ASTe-hanke

Hyvinvoinnin edistäminen Satakunnassa on kaikkien yhteinen tavoite. Muuttuvassa toimintaympäristössä sote-sektorilla tarvitaan monien eri alojen asiantuntijoita. Siksi tuomme Satakunnassa yhteen paikalliset yliopisto-opiskelijat ja sote-alan palveluntuottajat. ASTe-hanke koordinoi ja kehittää uusia väyliä yhteistyöhön yliopisto-opiskelijoiden ja työelämän välillä.

ASTe-hanke pähkinänkuoressa

Esittely

ASTe-hankkeen tavoitteena on vahvistaa akateemisen asiantuntijuuden roolia Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Hanke tuo yhteen Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ja maakunnan akateemisesti koulutetut työttömät työnhakijat sekä sote-alan yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Tavoitteena on saada aikaan konkreettisia muutoksia Satakunnan alueen korkeasti koulutettujen työelämään siirtymisessä. Se vahvistaa monitieteistä innovaatiotoimintaa ja tukee sote-sektorin kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. ASTe-hankkeessa parannetaan Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja edistetään työelämäyhteistyötä opintojen aikana.

Hankkeen kesto on 1.10.2018 – 30.4.2020.

ASTe-hankkeen tavoitteet

ASTe-hankkeen yleisinä tavoitteina on:

  1. Saada korkeakoulutettujen työelämään siirtymisessä aikaan muutosta, joka myös näkyy kohderyhmiin kuuluvien työelämän toimijoiden, opiskelijoiden ja työttömien korkeakoulutettujen elämässä. Toisin sanoen emme ainoastaan rakenna toimintamalleja, vaan myös kokeilemme niitä käytännössä. Lisäksi järjestetään koulutuksia, yhteisiä innovointitapahtumia, työelämäpäiviä ja vaikka mitä muuta.
  2. Saada eri alojen toimijat nykyistä sujuvammin ja pitkäjänteisemmin tuottamaan innovaatioita ja uusia ratkaisuja erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin.
  3. Parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia. Erityisesti halutaan saada Porin yliopistokeskuksen opiskelijat näkemään uusia kanavia oman asiantuntijuuden hyödyntämiseen, tarjota uusia mahdollisuuksia oppia yhteisestä innovoinnista ja tuoda saataville tietoa sote-alan palvelutuotannon ja yrittäjyyden erityispiirteistä.
  4. Vahvistaa sote-alan asiantuntijuutta. Tällä tarkoitetaan sitä, että sote-alaa kehittävät toimijat monista eri työ- ja koulutustaustoista käsin. Lisäksi eri alojen yliopisto-opiskelijoille ja työnhakijoille järjestetään koulutusta, mikä helpottaa jatkossa työntekoa ja yrittämistä sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä.

ASTe-hankkeen tarkennettuina tavoitteina on:

  1. Halutaan saada Porin yliopistokeskuksen opiskelijat ja Satakunnan sosiaali- ja terveysalan yrittäjät sekä palveluja tuottavat yhdistykset löytämään yhteisiä nimittäjiä, esimerkiksi yhteistä kiinnostusta kehittää lastensuojelua tai lisätä digitaalisia työkaluja. Samalla kasvaa eri tahojen tietämys toisistaan – ihmiset siis verkostoituvat – ja parhaassa tilanteessa yliopisto-opiskelijoiden työllistyminen saa luonnollisia kanavia.
  2. Opiskelijoiden asiantuntijuutta ei varsinkaan sote-alalla hyödynnetä nykyisin kovinkaan paljon. Siksi järjestetään nykyistä enemmän erilaisia kanavia ja tilaisuuksia, joissa Satakunnan alueen työelämän edustajat ja Porin yliopistokeskuksen opiskelijat kohtaavat toisensa. Seurauksena opiskelijoiden asiantuntijuus kanavoituu alueen ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia sekä työelämän vireyttä lisääväksi voimavaraksi.
  3. Hankkeessa ratkotaan ongelmia, luodaan uutta, tunnistetaan haasteita ja kehitetään toimintatapoja sote-alalla. Tämä hyödyttää Satakunnan elinkeinoelämää erityisesti sosiaali- ja terveyspuolella. Lisäksi selkiytetään kuvaa siitä, millaista asiantuntijuutta Satakunnan yliopistokoulutetuilla on.
  4. Vaikka ASTe-hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen yrittäjät, ovat hyvät yhteistyön käytännöt muidenkin sektorien hyödynnettävissä. Tämän varmistaa kehitettävä toimintamalli ja palvelu, joka toimii yhteistyön tukena Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden ja työelämän – erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten sekä kolmannen sektorin toimijoiden välillä.

Työpaketit

ASTe-hankkeen kehittämistyö on jaettu kahteen laajaan kokonaisuuteen:

  1. Opiskelijoiden työelämäyhteyksien kehittäminen sekä opiskelijoiden työllistymistä edistävän toimintamallin ja palvelun kehittäminen
  2. Opiskelijoiden asiantuntijaprofiilin luominen sekä työnantajien tietämyksen lisääminen opiskelija-asiantuntijuudesta Satakunnan alueella