Uutta suuntaa asiantuntijatyöhön – Seuraava ASTe – korkeasti koulutettujen työelämäpäivä Porin yliopistokeskuksessa 22.1.20

Satarekry-messuja täydentäneessä, ASTe-hankkeen järjestämässä työelämäpäivässä suunnattiin huomio erityisesti yliopisto-opiskelijoiden ja akateemisesti koulutettujen työelämävalmiuksiin ja urasuunnitteluun – kontekstina Satakunta opiskelu- ja työssäkäyntialueena.

Satakunnassa järjestetään vuosittain useita työelämä- ja rekrytointitilaisuuksia eri toimijoiden puolesta. Porissa niistä suurin on Porin Nuorkauppakamari Ry:n järjestämä Satarekry-messutapahtuma. Messut tavoittavat monipuolisesti työnantajapuolen edustajia ja työnvälitysorganisaatioita, samoin kuin erilaisista taustoista tulevia työnhakijoita. Myös maakunnan oppilaitokset ja korkeakoulut ovat esillä.

Idea kääntyy käytännöksi – kohti uutta työelämäpäivää

Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) ASTe-hankkeessa kehitetään erityisesti Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden ja akateemisesti koulutettujen työnhakijoiden työelämävalmiuksia ja -yhteyksiä. Vuonna 2019 esittelimme Porin yliopistokeskusta ja siellä opiskelevien asiantuntijuutta Satarekry-messuilla. Messujen jälkitunnelmissa ryhdyttiin pohtimaan, voisiko messupaikan – Porin Puuvillan kauppakeskuksen – ja Porin yliopistokeskuksen vierekkäistä sijaintia huomioida ja hyödyntää vielä nykyistä monipuolisemmin. Olisiko messujen yhteydessä mahdollista tuoda Porin yliopistokeskusta esiin paitsi opiskelu-, myös työpaikkana? Entä pystyisimmekö tuottamaan tapahtumasisältöjä, jotka valottaisivat erityisesti asiantuntijatyön mahdollisuuksia Satakunnassa tai järjestämään koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia, jotka ja vastaisivat yliopisto-opiskelijoiden ja korkeasti koulutettujen tarpeisiin?

Ideamme korkeasti koulutettujen työelämäpäivästä sai myönteisen vastaanoton, joten tammikuun 2020 lopulla Porin Puuvillan alueille keskittyi kenties historiassaan laajin työelämätapahtumien kokonaisuus. Korkeasti koulutettujen työelämäpäivän Seuraava ASTe -etuliite liittyykin sekä hankkeen Akateeminen asiantuntijuus -nimeen, että pyrkimykseen laajentaa Satakunnan työelämätapahtumien skaalaa kattamaan selkeästi myös yliopistotutkinnon suorittaneiden työllistymismahdollisuudet – voi ajatella, että suunta on kohti 360 astetta kattavaa kokonaisuutta.

Asiantuntijatyön monet ympäristöt työelämäpäivässä

Ensimmäistä kertaa järjestetty työelämäpäivä oli kooltaan kompakti, mutta monipuolinen ja laadukas, onnistunut kokonaisuus. Työelämäpäivä sisälsi mahdollisuuksia tutustua erilaisiin asiantuntijatyön ympäristöihin ja vapaaehtoistoimintaan, tilaisuuksia kohdata ja verkostoitua sekä kuulla alumnien ajatuksia työelämään ja urasuunnitteluun liittyen ja lisäksi koulutusta esiintymiseen ja puheviestintään. Saimme osallistujiksi mahtavia asiantuntijoita ja alumneja sekä mielenkiintoisia näytteilleasettajia ja aidosti kiinnostuneita osallistujia.

Temaattiset infot mahdollistivat tarkemman tutustumisen asiantuntijatyöhön Satakunnassa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän eri sektoreilla. Vaihtoehtona itsensä työllistäminen -tietoiskussa keskityttiin yrittäjyyteen. Uusyrityskeskus Enterin asiantuntija Antti Kokkila käsitteli yrityksen perustamiseen liittyviä kysymyksiä ja palveluita, Satakunnan TE-toimiston starttineuvoja Hannan Uusitalo taas esitteli aloittavan yrittäjän tuki- ja koulutustarjontaa. Kolmantena näkökulmana kuultiin Petri Linnalta yritysyhteisö CrazyTown Porista yrittäjän mahdollisuuksista verkostossa toimimiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

MLL Satakunnan piirin järjestöpäällikkö Riikka Lammi.

Toinen teemaisku keskittyi asiantuntijatyöhön julkisella ja kolmannella sektorilla. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla järjestöt on perinteisesti olleet merkittäviä yhteiskunnallisia toimijoita. Järjestöissä työskentelee myös korkeasti koulutettuja asiantuntijoita erilaisissa johtamisen ja hallinnon, koordinoinnin ja kehittämisen sekä viestinnän ja vaikuttamisen tehtävissä. Teemainfossa Satakunnan Yhteisökeskuksessa vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina työskentelevä Annemari Hirsimäki ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin järjestöpäällikkö Riikka Lammi – joista molemmilla on opintojen kautta siteitä Porin yliopistokeskukselle – esittelivät työkenttäänsä ja työnkuviaan. Heidän mukaansa kolmas sektori on verrattain nopealiikkeinen ja elää ajassa, joten työ on monipuolista ja samaan aikaan kiinni sekä yhteiskunnan kehityksessä ja politiikassa, että ihmisten arjessa. Myös julkinen sektori tarjoaa kiinnostavia uramahdollisuuksia. Infossa kuultiin Satasairaalassa hyvinvointianalytiikan pilottihankkeessa työskentelevää Minna-Maarit Ampiota (sairaanhoitaja YAMK), joka pyrkii edistämään sairaalamaailmassa kerääntyvän datan hyödyntämistä organisaation johtamisessa ja kehittämisessä.

Seuraava ASTe – Korkeasti koulutettujen työelämäpäivän aikana oli mahdollista tutustua Satasairaalan hanketoimintaan ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin Satakunnassa. Vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnallisesti merkitsevää ja yksilöllisellä tasolla palkitsevaa, mutta myös opettavaista. Osassa Porin yliopistokeskuksella toimivia tutkinto-ohjelmia vapaaehtoistyön tekeminen on myös opintopisteytettävissä. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksien skaala on laaja ja nykyisin se kattaa paitsi kasvokkaista, myös esimerkiksi verkossa tehtävää työtä. Porin yliopistokeskuksesta paikalla olivat OLKA® järjestö- ja vapaaehtoistoiminta sairaalassa, ruoka-aputoiminta, kirkon vapaaehtoistoiminta/Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja mielenterveysomaisia tukeva FinFami Satakunta ry.

Ylempi korkeakoulututkinto mahdollistaa myös jatko-opiskelun tohtorintutkintoon saakka. Akateemisen työllistymien monet väylät -teemainfossa saatiin lisätietoa tohtoreista työelämässä. Tieteentekijöiden liiton yhdistyskoordinaattori Miia Iljäs-Idrobo avasi tohtoreiden työllisyyttä ja moninaistuvia työuria. Tutkijakoulutuksen saaneet työllistyvät pääosin hyvin, eivätkä ainoastaan yliopistoihin; tohtoreita työskentelee myös esimerkiksi julkisella sektorilla (kunta/valtio/ylikansalliset organisaatio), yrityksissä ja ammattikorkeakouluissa. Moni tieteentekijä työskentelee urallaan apurahalla ja teemainfossa Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahaston asiamies Risto Kupari esittelikin Satakunnan kulttuurirahastoa tieteen ja taiteen rahoittajana. Lopuksi kuultiin tarkemmin Porin yliopistokeskuksella toimivista yliopistoista asiantuntijaorganisaatioina ja mahdollisina työpaikkoina. Tampereen yliopistoon ja sen toimintaan Porissa kuulijoita tutustutti HR Partner Eveliina Nurmi. Professori Anna Sivula Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmasta taas kertoi humanistisen koulutuksen juurista ja nykytilasta Porissa.

1, 2, 3 – verkostoitukaa! Uusia kohtaamisia speed networkingissa

Yliopisto-opintoihin sisältyy usein mahdollisuuksia työelämäyhteistyöhön, mutta sen – kuten työllistymisenkin – toteutumisen edellytyksenä on opiskelijoiden ja työelämän edustajien kohtaaminen. ASTe-hankkeessa on kerätty ja koottu yhteen tietoa Porin yliopistokeskuksella opiskelevien toiveista työelämäyhteistyöhön liittyen. Yksi selkeästi korostunut yhteistyön muoto ovat juuri tapaamiset työelämän edustajien kanssa. Niiden mahdollistamiseksi järjestettiin työelämäpäivän osana speed networking –verkostoitumistilaisuus.

Speed Networking on nopeatempoinen ja ohjattu matalan kynnyksen verkostoitumistapahtuma. Nimensä mukaisesti se perustuu speed dating –menetelmään, mutta keskittyy ammatilliseen verkostoitumiseen. ASTe-hankkeen ensimmäinen speed networking järjestettiin lokakuussa -19. Silloin, kuten tälläkin kertaa, mukana oli työelämän edustajia, työnhakijoita ja opiskelijoita eri aloilta, painottuen kuitenkin sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoihin. Avoimessa ilmapiirissä ja vilkkaassa puheensorinassa sujuneen verkostoitumisen jälkeen kävimme osallistujien kansa myös yhteistä keskustelua siitä, miten erityisesti Porin yliopistokeskuksella opiskelevien kanssa tehtävää yhteistyötä voisi tukea ja kehittää.

Speed networking -verkostoituminen Augustissa.

 

Koulutuksesta kohti työtä ja hyvää elämää – UCPorin alumnipaneeli

Porin yliopistokeskuksella toimivista tutkinto-ohjelmista valmistuu vuosittain lähes 200 maisteria ja diplomi-insinööriä. UCPorin alumnipaneeli avasi työelämäpäivässä näkymiä myös siihen, minne he ovat työllistyneet valmistumisensa jälkeen.

Paneelissa oli mukana eri koulutusohjelmien ja alojen edustajia. Akateemiselle uralle työllistymisestä kertoi FT, tutkijatohtori Pauliina Tuomi. Hän on opiskellut Turun yliopistossa digitaalista kulttuuria ja väitellyt oppiaineesta vuonna 2015. Parhaillaan Pauliina Tuomi työskentelee Tampereen yliopistossa Porissa. Samaa pääainetta opiskellut ja vuonna 2016 filosofian maisteriksi valmistunut Marika Westergård taas toimii viestinnän asiantuntijana ja kouluttajana Satakunnan yhteisökeskuksessa. Marika suoritti yliopistotutkinnon aikuisiällä ja hänellä on yhteensä yli 20 vuoden kokemus markkinoinnista, viestinnästä ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Yhteiskuntatieteellisten alojen edustajana paneeliin osallistui kansanedustaja, YTM Heidi Viljanen. Hän on valmistunut vuonna 2010 Tampereen yliopiston Porin yksiköstä, pääaineenaan sosiaalityö. Heidi Viljanen suoritti tutkinnon ns. työn ohessa. Ennen siirtymistään kansanedustajaksi huhtikuussa 2019 hän työskenteli päihdekuntoutuslaitoksen johtajana Kankaanpään A-kodissa. Viljasen tapaan Tampereen teknillisen yliopiston (nyk. Tampereen yliopisto) Porin yksiköstä diplomi-insinööriksi valmistunut ja parhaillaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä maisterintutkintoa suorittava Rauman Lukko Oy:n markkinointi- ja tapahtumajohtaja Mikael Eklöf jatkoi yliopiston ammattikorkeakoulupohjalta.

Paneelin juonsi Riikka Lammi. Riikka on juontaja, kouluttaja, opettaja, sosionomi, yrittäjä ja järjestöosaaja. Hän on innovatiivinen innostuja, joka nauttii uusista haasteista. Satakunnan korkeakouluissa seikkaillut työn ja hyvinvoinnin opiskelija.

Alumnipaneeli käynnissä.

Paneelissa puhujat kertoivat työ- ja koulutuspoluistaan ja kelasivat aikaa taaksepäin aina lapsuuden unelma-ammatteihinsa asti. Kukaan panelisteista ei vielä nuorena aikuisena tiennyt varmasti, mihin ammattiin tai tehtävään haluaa kouluttautua ja työllistyä. Kaikkien tie ei johtanut myöskään suoraan yliopistoon, vaan sitä saattoi edeltää esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinto tai pidempi jakso työelämässä. Yhdistävänä tekijänä panelistien puheenvuoroista voidaan tunnistaa joustavuus, uteliaisuus ja kannustus armollisuuteen itseä kohtaa. Yhtä, oikeaa alaa ei tarvitse olla, vaan monenlaisia tehtäviä saa kokeilla – ja niissä saa myös viihtyä! Myös kokemus siitä, että jokin työ tai organisaatio ei sovi itselle, on opettavaista ja auttaa suuntaamaan fokusta jatkossa. Moni painotti, että ohjeistaisi nuorempaa itseään ottamaan välillä löysemmin rantein, arvostavan hyvinvointia ja suhtautumaan luottavaisesti tulevaan. Tärkeänä taitona varsinkin työtä, opintoja ja perhe-elämään yhdistettäessä nostettiin priorisointi.

Paneelissa käsiteltiin myös Satakuntaa akateemisesti koulutettujen työssäkäyntialueena. Satakunta on tietyillä elinkeinoelämän osa-alueilla (esim. teollisuudessa) vahva ja voi muillakin sektoreilla tarjota mielenkiintoisia työtehtäviä ja mahdollistaa uralla etenemistä siinä missä muuallakin. Työ ei kuitenkaan ole ainoa merkityksellinen asia, vaan myös perhe ja läheissuhteet, asuminen ja harrastusmahdollisuudet vaikuttavat asuinpaikan valintaan. Satakunnassa sujuvan ja hyvän arjen edellytykset ovat kunnossa ja osa panelisteista korostikin, että satakuntalaiset voisivat itse tuoda rohkeammin esiin maakunnan myönteisiä puolia, kuten edullista asumista, laajaa harrastusvalikoimaa ja kattavaa koulutustarjontaa. Paneelikeskustelu oli kaikkiaan erittäin onnistunut ja innostava niin opiskelijoille kuin työuraansa aloitteleville tai jo pidemmälle edenneille kuulijoille.

Työnhakuvalmiuksia kehittämässä

Työnhakuun liittyvät palvelut ja valmiudet muodostivat työelämäpäivän ja Satarekry-messujen sisällä oman kokonaisuutensa. Korkeasti koulutettujen työelämäpäivä toimi yhteistyössä Satarekry-messujen kanssa ja osa työelämäpäivän ohjelmasta sisältyi Satarekry-messujen oheisohjelmaan. Halutessaan osallistujien olikin mahdollista yhdistellä itselleen mielekkäitä kokonaisuuksia tilaisuuksien ohjelmistoista esimerkiksi työnhaun työkaluihin liittyen. Satarekry-messujen puolella järjestettiin mm. CV-valokuvaus ja CV-työpaja, Porin yliopistokeskuksella taas oli mahdollista tutustua uusiin työnhaun digipalveluihin ja kehittää esiintymistaitoja.

INKA Satakunta (ESR) -hanke kehittää uusia työllistymisen edistämisen palvelumalleja. Hankkeen järjestämässä työpajassa oli mahdollista testata ja kommentoida hankkeen kautta uusia työnhaun digipalveluja. Oskar ja Microcompetencies ovat palveluja, joiden avulla voi selkeyttää kuvaa siitä, mihin omalla osaamisella voi työllistyä tai kokeilla, millaista osaamista toiveammateissasi tarvitaan. Lisätiedot: https://inkasatakunta.fi/inka/

Harvassa ovat ne työnkuvat, joihin asiantuntijoilla ei liittyisi minkäänlaista esiintymistä. On kyse sitten opetuksesta tai kouluttamisesta, asiantuntijaluennoista seminaarissa, esitelmästä konferenssissa, puheenvuoroista kokouksissa ja tapaamisissa tai vaikkapa radio- tai televisioesiintymisestä, on esiintymistaidoista hyötyä. ASTe-hanke järjesti hankekauden aikana toista kertaa Like a pro – esiintymisvalmennusta oman alansa asiantuntijoille -koulutuksen Porin yliopistokeskuksella. Se oli suunnattu erityisesti UCPorin opiskelijoille ja korkeasti koulutetuille työnhakijoille, mutta avoin myös Satarekry-messujen osallistujille ja muille kiinnostuneille. Kouluttajana toimi itsekin Porin yliopistokeskuksen alumni FM Linnea Kotiniemi.

Esiintymiskoulutuksen tunnelmia.

Esiintymisvalmennuksen aloitti tiivis johdanto, josta jatkettiin lämmittelyharjoituksiin ja syvennyttiin lopuksi omasta asiantuntija-aiheesta puhumiseen eri tilanteissa. Koulutuksessa oli myönteinen tunnelma ja avoin ilmapiiri; oli hienoa huomata, miten osallistujat todella heittäytyivät mukaan.

Lopuksi

Seuraava ASTe – Korkeasti koulutettujen työelämäpäivä oli koherentti ja käytännönläheinen kokonaisuus, mutta siinä oli tarttumapintaa monella tavalla suuntautuneelle opiskelijalle ja työnhakijalle. Tästä kiitos kuuluu erityisesti yhteistyökumppaneille ja kaikille tilaisuuteen osallistuneille tahoille – kiitos! Työelämäpäivä tavoitti yli 70 osallistujaa. Erinomaiset puhujat ja panelistit osoittivat, että akateemisilla asiantuntijoilla on Satakunnassa mielenkiintoisia, yhteiskunnallisesti merkittäviä ja valtakunnallisesti harvinaisiakin työnkuvia sekä paljon jaettavaa niin toisilleen kuin opiskelijoillekin. ASTe-hanke päättyy kevääseen 2020, mutta kaikelle tälle toivoisi mielellään näkyvyyttä ja toiminnan mahdollisuuksia myös jatkossa!

Liitteet:

Työelämäpäivän ohjelma: Työelämäpäivä_Mainokset_220120

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *