21.11.2022 johtoryhmä - Management group meeting

Tiedekunnan professorikokous on 25.11. 2022. Professorit ovat saaneet lähettää aiheita asialistalle, keskustelunaiheiksi on toivottu mm. kampuskehitys ja tilakysymyksiä, rekrytointipolitiikkaa ja Open access -julkaisumaksuja (erityisesti konferenssien osalta).

Tiedekunnan uusien professoreiden juhlaluennot ovat Keskustakampuksen päätalon Juhlasalissa perjantaina 25.11. klo 13-16.30.

Inaugural lectures of new professors 25.11.2022

Tällä viikolla (23.11.) on tiedekuntaneuvoston kokous, jossa keskustellaan mm. tutkimuskeskuksien perustamisesta ja periaatteista. Tutkimuskeskushaut tulevat auki ensi vuoden puolella.

Maija Belliard ja Tiina Toikka esittelevät aihetta Nuorten tutkijoiden tuki ITC:llä – toimet ja toiveet. Lisää aiheesta myöhemmin.
Huom! Lisäksi yliopistotasolla mentorointiohjelma hakee mukaan aktoreita ja mentoreita. Jo kokeneempia tohtoreita ja väitöskirjatutkijoita ja post doc -tutkijoita yhdistävään mentorointiohjelmaan etsitään aktoreita ja mentoreita. Tampereen yliopiston mentorointiohjelman tavoitteena on tukea nuorten tutkijoiden urapohdintoja, verkostoitua ja oppia yhdessä.Mentorointiohjelma tutkijanuran alkuvaiheen tutkijoille – vielä ehdit hakea aktoriksi tai mentoriksi ohjelmaan 27.11. mennessä!

Tiina Toikalla oli myös HR-tiedotettavaa
– Hakijapalautekyselyt käyntiin Laurassa, ks. intrasta: https://intra.tuni.fi/content/news/43711 ja https://intra.tuni.fi/fi/henkilostoasiat/rekrytointi/valinta-ja-tyosopimus/hakijapalaute
– Esihenkilövalmennukset käyntiin – sekä 23.11. että 1.12. tilaisuuksiin mahtuu vielä mukaan

Dekaanin zoom-kahvit tiistaina 22.11. klo 10-11,  aiheena työhyvinvoinnin pulssikyselyn tulokset. 28.11. on seuraavat kahvit aiheena KARVI-auditointi.

Tulossa myös infotilaisuudet PinniB ja Tietotalon tarveselvitysten osalta.
30.11. Tietotalon tarveselvitys – infotilaisuus https://intra.tuni.fi/fi/content/event/43221
Tietotalo-kehittämishanke intrasivu osoitteessa https://intra.tuni.fi/fi/kampukset-ja-tilat/toimitilojen-kehittaminen/tietotalo-kehittamishanke

13.12. Pinni B:n tarveselvitys – infotilaisuus & arkkitehdin klinikka https://intra.tuni.fi/fi/content/event/43537
Pinni B -kehittämishankkeen intrasivu osoitteessa https://intra.tuni.fi/fi/kampukset-ja-tilat/toimitilojen-kehittaminen/pinni-b-kehittamishanke

Nätyn lasten ja nuorten esitys Kauhua ja ketsuppia Teatterimontussa 22.-26.11.2022. Lisäksi Kauhua ja ketsuppia esityskiertue suuntaa Pirkanmaan viiteen eri kuntaan 28.11.-2.12.2022. Kiertuekohteina ovat koulut Orivedellä, Urjalassa, Kuhmoisissa, Pirkkalassa ja Mänttä-Vilppulassa.
Esityskiertueen mahdollistaa Operaatio Pirkanmaan Kulttuuritempaus. Operaatio Pirkanmaa – kulttuuripääkaupunkihaun jatkohanke 2022–2024.

 

****

 

The faculty’s professor meeting is on November 25. 2022. The professors had a change to suggest topics for the agenda. The topics for discussion that have been especially requested are for example workspace development, recruitment policy and open access publication fees (especially for conferences).

The celebratory lectures of the faculty’s new professors will be held in the Main Hall of the Central Campus on Friday, November 25. from 13:00 to 16:30.

This week (23.11.) there is a meeting of the faculty council, where e.g. on the establishment and principles of research centers. Applications for research centers will open next year.

Maija Belliard and Tiina Toikka present the topic Support for young researchers at ITC – actions and wishes. More on that later.
Reminder! A mentoring programme, which will bring together more experienced PhDs with doctoral researchers, and post-doctoral researchers, is looking for mentees and mentors. The aim of this mentoring programme is to support young researchers to reflect their career choices and to network and learn together. Mentoring programme for early career researchers – you still have time until November 27 to apply as mentee or mentor!

Tiina Toikka also had HR to inform
– Applicant feedback surveys launched at Laura, see from intra: https://intra.tuni.fi/en/content/news/43711 and
https://intra.tuni.fi/en/personnel/recruitment/selection-and-employment-contract/candidate-feedback
– Pre-personnel training to start – and 23.11. that 1.12. you can still join the events

Dean’s zoom coffees on Tuesday 22.11. at 10-11, the topic is the results of the occupational well-being pulse survey. 28.11. the topic of the following coffees is the KARVI audit.

Information events regarding PinniB and Tietotalo’s needs assessments are also coming.
30.11. Tietotalo needs assessment – information event https://intra.tuni.fi/en/content/event/43221
Tietotalo development project intrasite at https://intra.tuni.fi/en/campuses-and-facilities/facilities-development/tietotalo-development-project

13.12. Pinni B’s needs assessment – information session & architect’s clinic https://intra.tuni.fi/en/content/event/43537
Intra page of the Pinni B development project at https://intra.tuni.fi/en/campuses-and-facilities/facilities-development/pinni-b-development-project

Näty´s (Degree Programme in Theatre Arts) children’s and young people’s performance of Horror and Ketchup (Kauhua ja ketsuppia) at Teatterimonttu 22-26 November 2022. In addition, the Horror ja ketchup performance tour will go to five different municipalities in Pirkanmaa from November 28 to December 2, 2022. The tour destinations are schools in Orivede, Urjala, Kuhmoisin, Pirkkala and Mänttä-Vilppula. The performance tour is made possible by Operation Pirkanmaa Kulttuuritempaus https://www.operaatiopirkanmaa.fi/en/frontpage/

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *