Tarvittavat digitaidot

Valo-Valmennusyhdistyksen valmentautujat ja ohjaajat nostivat tärkeimmiksi digitaidoiksi verkkopankin käytön, tiedonhaun taidot ja sähköpostin käytön.

Yksi digitalisoituvan yhteiskunnan suurimmista haasteista on pitää erilaisilla digitaidoilla varustetut ihmiset mukana. Jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin, on oltava selkeä kuva siitä, millaisia digitaitoja tarvitaan yhteiskunnan palvelujärjestelmässä selviytymisessä, koulutuksessa ja työelämässä. Valo-Valmennusyhdistyksessä selvitettiin, mitkä digitaidot yhdistyksen ohjaajat ja valmentautujat kokevat kaikkein tärkeimmiksi.

Aikaisemmista perustaitohankkeista ja digitaitojen alkukartoituksista koottiin listaus yleisimmistä digitaidoista. Vastaajat arvioivat näiden taitojen tärkeyttä ja sitä, missä tilanteissa (yhteiskunnassa, koulutuksessa ja työssä) taitoa tarvitaan. Kysely teetettiin ensin ohjaajilla, joilta saadun palautteen perusteella kyselyyn lisättiin vapaa-aika yhdeksi vastausvaihtoehdoksi. Kehittämisen jälkeen kyselyyn pyydettiin vastauksia valmentautujilta. Kyselyyn vastasi 25 ohjaajaa ja 10 valmentautujaa.

Diagrammi tärkeimmistä digitaidoista. Kärjessä ovat verkkopankki, tiedonhaku ja sähköposti.
Tärkeimmät digitaidot

Ohjaajien ja valmentautujien vastaukset kyselyyn olivat todella samansuuntaisia. Vastaajat kokivat tärkeimmiksi digitaidoiksi verkkopankin, sähköpostin ja tiedonhaun. Verkkopankin merkitys korostui erityisesti yhteiskunnassa selviytymisessä. Sähköpostia tarvitaan erityisesti vapaa-ajalla, työssä ja koulutuksessa sekä jonkin verran yhteiskunnassa. Tiedonhaun taitoja tarvitaan aktiivisesti kaikissa erilaisissa elämäntilanteissa.

 

Missä tilanteissa tarvitaan verkkopankkia, sähköpostia ja tiedonhaun taitoja. (valmentautujat)

Myös taito asioida sähköisesti virastoissa koettiin todella tärkeäksi. Sähköistä asiointia tarvitaan kaikissa elämäntilanteissa, mutta sen merkitys korostuu erityisesti yhteiskunnassa selviytymisessä. Hieman vähemmän tärkeäksi koettiin muu sähköinen asiointi, esim. matkalippujen varaaminen. Useampi kyselyyn vastannut ohjaaja kommentoi, että sähköinen asiointi ei ole yhteiskunnassa selviytymisen kannalta täysin välttämätöntä, mutta se tekee elämästä helpompaa. Joissakin tapauksissa asiointi sähköisesti on myös halvempaa kuin asiointi virastoissa tai puhelimitse.

Tärkeitä digitaitoja, joiden merkitys korostuu koulutuksessa ja työelämässä, ovat toimisto-ohjelmien hallinta, pilvipalvelut ja etäkokoustyökalut. Ohjaajat kokivat etäkokoustyökalut hieman tärkeämmiksi kuin asiakkaat. Asiakkaat taas kokivat pilvipalvelut tärkeämmiksi kuin ohjaajat ja heidän mukaansa niille on paljon käyttöä myös vapaa-ajalla. Pilvipalveluiden lisäksi pikaviestimien käyttö on tärkeä vapaa-ajan digitaito.

Missä tilanteissa tarvitaan toimisto-ohjelmia, pilvipalveluita, etäkokoustyökaluja ja pikaviestimiä. (valmentautujat)

Vähiten tärkeiksi taidoiksi koettiin kuvankäsittelyn perustaidot, videoiden kuvaaminen kännykällä ja sosiaalinen media. Näitä taitoja arvioitiin tarvittavan erityisesti vapaa-ajalla, mutta myös koulutuksessa ja työssä. Muutama ohjaaja kommentoi, että vaikka sosiaalinen media ei ole välttämätön, vaikeudet sen käyttämisessä saattavat vaikuttaa ihmisen sosiaaliseen statukseen ja aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta.

Kun valmentautujilta kysyttiin, mitä digitaitoja he haluaisivat oppia mieluiten, kärkeen nousivat toimisto-ohjelmat, pilvipalvelut ja kuvankäsittelyn perustaidot. Toivoituimpiin taitoihin kuului siis sekä työn ja koulutuksen että vapaa-ajan digitaitoja.

Metataidoilla tarkoitetaan taitoja, jotka vaikuttavat työskentelyymme ja oppimiseen. Valmentautujat kokivat tärkeimmiksi digitaitojen metataidoiksi kyvyn ratkaista ongelmia tietoa etsimällä ja luotettavan tiedon tunnistamisen. Näiden lisäksi ohjaajat kokivat työvälineiden ja työvaiheiden hallinnan tärkeimmiksi taidoiksi.

Metataidot tärkeysjärjestyksessä ohjaajien ja valmentautujien yhteispistein

Monien digitaitojen merkitystä yhteiskunnassa selviytymisessä korostetaan. Mielestäni on tärkeää tehdä ero välttämättömien ja elämänlaatua parantavien digitaitojen välillä. Kyselyä tehdessäni ja sen vastauksia kootessani pohdin, onko vielä mikään digitaito välttämätön selviytymisen kannalta. Yhteiskunnassamme elää vielä monia, jotka selviytyvät päivittäisestä elämästään ilman sähköpostia tai sähköistä virastoasiointia. Pelkän selviytymisen sijaan monet digitaidot ovat tarpeellisia työelämässä ja koulutuksessa sekä ne mahdollistavat aktiivisemman osallisuuden yhteiskuntaan ja nykypäivän yhteisöihin. Toivon, että tulevaisuuden ohjaus- ja opetustyössä painottuvat enemmän digitaidot, jotka vastaavat valmentautujien toiveita, parantavat elämänlaatua, säästävät rahaa ja mahdollistavat työllistymisen tai kouluttautumisen.

Saija Uotila
Valo-Valmennusyhdistys
Kirjoittaja on sosiaalialan ohjaaja, joka rakastaa tietokoneella leikkimistä, taiteilua ja pelaamista ja tekee tärkeimmät muistiinpanonsa paperivihkoon

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *