Johtoryhmä 10.1.2022 - Management group meeting

Iglupassio, kuva Jonne Renvall

Palvelinongelmien vuoksi blogia ei ole voinut päivittää viime viikolla, mutta parempi myöhään kun ei ollenkaan.

ITC:n johtoryhmässä on tapahtunut muutama muutos, Susanna Ketolan tilalle tuli Mari Jäättelä. Heidi Huttunen siirtyi asiantuntijaksi Toiminnanohjaus ja hallintopalveluihin.

Koulutuksen lähipalvelut jakautuivat kahteen tiimiin, tiedekuntien lähipalvelut A ja B. Susanna Ketola siirtyi A-tiimin päälliköksi, opintopäälliköinä ovat Mari Jäättelä ja Tuija Puntanen. Talousgurunamme jatkaa Ari Laitinen, mutta hän hoitaa myös SOC-tiedekunnan talousasioita. (Talouspuolen henkilöstöasioista on tullut kaikille sähköpostia.) Tiina Toikka jatkaa meidän HR partnerina.

Tiedekuntaan vaikuttavista tukipalvelumuutoksista pyritään tiedottamaan lähiaikoina lisää, intrasta löytyy myös tietoja (https://intra.tuni.fi/content/news/33140)

Mietimme kevään dekaanin Zoom-kahvien aiheita. Ensimmäinen ehtikin jo hujahtaa 13.1.2022, aiheena oli syksyllä tehty työhyvinvointikysely. Huhtikuun ja kesäkuun tilaisuuksien aiheet ovat avoinna, ehdotuksia saa laittaa alle komenttikenttään tai lähettää osoitteella riitta.yrjonen@tuni.fi
Deakaanin zoom-kahvit kevät 2022

Tiina Toikka esittelee Tenure track -tilastoja. Näihin palataan myöhemmin.

Tampereen yliopiston tutkimuskausijärjestelmän toinen haku on avautunut. Maija Belliard on laatinut tiedotetta aiheesta. Hakuaika on jo käynnissä (10.1.–31.1.2022). Tutkimuskauden pituus on pääsääntöisesti kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti, mutta sen voi pitää myös lyhyemmissä jaksoissa. Tällä hakukierroksella ITC myöntää tutkimusvapaita pääsääntöisesti lukuvuodelle 2022–2023 (kauden tulee päättyä viimeistään 31.7.2023). Tutkimuskauden hakemisen edellytyksenä on kuuden edeltävän vuoden työskentely kokoaikaisessa professorin tehtävässä Tampereen yliopistossa ja sitä edeltäneessä organisaatiossa (TaY tai TTY). Kuusi vuotta tulee tulla täyteen ennen kauden alkamista. Tutkimuskausia myönnetään maksimissaan kuudesosa kunkin yksikön hakukelpoisten professorien määrästä. 

Tiedekunnan tavoite on, että vauhtiin päästyään ITC:n tutkimuskausijärjestelmä on kuusi seuraavaa vuotta kattava lista seuraavaksi tutkimusvapaavuorossa olevista professoreista. Listat koostetaan yksiköittäin hakukelpoisten professoreiden keskinäisessä yhteisymmärryksessä, ja kunkin vuoden hakuaikana selvitetään vuorossa olevien professoreiden mahdollisuudet vapaan pitämiseen työjärjestelyineen ja tutkimuskauden suunnitelmineen. Syyskuussa 2021 toteutuneessa tutkimuskausihaun pilotissa ITC alkoi luoda tätä järjestelmää, ja nyt ensimmäisessä kausijärjestelmän normaaliin hakuaikaan avautuvassa haussa konsensuslistan rakentamista jatketaan.  Aiheesta tulossa sähköpostia.

Kaikki johtoryhmäläiset saivat  maanantaina (10.1.) ehdottaa ITC-tiedekunnan kampuskehitystyöryhmän henkilöitä,  kaikki ehdotetut suostuivat. Kirsi Aalto toimii ryhmän sihteerinä, ryhmään tulevat  Terhi Kilamo, Johanna Vaattovaara, Marko Ala-Fossi, Matti Mäntysalo, Poika Isokoski ja Joonas Säe.

Kampuskehitysryhmän toimenkuvasta: ”Kampuskehitystyöryhmät työstävät kampuskehitykseen liittyviä asioita erityisesti tiedekuntien näkökulmasta. Muita perustettavaksi esitettyjä ryhmiä yhdistää koko yhteisön laajuinen tekeminen eli ovat sisällöltään oletetusti koko yliopistoa koskevia. Tiedekunnan kampuskehitysryhmän tehtävänä on mm. viestin välitys yhdessä tehtävästä kampuskehitystyöstä edelleen tiedekuntaan ja sieltä asioiden palautus takaisin kampuskehitykselle. Ryhmä toimii asiantuntijalinkkinä ja oletetusti osaa tuoda yhteiseen keskusteluun juuri niitä kehitysasioita, joita tiedekunnassa käydään läpi tai joista toivotaan lisätietoja. Kokoontumisfrekvenssistä sovitaan kunkin tiedekunnan kanssa erikseen, sillä oletettavasti asioiden edetessä tarve muodostuu tiedekuntakohtaiseksi. Alustavasti on ajateltu, että tapaaminen kerran kuukaudessa olisi riittävä. Ryhmän kokoonpanoa voidaan tarvittaessa matkan varrella myös täydentääkin eli pyritään pitämään ryhmä joustavana, jotta työskentelystä saataisiin irti enemmän kuin mitä se jäseniltä vaatii.”

Kati Iltasella on tiedotettavaa vuodenvaihteen ajankohtaiset koulutusasioista. Etäopetus jatkuu (pääsääntöisesti) koko kolmos periodin. Tulossa uusia kandiohjelmia: Energiamurros (ITC & muut), Robotiikka (ENS ja ITC), Porin tekniikan kandikoulutus.

Dekaani tapaa perjantaina 15.1.2022 hallituksen uuden puheenjohtajan Jorma Elorannan. Eloranta on haastatteluissaan kertonut haluavansa panostaa luottamuksen rakentamiseen, hänellä on vankkaa kokemusta johtamisesta että hallitustyöskentelystä. ”Tärkeintä on yhteisen tahtotilan löytäminen.” Twitterissä Eloranta jakoi mm. linkin Erika Heiskasen kirjoittamaan blogiin KBI:t – avaimet kukoistavaan organisaatioon –  https://www.boardman.fi/teemat/johtaminen-5/kbit-avaimet-kukoistavaan-organisaatioon/ (Key Behaviour Indicators)

Elorannan tapaamisen valmistelu sai dekaanin ja koko johtoryhmän pohtimaan ITC:n luonnetta Tampereen yliopistossa. Millä eväillä tähän on päästy? ”ITC on uusi yliopisto pienoiskoossa ja olemme tehneet ja aika hyvin onnistuneet yhdistämään kaksi vanhaa organisaatiota. Mutta mitkä ovat syitä siihen, että tiedekuntamme tuntuu onnistuneen paremmin kuin yliopisto yleensä. Tiedekunta koostuu uteliaista, arvostelevista ja keskustelevista ihmisistä, joilla on uskoa yhteiseen tiedekuntaan ja tavoitteisiin. Kuunteleminen, kaikkien työn arvostaminen.

Kaisa Koskinen: ”Ollaan oltu valmiita käyttämään tarvittaessa tosi paljon aikaa keskusteluun ennen päätöksentekoa”

Timo Hämäläinen: “Tuotanto” on toiminut myllerryksistä huolimatta. On onnistuttu tuomaan läpinäkyvyyttä päätöksentekoon ja toimintaan, tärkeää on ääretön läpinäkyvyys. Henkilöstö on huomannut, että vanhasta luopumisessa ei olekaan tapahtunut esim. projektiryhmien työskentelyssä, suuriakaan muutoksia. Tietotekniikan yksikön (henkilöstöä yli 400)  harmonisointi on pitkällä ja toimiva.”

Kirsi Aalto: ”Tampereen yliopiston omaleimaisuus on vahvuus. Tärkeää on pitää katse pallossa, ei omissa pelaajissa.”

_______

Pysyt ajan tasalla koronavirustilanteen linjauksista korkeakouluyhteisössä seuraamalla päivittyvää uutista https://intra.tuni.fi/content/news/18225 . Alussa on tärkeimmät voimassa olevat linjaukset tiiviisti sekä linkit tarkempiin ohjeisiin. Löydät tästä uutisesta myös linkit koronavirustilanteeseen liittyviin muihin uutisiin julkaisupäivän mukaan järjestyksessä.

******

Due to service provider server issues, the blog could not be updated last week, but it is better late than not at all.

There have been a few changes in the ITC’s management group, Susanna Ketola was replaced by Mari Jäättelä. Heidi Huttunen became an expert in ERP and administrative services.

Local Services in Education was divided into two teams, Local Services A and B in the faculties. Susanna Ketola became the head of Team A, with Mari Jäättelä and Tuija Puntanen as study Managers. Ari Laitinen will continue as our financial guru, but he will also handle the financial affairs of the SOC Faculty. Tiina Toikka continues as our HR partner.

The aim is to provide more information about the support service changes affecting the Faculty shortly, some information can also be found on the intranet (https://intra.tuni.fi/en/content/news/33140)

We pondered the topics of Dean’s Zoom coffee. The first one had already slipped on January 13, 2022, the subject of which was a well-being survey conducted in the autumn. The topics for the April and June events are open, suggestions can be placed in the command field or sent to riitta.yrjonen@tuni.fi

Tiina Toikka presents Tenure Track statistics. These will be returned later.

The second search for the Tampere University research period system has opened. Maija Belliard has prepared instructions on the subject. The application period is already in progress (January 10-January 31, 2022). The length of the study period is generally six consecutive months but may be kept for shorter periods. In this application round, the ITC will grant research leave mainly for the academic year 2022–2023 (the period must end no later than 31 July 2023). The prerequisite for applying for the research period is working in the previous six years as a full-time professor at the University of Tampere and the previous organization (Tay or TUT). Six years must be reached before the start of the season. A maximum of one-sixth of the number of eligible professors in each unit will be awarded for research periods.

The goal of the faculty is that once the ITC’s system is up and running, it will be a comprehensive list of professors who will be on research leave for the next six years. The lists are drawn up by mutual agreement between the eligible professors, and during the application period of each year, the opportunities for the professors, in turn, to take time off with their work arrangements and plans for the research period are examined. In the September 2021 research season search pilot, the ITC began creating this system, and now in the first call that opens to the normal search time of the seasonal system, building a consensus list will continue. An email is coming up on the subject.

On Monday (January 10), all members of the management team were allowed to nominate individuals from the ITC faculty development team, all of whom agreed. Kirsi Aalto will act as the group’s secretary, Terhi Kilamo, Johanna Vaattovaara, Marko Ala-Fossi, Matti Mäntysalo, Poika Isokoski and Joonas Säe will join the group.

About the job description of the campus development group: ”The campus development working groups work on issues related to campus development, especially from the faculties’ point of view. The group acts as an expert link and is supposed to be able to bring to the joint discussion the development issues that are being discussed in the faculty or for which more information is requested. can be supplemented along the way if necessary, ie try to keep the group flexible to work more than it requires of its members. ”

Kati Iltanen tells us about current education issues at the turn of the year. Distance learning continues (as a rule) throughout the third period. New bachelor’s programs are coming: Energy Revolution (ITC & others), Robotics (ENS and ITC), Bachelor’s degree in technology in Pori.

On Friday, January 15, 2022, the Dean will meet with Jorma Eloranta, the new Chairman of the Board. In his interviews, Eloranta has said that he wants to invest in building trust, he has solid experience in management and board work. ”The most important thing is to find a common state of mind.” On Twitter, Eloranta shared e.g. link to the blog written by Erika Heiskanen KBIs – the keys to a thriving organization – https://www.boardman.fi/teemats/juhtaminen-5/kbit-avaimet-kukoistavaan-organisaatioon/ (Key Behaviour Indicators, the blog is only in Finnish)

Preparations for Eloranta’s meeting led the dean to consider the nature of the ITC at Tampere University. “ITC is a new university in miniature and we have done and quite well managed to merge the two old organizations. What are the reasons why our faculty have been successful?

Kaisa Koskinen: ”We have been prepared to spend a lot of time in the discussion before making a decision, if necessary”

Timo Hämäläinen: “The work in the new has worked despite the turmoil. ”We have succeeded in bringing transparency to decision-making and operations, and infinite transparency is important.”

Kirsi Aalto: ”The uniqueness of Tampere university is its strength. It is important to keep an eye on the ball, not on one’s own players.”

______

Stay up to date with the latest guidelines issued by Tampere Universities relating to the coronavirus pandemic by visiting this dedicated news page. The most important current guidelines and links to more detailed instructions are placed at the beginning. https://intra.tuni.fi/en/content/news/18225

Kommentit

Hienoa, että blogikin on löytynyt. Kiitos kiintoisasta keskustelusta!

Jyrki Vuorinen

25.1.2022 09:33

parhaat kiitokset dekaani Jyrkille avoimest ja minulle hyödyllisestä parin tunnin keskustelusta. ”Kyllä se siitä” 😇. Jorma E

jorma eloranta

18.1.2022 15:33

Tervetuloa Tampereen yliopistolle!
Mahtavaa, että olet käynyt meidän blogissa! Ongelmia päivitysten kanssa, mutta eiköhän tämän viikkoinen blogikin nyt saada tänne, kun kaikkihan pelittää täällä nyt mainiosti. (Palveluntoimittajan alustaongelmia kuulemma, alkuvuosi näköjään vaikeaa aikaa sielläkin)

Riitta Yrjönen

19.1.2022 16:57

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *