Oppia palvelumuotoiluun

Tuplatimanttimalli: löydä, määritä, kehitä, tuota

Opiskelijat harjoittelivat palvelumuotoilua kehittäessään terveyskeskuksen päivystyksen vastaanottotilaa, neuvolapalveluiden yhteydenottokanavia ja nuorisopalveluita.

Asiakkaat palvelujen kehittäjinä –opintojakson ennakkotehtävänä oli perehtyä verkkopohjaisen oppimistehtävän avulla siihen, mitä asiakaslähtöisyys voi tarkoittaa sote-alalla. Opiskelijat pohtivat yhteistoiminnallisesti keskustellen, millaisia asiakkaiden odotukset tyypillisesti ovat, millaisia haasteita asiakaslähtöisyyteen liittyy, miten se näyttäytyy järjestelmätason kysymyksenä tai suhdekäsitteenä?

Opintojakson alussa perehdyttiin tapausesimerkkeihin, miten asiakkaita on osallistettu palvelujen kehittämiseen ja miten näissä kokeiluissa on onnistuttu. Tämän jälkeen päästiin varsinaiseen kurssitehtävään, eli perehtymään palvelumuotoiluun.

Tiimeissä toteutetun tehtävän tarkoituksena oli yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa kehittää aidosti joitakin SOTE-alan palveluita asiakaslähtöisesti. Kehittämiskohteet jokainen tiimi valitsi itse. Keskeistä tehtävän toteutuksessa oli hankkia asiakasymmärrystä käyttäjälähtöisin menetelmin, mikä haastoi tiimien jäsenet aitoon ”kenttätyöhön”. Tiimit suunnittelivat, toteuttivat ja johtivat oman SOTE-palveluiden kehittämisprosessiaan palvelumuotoilun teoriaa soveltaen. Matkan varrella pohdittiin suunnitteluajureita, asiakasprofiileja ja harjoiteltiin muiden palvelumuotoiluun keskeisesti liittyvien työkalujen soveltamista.

Opiskelu kehitti opiskelijoiden kykyä jäsentää asiakastarpeita- ja odotuksia, asiakaskäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä ja organisaation palvelujen kehittämistarpeita. Valmiudet hyödyntää co-design lähestymistapaa palveluprosessien kehittämisessä vahvistuivat ja keinot sitouttaa asiakkaita ja sidosryhmiä kehitystoimintaan monipuolistuivat.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *