1.11.2021 johtoryhmä - Management group meeting

Professori Johanna Vaattovaara Helsingissä 22. lokakuuta 2021.
Kielten yksikön juhlaluennot 26.11. Kuvassa professori Johanna Vaattovaara Helsingissä 22. lokakuuta 2021.

Tiina Toikalla on kysymyksiä henkilöstösuunnitelmaan liittyen. ITC henkilöstölinjausten käsittely on jatkoa syyskuun lopun keskustelulle. Keskustelua käydään myös mm. siitä miten ja milloin keskustellaan tiedekunnan strategisista painoalueista. Ensi syksynä TAU RAE -arvioinnin jälkeen? Nyt rekryjä tehdään Hamarin kiteyttämällä tavalla.
Juho Hamari: ”Rekryjä tehdään tasapainottaen uudistumista, yhteensopivuutta tiedekunnan infrastuktuuriin, ja komplementaarisuutta nykyisiin rakenteisiin, tutkimukseen ja opetusportfolioon.”

Kati Iltanen esitteli taulukot tutkintotavoitteista. Aiheesta on 2.11. kokoontuminen, jossa ovat paikalla Iltasen lisäksi tutkinto-ohjelmavastaavat, dekaani, koulutuspäälliköt ja yksiköiden päälliköt.

Toikka muistuttaa, että vuodenvaihteen työsopimusasiat yms. on hyvä hoitaa ajoissa. Vuoden vaihteessa on ruuhkaa yleensäkin – ja tänä vuonna myös YT:t päätöksessä.

Kirsi Aalto: ”Sopimustavoitteiden 2021 raportoiminen on rehtorin johtoryhmässä tiistaina 16.11.2021.
Siihen liittyvät kirjaukset on tehtävä materiaalehin 12.11. mennessä.”

Keskustelua tapahtumista:

Joulukuussa dekaanin zoom-kahvit järjestetään vapaamuotoisena,  tyylillä ”henkilöstö kysyy, dekaani vastaa”.
Tammikuun dekaanin zoom-kahvit ovat henkilöstäkyselyn palautetilaisuus.
Kaikissa yksiköissä järjestetään talouspalaverit, niiden kutsut lähtevät lähipäivinä. Palaverit ovat joulu-tammikuussa.

Johtoryhmä vierailee PAIDIAssa (Tampereen Kannen Areenalla) 8.12.2021. Lisää PAIDIASTA löytyy nettisivuilla
https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/paidia-tieteen-areena

Tammikuussa järjestetään Tenure track -tilaisuus PAIDIAssa (20.1.2022):  save the date -kutsu lähtee lähiaikoina.
Tarkempi ohjelma tulee myöhemmin.

Kielten yksikössä on 26.11. neljän uuden professorin juhlaluennot. Professorit Lindholm, Riquet, Turoma ja Vaattovaara pitävät luentonsa Keskustakampuksen päätalon juhlasalissa. Ilmoittautuminen 15.11. mennessä. Lisää aiheesta:
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/kielten-yksikon-uudet-professorit-esittaytyvat

Muistutuksena vielä: koulutus-, tiede- ja YVV -neuvostojen haku 1.-15.11.2021 (aiheesta lähtenyt maili itc-all-listalle).

*****

Tiina Toika has questions related to the personnel plan. The discussion of the ITC personnel guidelines is a continuation of the discussion at the end of September. The discussion will also take place e.g. on how and when to discuss the faculty’s strategic priorities. Next fall after the TAU RAE assessment? Now the recruits are made in the manner crystallized by Hamari.
Juho Hamari: ”Recruitments are made by balancing renewal, compatibility with the faculty’s infrastructure, and complementarity with existing structures, research and the teaching portfolio.”

Kati Iltanen presented the tables on degree objectives. The topic is 2.11. a meeting attended by Iltanen in addition to the degree program managers, the dean, the heads of education and the heads of the units.

Toikka reminds us that at the turn of the year, it is good to handle employment contract issues, etc. in a timely manner. At the turn of the year, there is congestion in general – and this year the employee co-operation negotiations are also in the decision.

Kirsi Aalto: ”Reporting on the contractual targets for 2021 will be in the Rector’s Management Team on Tuesday, November 16, 2021.”

Discussion of events:

In December, the dean’s zoom coffees will be held in a free-form, in the style of “staff asks, dean answers”.
The January Dean’s zoom coffees are a feedback survey for the staff survey.
Financial meetings will be held in all units, and their invitations will leave in the coming days. The meetings are in November-January.

The management team will visit PAIDIA (Tampereen Kannen Areena) on December 8, 2021. More about PAIDIA can be found on the website https://www.tuni.fi/en/about-us/paidia-living-lab-play

A Tenure track event will be held in January at PAIDIA (January 20, 2022): the save the date call will be out soon.
A more detailed program will come later.

The public inaugural lectures of the Languages Unit´s four new professors in the  26.11.2021. Professors Lindholm, Riquet, Turoma and Vaattovaara will give lectures in the Main Auditorium of Tampere University (City Centre Campus, main building). All lectures in Finnish will be interpreted simultaneously into English. More on this topic:
https://www.tuni.fi/en/news/meet-new-professors-languages-unit

As a further reminder: the search for the Education, Science and JSB Councils from 1 to 15 November 2021 (a mail on the subject for the itc-all list).

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *