8.5.2023 johtoryhmä – Management group meeting

Dekaani, varadekaanit ja yksiköiden päälliköt tapasivat 1.6. rehtorina aloittavan Keijo Hämäläisen perjantaina 5.5.2023.  Hämäläinen tapasi vuorotellen tiedekuntien edustajia. Aikaa tapaamiseen oli varattu tunnin verran. Tunnelma oli ollut kaikin puolin hyvä ja innostava.

Ari Laitinen piti johtoryhmälle pienen talouskatsauksen tiedekunnan talouden kehityksestä alkuvuoden aikana. Talouden tasapainottaminen tulee vaatimaan lisää huomiota. Miten varmistetaan sopeuttamisen eteneminen / tuloksekkuus?  Tulojen lisääminen on aina leikkauksia parempi parempi keino. Julkaisujen, tohtoritutkintojen ja valmistuneiden määrän kasvattaminen, tilavähennykset jne. tutut paljon puhutut keinot, mutta lisäksi pitäisi panostaa lisää ulkoisen rahoituksen hakemiseen, hakemisen tukemiseen. Laitinen muistutti tutkimustuntien kirjaamisen tärkeydestä projekteille – ja sen tarkempaa tarkastelemista, olisiko mahdollista tutkimusprojektin suunnitteluvaiheessa selvittää, voisiko yksikössä jo vakituisesti työskenteleviä käyttää tutkimushankkeessa vaihtoehtona uusille rekrytoinneille. Podintaa herätti myös kysymys, voisiko/pitäisikö koulutusprojekteja nähdä enemmän tutkimuksen kaltaisina hankkeina sekä suunnittelu että toteutusvaiheessa.

Arkkitehti Maria Ahokas ja Satu Hyökki Kampuskehityksestä olivat johtoryhmän vieraana. Aiheena oli etupäässä Tietotalon remontti ja henkilöstön sijoittuminen sinne. Edelleen varatut tilat näyttivät niukilta, vaikka Tietotekniikan yksikön huonetoiveet olivat laskeneet tämän hetkiseen verrattuna huimasti. Yksikön päällikkö oli huolissaan tilasuunnittelun ja tilakeskustelun viemästä ajasta versus tapahtunut konkreettinen suunnittelun edistys. Muut jakoivat huolen.  Muuton suunnittelu ja aikataulutus ovat myös haastavia, koska niin monet asiat ovat auki.

Tiina Toikka esitteli henkilöstökyselyn dataa. ITC:n vastausprosentti oli 43,8%, parannusta oli osallistujamäärässä, mutta positiivista kehitystä myös monilta osin. Lähiesihenkilötyöindeksi oli noussut ilahduttavasti, esihenkilötyö on ollut tiedekunnassamme yksi painopistealue ja käynnissä on toimia sen edelleen kehittämiseen – ja koulutukseen. Henkilöstökysely on dekaanin zoom-kahvien aiheena torstaina 25.5.2023 13.00–14.30. Käymme läpi tiedekunnan työhyvinvointikyselyn tuloksia ja toimenpidesuunnitelmaa. Intrassa lisää tietoa kyselyn yliopistotason tuloksista.

Tiedoksi. Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenet olivat yhteisön tavattavissa keskiviikkona 10.5. 2023. Kysy hallituksella -keskustelutilaisuus on katsottavissa vielä jälkikäteen, jos ei ehtinyt keskiviikkona osallistua Kysy hallitukselta -tilaisuus (Panoptossa) 

 

******

The dean, vice-deans and heads of units met Keijo Hämäläinen, who will start as president, on Friday 5 May 2023. Hämäläinen met representatives of all faculties in turn. Time for the meeting was reserved for one hour per faculty. The atmosphere had been good and inspiring in every way.

Ari Laitinen gave the management team a small financial overview of the faculty’s financial development during the beginning of the year. Balancing the economy will require more attention. How to ensure the progress of adaptation / effectiveness? Increasing income is always a better way than cuts. Increasing the number of publications, doctoral degrees and graduates, space reductions, etc. are the familiar much-talked-about means, but in addition, more effort should be put into applying for external funding and supporting and encouraging the application. Laitinen reminded of the importance of recording research hours for projects – and examining it more closely, whether it would be possible in the planning phase of the research project to find out whether those already working permanently in the unit could be used in the research project as an alternative to new recruitments. He also raised the question of whether educational projects could/should be seen more as research-like projects, both in the planning and implementation phases.

Architect Maria Ahokas and Satu Hyökki from Kampuskehitys were guests of the management group. The topic was primarily the renovation of Tietotalo and the placement of personnel there. The head of the unit was worried about the time taken by space planning and space discussion versus the concrete planning progress that had taken place. Others shared the concern. Planning and scheduling the move are also challenging because so many things are open.

Tiina Toikka presented the personnel survey data. ITC’s response rate was 43.8%, there was an improvement in the number of participants, and also other positive development in many aspects. Dean Pekka Verho invites all members of the ITC work community to a coffee break at Zoom on Thursday 25th May 2023 at 1–2.30 pm. The topic is the results and action planning of the ITC Faculty well-being survey.
More information about the university-level results of the survey can be found in Intranet.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *