13.9.2021 johtoryhmä - Management group meeting

Robot and Valentina Ramirezmillan
Check out ITC's new RoboStudio website. Graphics by Valentina Ramirezmillan. https://www.tuni.fi/en/research/robostudio Ramirezmillan on the photo with Nao and Pepper, photo: Hilma Toivonen

Aloitamme johtoryhmän keskustelulla, missä mennään vuosisuunnittelussa. Kirsi Aalto toivoo, että saisimme kiteytettyä ehdotuksia strategisesti rahoitettaviksi kehittämishankkeiksi (enintään kolme vuosille 2022-2024). Rehtoristo on  pyytänyt tiedekunnilta enitään kolmea ”strategisesti rahoitettavaa kehittämishanketta”. Ehdotusten tulee kohdentua yliopiston strategian sekä yliopiston ja OKM:n välisen sopimuksen mukaisesti tutkimuksen tieteelliseen laatuun ja vaikuttavuuteen, koulutuksen laatuun ja vaikuttavuuteen tai kansainväliseen veto- ja pitovoimaan. Tiedekuntaa pyydetään myös esittämään tutkimuksen ja koulutuksen yhdistämistä edistäviä toimenpiteitä.

Belliard & Hamari esittelevät investointiesityksen viimeisimmän version,  esitys pitää lähettää eteenpäin 17.9.2021. Mikko Valkama ja Timo Hämäläinen haluavat lisätä investointeihin vielä laskentatehon kasvattamiseen tarvittavaa rahoitusta.

Tässä vaiheessa joryn saavuttaa tieto Tampereen yliopiston YT-neuvotteluista. Pidimme parin minuutin tauon, että voimme lukea tiedotteen intrasta. https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/tampereen-yliopisto-aloittaa-keskitettyja-tukipalveluita-koskevat?navref=curated–grid  Yllättävä tieto aiheutti ymmärrettävästi keskustelua, mutta jatkoimme kokousta agendan mukaan, koska meillä on paljon asioita niin vähän aikaa. Ensi viikolla on hallinnollisista kokouksista vapaa viikko, joten maanantaina 20.9. ei ole johtoryhmän kokousta, vain lyhyt aamupalaveri keskiviikkona.

Belliard & Hamari ovat hahmotelleet aihioita tutkimuksen stratregisen rahoituksen hankkeeksi, mm.  infrojen saavutettavuuden lisääminen (ITC Labs & Studios -jatkokehittely), julkaisukulttuurin käsikirja, monitieteellisyyden hyödyntäminen törmäytystilaisuuksineen..

Koulutuksen osalta Kati Iltanen on laatinut prosessia, eli koulutuksen osalta työstetään toimenpiteitä koulutuksen ohjausryhmässä, tohtorikoulutuksen ohjausryhmässä, tutkinto-ohjelmittain ja opintosuunnittain. Lisäksi on keskustelut ohjausryhmissä ja niiden työstäminen ryhmän Teams-alueella. Lopuksi Kati, Susanna ja Tuija kokoavat toimenpiteet 4.10. mennessä.

Tiina Toikalla on asiaa yliopistopedagogisten opintojen kirjaamisesta työsuunnitelmaan. Oman ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen kohtaan sisällytetään mm. yliopistopedagogisten opintojen suorittaminen, osallistuminen koulutuksiin ja konferensseihin.  Tukipalveluissa työskentelevät saavat osallistua ainoastaan yopedagogiikan luentoihin osallistua työajalla ja kaikki tehtävät, esseet, tentit ym. tehdään omalla ajalla. Vastaantyyppistä käytäntöä on noudatettu aiemmin tutkinto-ohjelmissakin: kontaktiopetukseen osallistuminen on voitu sisällyttää työsuunnitelmaan, kertoo Toikka.

Työterveyden työpaikkaselvitys etenee, seuraavaksi on valmistelupalaverit, selvityskäynnit, johdon palautetilaisuus ja lopuksi joulukuussa palautetilaisuus henkilöstölle yksiköittäin.

Lopuksi keskustelua siitä miten tässä vaiheessa suhtaudutaan toiveisiin esim. tilojen remontoinnista tai kalustuksesta. Päätetään tapauskohtaisesti, mutta mihinkään isompiin toimiin ei ryhdytä ennenkuin kampuskehitys-ajatukset selviävät tarkemmin.  Belliard muistutti, että  27.9. johtoryhmässä on yhtenä aiheena tämänhetkiset opetus- ja tutkimusympäristöt tämänhetkisinä tiloina ja millaiset tulevaisuudensuunnitelmia niihin liittyy.

 

*****

 

We will start with a discussion on how to proceed in annual planning. Kirsi Aalto hopes that we will be able to summarize proposals for strategically financed development projects (maximum three for 2022-2024). The Rector’s Office has asked the faculties for strategically funded development project proposals. Proposals must focus on the scientific quality and effectiveness of research, the quality and effectiveness of education, or international attraction and retention, in accordance with the university’s strategy and the agreement between the university and the Ministry of Education. The faculty is also invited to present measures to promote the combination of research and education.

Belliard & Hamari will present the latest version of the investment proposal, which must be forwarded on September 17, 2021. Mikko Valkama and Timo Hämäläinen want to add to the investments the funding needed to increase computing power.

At this stage, the meeting acquires information about Tampere University’s co-operation negotiations. We took a couple of minute breaks so we could read the bulletin from the intranet.
https://www.tuni.fi/en/news/cooperation-negotiations-concerning-centralised-support-staff-begin-tampere-university?navref=curated–grid
The surprising information understandably sparked a debate, but we had to continue the meeting according to the agenda. So many things and so little time. Next week is a week off from administrative meetings, so on Monday 20.9. there is no management group meeting, just a short morning meeting on Wednesday.

Belliard & Hamari have outlined blanks from a research perspective for a strategical funding project, e.g. increasing the accessibility of infrastructures (further development of ITC Labs & Studios), handbook of publishing culture, utilization of interdisciplinarity with collision events.

With regard to education, Kati Iltanen has prepared a process, ie with regard to education, measures are being worked on in the education steering group, the doctoral education steering group, by degree program and by field of study. In addition, there are discussions in the steering groups and they will continue work also in the Teams area of ​​the group. Finally, Kati, Susanna and Tuija summarize the measures on 4.10.2021.

Tiina Toikka has investigated the inclusion of university pedagogical studies in the work plan. Maintaining and developing one’s own professional skills includes e.g. completion of university pedagogical studies, participation in training and conferences. Those working in support services are only allowed to take part in pedagogics lectures during working hours and all assignments, essays, exams, etc. are done on their own time. A similar practice has been followed in degree programs in the past: participation in contact teaching has been able to be included in the work plan, says Toikka.

The occupational health workplace survey is progressing, followed by preparatory meetings, fact-finding visits, a management feedback session and, finally, a feedback session for staff by unit in December.

Finally, a discussion on how to deal with wishes at this stage, for example about the renovation of premises or furnishing. To be decided on a case-by-case basis, but no major action will be taken until the campus development ideas become clearer. Belliard recalled that on 27.9. one of the topics in the management team is the current teaching and research environments as current facilities and what kind of future plans are associated with them.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *