Johtoryhmä 29.3.2021 - Management group meeting

Yliopiston johdolla on  2022 -työpaja 31.3. klo 10.00-12.30. Työpajaan pitää toimittaa toiminnan suunnittelun ennakkotehtävä, jonka määräaika 30.3.2021.

Ennakkotehtävässä pyydetään pohtimaan mitä tiedekunnan toiminnassa 1. ylläpidetään (nykyiset vahvuudet), 2. vahvistetaan (mahdollisuudet ja kehittämiskohteet) ja 3. parannetaan (tunnistetut ongelma-alueet).

Kati Iltasen aiheena on tänään uusien opiskelijoiden lukumäärät ja opiskelijavalintaperusteet. Huhtikuun aikana on käytävä  tiedekunnissa keskustelu 2022 alkavien koulutusten sisäänottomääristä. Toukokuussa tiedekuntaneuvosto käsittelee esitystä opiskelijavalinnan kiintiöistä, rehtori päättää sisäänottomääristä.

Vaihtoehtoisten opiskelijavalintatapojen käyttöönottaminen Tampereen yliopistossa nousee esille sekä voimassa olevassa yliopiston strategiassa että Tampereen yliopiston ja OKM:n sopimuksessa​. Väyliä täytyy kehittää ja valintakriteerien on oltava selkeitä, jotta hakijoilla on realistinen kuva, miten väylän kautta pääsee sisään.

Ari Lahtinen esittelee TUNIreports-työkalua. TUNIreports -raportointiportaali kokoaa korkeakouluyhteisön yleisimmät toiminnan julkiset ja ajantasaiset tunnusluvut saataville yhdestä paikasta. Portaalia voidaan hyödyntää esim. toimintaan liittyvien eri raporttien, kyselyjen, selvitysten ja ulkoisten tilastopalveluiden sisältöjen jakamisessa yhteisössä.

Raportointiportaalin sisältö on vielä tässä vaiheessa suppea mutta laajenee ajan mittaan. Portaali hyödyntää korkeakouluyhteisön uuden tietoalustan kautta saatavissa olevaa dataa ja on riippuvainen alustan kehityksen edistymisestä. Tällä hetkellä alustaltalta on saatavissa lähinnä talous- ja henkilöstödataa, ja lähikuukausien aikana uusia raportteja saadaan tehtyä niin koulutus- kuin julkaisudatasta. Raportointiportaali on osoitteesta https://www.tuni.fi/tunireports

Viestintäkatsauksessa kävimme läpi uutiskirjeen sisältöä, ensimmäinen uutiskirje julkaistaan huhtikuussa.

Voices of Research -sarjassa vieraana Asko Lehmuskallio / Asko Lehmuskallio as a guest in the Voices of Research series this week

 

*******

The university management will have a 2022 workshop on March 31. 10 a.m. to 12:30 p.m.

The preliminary task asks you to consider what is being maintained in the faculty’s activities (current strengths), 2. strengthened (opportunities and areas for development) and 3. improved (identified problem areas). The deadline of a preliminary activity planning is March 30, 2021.

Kati Iltanen’s topic today is the number of new students and student selection criteria. During April, there will be a discussion in the faculties about the number of admissions starting in 2022. In May, the Faculty Council will discuss a proposal for student selection quotas, with the principal deciding on admission rates.

The introduction of alternative student selection methods at the University of Tampere is mentioned both in the current university strategy and in the agreement between the University of Tampere and the Ministry of Education. The routes must be developed and the selection criteria must be clear so that applicants have a realistic picture of how to get in through the route.

Ari Lahtinen introduces the TUNIreports tool. The TUNIreports reporting portal brings together the most common public and up-to-date indicators of the university community’s activities in one place. The portal can be used, for example, to share the content of various activity-related reports, surveys, studies and external statistical services in the Community.

The content of the reporting portal is still limited at this stage but will expand over time. The portal utilizes the data available through the new information platform of the university community and is dependent on the progress of the development of the platform. At present, mainly financial and personnel data are available from the platform, and new reports on both training and publication data will be available in the coming months. The reporting portal is at https://www.tuni.fi/tunireports

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *