7.11.2022 johtoryhmän kokous - Management group meeting

Lassi Paunonen

Ensimmäisenä aiheena on tutkimuskeskusten periaatteet. Seuraavaan tiedekuntaneuvoston kokoukseen on valmisteilla ehdotus, jonka pohjalta tiedekuntaneuvosto voi keskustella  tutkimuskeskusten perustamisen periaatteista. Tarkoitus on, että heti alkuvuodesta halukkaat voisivat tehdä ensimmäiset tutkimuskeskushakemukset. Konsistori hyväksyi 2020 periaatteet, mutta ne ovat väljät. Tiedekunnissa on hieman toistaan poikkeavia järjestelyjä.

Tutkimuskeskuksilla on mm. tarkoitus luoda ”näkyvyyttä ja mainetta, jotka auttavat kilpailussa ulkoisesta tutkimusrahoituksesta”.
Tällä hetkellä ITC-tiedekunnassa on useita tutkimuskeskuksia, mm. Kielten yksikön tutkimus on organisoitunut tutkimuskeskus Pluraliin.

Tutkimuskeskusprosessissa tutkimuskeskusstatusta haetaan lomakkeella, hakemusta käsitellään johtoryhmässä, sitten tiedekuntaneuvostoissa, jotka tekevät perustamisesta esityksen dekaanille. Dekaani tekee lopullisen hyväksymispäätöksen.

Toisena aiheena on Tampereen yliopiston teettämän Pulssi-kyselyn tulokset meidän tiedekunnan osalta. Syksyn 2022 pulssikyselyn toteutti Eezy Flow Oy. Vastausprosentti oli ITC-tiedekunnassa 31,4%. HR parter Tiina Toikka esitteli tuloksia, mm. yhteisöllisyyttä kaivattiin lisää. Aiheesta on tulossa dekaanin zoom-kahvit 22.11.2022 klo 10-11.

Talousgurumme Ari Laitinen ja dekaani Jyrki Vuorinen tapaavat huomenna (tiistaina 8.11.) rehtorin talousasioiden tiimoilta. Ari on valmistellut materiaalia keskusteluun.

Koulutuksesta vastaava varadekaanimme Pekka Verho toi keskusteltavaksi eri yliopistojen koulutusvastuusta koskevan lausuntopyynnön. Mm. Oulun yliopisto  Oulun yliopiston hallitus esittää, että Oulun yliopiston osalta asetukseen lisätään lääketieteen tekniikka niihin aloihin, joilla Oulun yliopiston on järjestettävä alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta tekniikan alalla. Tavoitetutkinto on kaksivaiheinen (3+2 vuotta) lääketieteen tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto. Ja Turun yliopisto esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle tuotantotalouden koulutusvastuun myöntämistä ja yliopistojen koulutusvastuun muuttamisesta siten, että Turun yliopiston koulutusvastuu tekniikan koulutusalalla laajennetaan kattamaan myös tuotantotalous. Pekka Verho ehdotti ja johtoryhmän jäsenet kannattivat linjaa, että ITC:llä ei ole tarvetta tehdä lausuntoa omalta osaltaan.

Kaisa Valtee oli tehnyt ehdotuksen dosenttien ja emeritusprofessoreiden resurssisopimusten osalta, että dosenttien resurssisopimukset tehdään viideksi vuodeksi ja emeritusprofessoreiden kahdeksi vuodeksi. Sopimukset tarvitaan mm. siksi, että henkilöt saavat yliopiston sähköpostiosoitteen – ja pääsevät esim. täyttämään julkaisunsa TuniCrisiin. Lisäksi Kaisa Valtee toivoi, ettei resurssisopimuksia kirjttaisi loppuvaksi aina vuoden viimeiseen päivään esim. 31.12.2023 tai kesäkuun loppuun, jotka ovat hallintohenkilöstölle hankalia mm. loma-aikojen suhteen.

Muistakaa ilmoittautua ITC uusien professoreiden (Frank Emmert-Streib, J. Tuomas Harviainen, Asko Lehmuskallio, Niina Linja, Thomas Olsson ja Olli Sotamaa)  juhlaluennoille:
https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/informaatioteknologian-ja-viestinnan-tiedekunnan-uusien-professorien-juhlaluennot

_______
Tiedoksi myös muutamia uutisjuttuja:
HS / Nätyn opiskelija Elsi Sloan
Elsi Sloan: ”Mä olen käytännössä valmistumassa ekspertiksi tunnetaidoissa, ryhmätilanteissa ja kehollisen empatian hyödyntämisessä. Sen takia mä siellä [Nätyllä] olen.” https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000009169699.html

Aamulehti / Pelit
NHL:n teknologiakumppanuuksista vastaava johtaja Chris Golier luennoi torstaina Nokia-areenalla @TampereUni opiskelijoille siitä, miten NHL kehittää jatkuvasti syvempää NHL-kokemusta reaaliaikaisen datan ja videopelien avulla https://www.aamulehti.fi/uutiset/art-2000009174947.html

Moreenimedia / Näty
Esittävät taiteilijat ovat työssään aina arvioivana – ”Jotkut pyörittelevät silmiään, että pitäähän näyttelijän nyt jaksaa”
https://www.tuni.fi/moreenimedia/2022/11/03/esittavat-taiteilijat-ovat-tyossaan-aina-arvioitavana-jotkut-pyorittelevat-silmiaan-etta-pitaahan-nayttelijan-nyt-jaksaa/

HS / Isotalus & Salla-Maaria Laaksonen
Twitter on sosiaalisen median kanavista leimallisesti yhteiskunnallisin, eikä sen asema ole uudesta omistajasta huolimatta nopeasti muuttumassa, sanovat tutkijat Pekka Isotalus ja Salla-Maaria Laaksonen. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009172069.html

Moreenimedia/Spot-robotti
https://moreenimedia.shorthandstories.com/ja-h-nen-nimekseen-tuli-tassu-spot-robonen/index.html

 

******

The first topic is the principles of research centres. A proposal is being prepared for the next faculty council meeting, on the basis of which the faculty council can discuss the principles of establishing research centres. The purpose is that those who wish can make their first research center applications right from the beginning of the year. The Consistory approved the 2020 principles, but they are loose. Faculties have slightly different arrangements.

Research Centres have e.g. intended to create ”a visibility and reputation that will help in the competition for external research funding”.
Currently, the ITC faculty has several research centres, e.g. Language unit research is organized in the research center Plural.

In the research center process, a research center is applied for with a form, it is discussed in the management group, then in the faculty councils, which make a presentation about the establishment to the dean, who makes the final approval decision.

Another topic is the results of the Pulssi survey commissioned by the University of Tampere for our faculty. The autumn 2022 pulse survey was carried out by Eezy Flow Oy. The response rate at the ITC faculty was 31.4%. HR parter Tiina Toikka presented the results, e.g. more community was needed. The subject is becoming the dean’s zoom coffees on 22 November 2022 at 10-11.

Our finance guru Ari Laitinen and dean Jyrki Vuorinen will meet with the principal tomorrow (Tuesday, November 8), on the subject of finance. Ari has prepared material for the discussion.

Pekka Verho, our vice dean responsible for education, brought for discussion a request for an opinion on the educational responsibility of different universities. the University of Oulu wants to add medical technology to the fields in which the University of Oulu has to organize education leading to lower and higher university degrees in the field of technology. And the University of Turku proposes to the Ministry of Education and Culture the granting of educational responsibility for production economy and changing the educational responsibility of universities in such a way that the educational responsibility of the University of Turku in the field of technical education is expanded to also cover production economy. Pekka Verho proposed, and the members of the management team supported, the line that ITC does not need to make a statement on its part.

Kaisa Valtee had made a proposal regarding the resource contracts of docents and professors emeritus, that resource contracts for docents be made for five years and for professors emeritus for two years. Agreements are needed e.g. because people get the university’s e-mail address – and can, for example, fill out their publications in TuniCris. In addition, Kaisa Valtee hoped that the contracts would not be recorded as ending on 31 December 2023/2024 or 31 June 2023/2024, because these are difficult times for administrative staff.

Reminder! Remember to register for the inaugural lectures of the new ITC professors (Frank Emmert-Streib, J. Tuomas Harviainen, Asko Lehmuskallio, Niina Linja, Thomas Olsson and Olli Sotamaa):
https://www.tuni.fi/en/news/inaugural-lectures-new-professors-information-technology-and-communication-sciences

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *