuosisuunnittelu aikajana
​Syyskuussa on kolme zoom-kahvitilaisuutta henkilöstölle:

 • Ensimmäisessä 2.9. on aiheena koulutus
 • Toisessa 9.9. on  tutkimus
 • Kolmannessa 17.9. aiheena henkilöstösuunnittelu  ja talous​

Iltakoulussa jatkettiin keskustelua pienryhmissä koulutuksen vuosisuunnittelun avuksi. Koulutuksessa jatkotoimenpiteet sekä kehittämistoimet vuodelle 2022 mm.​ tavoiteajassa valmistuvien osuuden nostaminen, ​opetuksen tehostaminen​ ja vaihtoehtoisten valintaväylien kehittäminen​​. Tiedekuntien suunnittelussa otettava huomioon​ myös palautuminen koronapandemian poikkeustilanteesta

Keskusteluissa olivat digipedagogiikan ja digisaavutettavuuden kehittäminen ml. virtuaaliset toimintaympäristöt ja etäläsnäolo.

Tutkimuksen osiossa Poika Isokoski esitteli tiedekunnan investointiesityksen etenemistä.

​*****

Evening School of the ITC Faculty Council, Extensive Management Group and Staff & Senior Scientists 25.8.2021. The agenda is annual planning. Initially, Dean Vuorinen will present what the annual planning is about, ie what the faculty will discuss and agree with the university management. Rector’s result negotiations 3.12.2021.

1. The faculty shall describe and prioritize its activities for 2022 and present strategically funded development project proposals (maximum three) for 2022-2024.

 • Operational objectives, effectiveness and internationality
  The planning of research activities concretizes:
  (a) the measures planned for the coming year;
  (b) the results they seek to achieve;
  (c) verification of the achievement of results; and
  (d) the resources required for the measures.
 • The planning of the training package pays attention to the realization of the goals set for 2021 and the prioritization of the related follow-up measures in 2022:
  increasing the share of graduates in the target period,
  improving the efficiency of teaching and increasing the supply of non-degree education. (Starting point additions will be reviewed in the fall of 2021.)

 

 • An establishment plan to support the strategy
  Personnel-related plans are an integral part of operational and financial planning. In this section, the faculty describes the human resources objectives and measures it prioritizes and, if necessary, defines the person responsible for the measures. Personnel and recruitment plans will be reviewed on a long-term basis, extending to 2024.

 

 • Budget

Annual planning timeline

There will be three zoom coffee events for staff in September:

 •  ITC Annual planning – Education, Thursday 2nd September 2021 at 1-2 pm
 •  ITC Annual planning – Research, Thursday 9th September 2021 at 10-11 am
 •  ITC Annual planning – HR and Financial planning, Friday 17th September 2021 at 10-11 am

In the evening school, the discussion continued in small groups to help with the annual planning of the education. In education, follow-up measures and development measures for 2022 include raising the share of graduates in the target period, making teaching more efficient and developing alternative selection pathways. Faculty planning must also take into account recovery from the corona pandemic emergency

Discussions included the development of digital pedagogy and digital accessibility, incl. virtual operating environments and remote presence.

In the research section, Poika Isokoski presented the progress of the faculty’s investment proposal.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *