KLK II-hankkeen tavoitteet

Kuvio, jossa Koko lukio kehittää 2:Tieteen tekijät-hankkeen tavoitteet.

Hankkeemme tavoitteet ovat laajat. Perusajatuksena on uuden lukion opetussuunnitelman mukainen kehitystyö ja Agenda2030-periaatteiden huomioiminen erityisesti. Tavoitteemme kehkeytyvät laaja-alaisen oppimisen ja osaamisen, oppiainerajojen ylittämisen, korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön, aktiivisen toimijuuden, osallisuuden, opiskelijalähtöisyyden, digitaalisuuden, immersiivisyyden ja ICT-pakettien ympärille. Keskeisenä asiana on edelleen Koko lukio kehittää 1-hankkeessa aloitettu yhteisöllisyyden ja yhteisön jäsenten osallisuuden sekä toimijuuden kehittämisen tavoite.

  1. Tavoite: Lukiolainen aktiivisena tiedeyhteisön jäsenenä ja yhteiskunnallisena toimijana

Tavoitteena on kehittää lukion toimintakulttuuria LOPS2021-tavoitteita tukevaksi eli korostetaan oppiaineiden välistä yhteistyötä, laaja-alaista osaamista sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön uusia muotoja. Tarkoituksena on pilotoida malleja pedagogisesti mielekkäistä oppiainerajat ylittävistä oppimisen ja toimintakulttuurin elementeistä. Tavoitteenamme on, että lukiolaiset saavat aktiivisemman roolin tiedeyhteisön jäseninä ja tieteen tuottajina. Kehitämme tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän mallin lukiolaiset, korkeakoulukentän toimijat ja työelämän edustajat yhdistävistä tiedetapahtumista. Tarkoituksena on edelleen jatkokehittää Koko lukio kehittää 1-hankkeen hengessä hackathon-tyyppistä toimintaa, maker-kulttuuria ja innovatiivisia oppimistapahtumia. Toivomme, että saamme edistettyä lukiolaisen aktiivista toimijuutta ja tieteen tuottajuutta.

  1. Tavoite: Lukiolaisen aktiivinen toimijuus ja kokemuksellisuus oppimisympäristöissä

Hankkeessa kehitämme immersiivistä monitoimitilaa, jossa pyrimme hyödyntämään Pirkanmaan monipuolista tiede-, taide- ja kulttuuritarjontaa ja tuomaan sitä osaksi toimintaympäristöä. Tuemme samalla opiskelijan osallisuutta ja hyvinvointia Koko lukio kehittää 1-hanketta jatkaen. Edistämme digitalisaatiota ja uudistamme toimintakulttuuria. Erityisesti lukion opettajat ja opiskelijat, ja myös opetusharjoittelijat tutkivat, kokeilevat ja kehittävät yhdessä oppiainerajat ylittäen. Tutustumme uuteen teknologiaan ja sen pedagogisen käytön kehittämiseen yhdessä opiskelijoiden kanssa ja muiden yhteistyötahojen kanssa.  Tarkoituksena on, että opiskelijoiden monitieteinen ja luova osaaminen kehittyy.

Kuva, jossa opiskelijat yhdessä kädet toistensa hartioilla katsovat merelle
Unsplash.com Duy Pham
  1. Tavoite: Lukiolaisten hyvinvointia tukevien oppimisympäristöjen jatkokehittäminen

Edistämme ja jatkokehittämme Koko lukio kehittää 1-hankkeen mukaisesti lukiolaisten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Osallisuus ja fyysisen hyvinvoinnin kehittäminen Koko lukio kehittää 1 -hankkeessa kerätyn ja tuotetun tiedon sekä laadittujen suunnitelmien pohjalta on tavoitteena edelleen. Uutena kohteena on immersiivisen monitoimitilan suunnittelu ja toteutus hyvinvointiin liittyen. Pilotoimme myös hyvinvointialustaa (Vincit LaaS Guidi). Lisäämme yhteisöllistä kehittämistä, osallisuutta ja hyvinvointia. Yritysyhteistyön tulos on palvelumuotoilun kautta syntyvä malli, jonka avulla opiskelijat voivat arvioida ja kehittää omaa hyvinvointiaan sekä opiskelutaitojaan. Alustan palveluita käyttämällä opiskelija ja koulun henkilökunta saa tietoja hyvinvoinnin tilasta ja tarpeista. Samalla opiskelijoiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet kasvavat. Kehittämistyöhön osallistuvien opiskelijoiden kokemukset yritysyhteistyöstä ja palvelumuotoilusta syventyvät.

  1. Tavoite: Pedagogisten ICT-polkujen kehittäminen

Tavoitteenamme on luoda oppiaineisiin ja oppiainerajat ylittäen yksilöllisiä, digitaalisia oppimisen polkuja. Digitaalisia oppimisympäristöjä pyrimme kehittämään pedagogiikka edellä. Luomme ja kehitämme sisältöä itse. Oppimisen poluille parhaiten soveltuva alusta tai eri alustojen yhdistelmä kehittää immersiivistä pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä. Tavoitteena on vastata kasvavaan eriyttämisen tarpeeseen. Opiskelijoille luodaan myös mahdollisuus korkeakouluopintojen vaatimien opiskeluvalmiuksien ja -taitojen harjoittelemiseen sekä itseohjautuvuuden ja oman toimijuuden kehittämiseen. Luomme myös opettajille toimintatapoja, joiden avulla materiaalia ja oppimisen polkuja luodaan ja kehitetään yhteistyössä. Kartoitamme ja kokeilemme erilaisia digitaalisia alustoja. Järjestämme opettajille koulutusta, ja luomme oppimateriaalia, esimerkiksi konkreettisia digitaalisia oppimisen polkuja eri oppiaineisiin ja oppiainerajat ylittäen.

Koko lukio kehittää yhdessä edelleen!

Kuva, jossa eri ihmisten kädet koskettavat toisiaan.
Unsplash.com, Hannah Busing

Teksti: Saara Murto-Heiniö

Kuvio: Saara Murto-Heiniö

Kuvituskuvat: Unsplash.com, Duy Pham, Hannah Busing

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *