Eettisyys, vastuullisuus ja kumppanuus sotehy-palveluissa Satakunnan Soteuttamossa 22.1.20

Soteuttamo on TEM:n ja Sitran lanseeraama konsepti, jota toteutettiin Sipilän hallituksen sote-reformin aikana ympäri Suomea. Se on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen ja kehittämisen työkalupakki, joka tuo tulevaisuuden tekijät eri aloilta yhteen edistämään ekosysteemiajattelua ja luomaan uudenlaisia kumppanuuksia. Satakunnassa Soteuttamo-konsepti on lunastanut paikkansa sote-alan eri sektoreiden edustajien yhteen tuojana ja ajankohtaiset tiedon lähteenä. Niitä onkin järjestetty säännöllisesti myös hallitusohjelman vaihduttua, viimeisimpänä tammikuussa 2020.

Satakunnassa vuoden ensimmäinen Soteuttamo järjestettiin keskiviikkona 22.1. klo 8.30-11.30 Porin yliopistokeskuksella. Sen järjestivät Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön KumppanuusAkatemia (EAKR) –hanke sekä Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) ASTe (ESR)- ja Kampus-Sote (EAKR) –hankkeet. Tilaisuus oli suunnattu yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin toimijoille sekä kaikille hyvinvointipalveluiden kehittämisestä kiinnostuneille, myös korkeakouluopiskelijoille.

Tammikuun Soteuttamossa pysähdyttiin perusasioiden äärelle, sillä tilaisuuden teemaksi valikoitui ”Eettisyys, vastuullisuus ja kumppanuus sotehy-palveluissa”. Eettiset ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset ovat runsaasti esillä uutisissa ja jatkuvasti läsnä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen arjessa. Sote-kehittämiseen liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa ne eivät kuitenkaan ole viime aikoina nousseet päärooliin, vaan tulleet ennemmin esiin epäsuorasti esimerkiksi perusteluina muutoksen tarpeelle. Tammikuun Soteuttamosta pyrittiinkin rakentamaan monipuolista kokonaisuutta, josta osallistujat saisivat ajankohtaista tietoa ja hyödyllisiä kontakteja, löytäisivät uusia näkökulmia teemoihin sekä ottaisivat omakseen mahdollisuuden jakaa ajatuksia ja kokemuksia.

Paikallista tietoa ja kehittämistä

Tilaisuus rakentui lyhyiden esittelyjen, asiantuntijapuheenvuorojen ja fasilitoidun keskustelun pohjalle. Aivan tilaisuuden alkajaisiksi kuultiin ajankohtaiskatsaus sotesta maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilältä. Tervehdyksen jälkeen tilaisuuden järjestäneet hankkeet esittäytyivät. Samalla he toivat esiin Porin yliopistokeskuksella käynnissä olevaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen kehittämistyötä.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön KumppanuusAkatemia-hanke (EAKR) edistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta koti- ja omaishoidon monitoimijaverkostossa. Sen kautta hanke tukee palvelujen kehittämistä ja rakentaa toimijoiden välille yhteistä ymmärrystä palveluiden asiakaslähtöisyyden merkityksestä. Hanke esimerkiksi tuottaa tukimateriaalia ja koordinoi useita työryhmiä.

Tampereen yliopiston (yhteiskuntatieteet, Pori) Kampus-Sote – Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sote-palveluissa -hankkeen päätavoitteena taas on luoda sosiaali- ja terveysaloille uusi TKI-ekosysteemin malli kolmen maakunnan alueella. Tavoitteena on, että malli mm. tukee korkeakoulujen tutkimustiedon ja osaamisen hyödyntämistä sote-kehittämisessä, vahvistaa sote-toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä uudistaa sote-palveluita kehittämis- ja kokeilutoiminnan kautta. Parhaillaan hankkeen myötä syntyneet palveluinnovaatiot Ekasteppi ja MyMove etenevät työpajoista kohti elävän elämän kokeiluja.

Niin ikään Tampereen yliopiston Porin yksikön (yhteiskuntatieteet) ASTe – Akateeminen asiantuntijuus Satakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tueksi -hankkeen kehittämisen kohteena on Porin yliopisto-opiskelijoiden ja sote-alan (erit. pk-yritykset ja kolmas sektori) välinen yhteistyö sekä laajemmin akateemisesti koulutettujen työelämään siirtymisen tukeminen. Hankkeessa on vahvistettu olemassa olevia ja luotu uusia yhteistyöväyliä sote-sektorin ja opiskelijoiden välillä sekä tuotu opiskelijoiden asiantuntijuutta esiin uusissa yhteyksissä, kuten seminaareissa ja ammattilaisille suunnatuissa foorumeissa.

Viestejä tieteen kentiltä

Ykis ASTe-hankkeen työkalu opiskelijoiden asiantuntijuudesta viestimiseen ovat olleet ”Viestejä tieteen kentiltä” -vihkoset, joita on tuotettu usean tapahtuman yhteyteen. Niitä varten on kartoitettu tilaisuuden teemaan liittyviä, Porin yliopistokeskuksella toimivista tutkinto-ohjelmista valmistuneita opinnäytetöitä, joiden tiivistelmät on koottu yksiin kansiin.

Tuorein Viestejä tieteen kentiltä -julkaisu tuotettiin Soteuttamoa varten. Tämän ”VIESTEJÄ TIETEEN KENTILTÄ – Porin yliopistokeskukselta valmistuneidenopinnäytetöiden näkökulmiaeettisyyteen, vastuullisuuteen ja kumppanuuteen sotehy-palveluissa”- dokumentin kautta voi tutustua yhteensä 10 opinnäytetyöhön (Tampereen ylipisto: yhteiskuntatutkimus ja sosiaalityö; Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö) ja lisäksi Tampereen yliopisto Porissa aiemmin toteutettuun Vastuullinen yrittäjyys tutuksi -hankkeen loppuraporttiin. Tutkielmat on jaoteltu neljään alaluokkaan: arvojen ja eettisyyden tarkastelua, yritykset, yrittäjyys ja vastuullisuus, vastuullisuus näkyvämmäksi ja yhteistyötä ja kumppanuuden kerroksia. Julkaisu suuntaa huomiota paikallisten korkeakoulujen tuottamaan tietoon ja havaintoihin, jotka kiinnittyvät usein alueeseen.

Soteuttamo_Viestejä tieteen kentiltä

Vastuullisuus ja eettisyys julkisissa hankinnoissa

Kumppanuus nousi tilaisuudessa esiin sekä keinona eettiseen ja vastuulliseen toimintaan, että kontekstina niihin liittyville kysymyksille. Yhtenä kumppanuuden muotona tarkasteltiin julkisia hankintoja ja tilaaja-tuottaja/toimittaja -mallia.

Muutosagentti Jarkko Koskinen esitteli KEINO-osaamiskeskuksen toimintaa. KEINO on usean toimijan muodostama kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus, joka tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten hankintojen toteuttamisessa. Satakunnasta ollaan mukana useissa kehittäjäryhmissä ja KEINO-akatemiassa.

Salla Koivusalo työskentelee erityisesti kestävästä kehityksestä vastaavana johtavana asiantuntijana valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivalla. Hän keskittyi osuudessaan vastuullisuuden johtamiseen ja vastuullisuuteen julkisissa hankinnoissa. Julkisten hankintojen rooli yhteiskunnassa on merkittävä; ne kattavat lähes kuudenneksen Suomen bruttokansantuotteesta. Hallitusohjelmassa julkiset hankinnat on yhdistetty muun muassa työllistämiseen ja muihin sosiaalisiin näkökohtiin ja Koivusalon mukaan niillä voidaankin vaikuttaa esimerkiksi eettisyyteen ja reiluun kauppaan, osatyökykyisten työllistymiseen, harmaan talouden torjuntaan ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Vastuullisuutta ohjaavat ja määrittelevät monet kansainväliset sopimukset sekä lait ja asetukset. Se on laaja kokonaisuus – voidaan puhua esim. ekologisesta, yhteiskunnallisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuusta – johon viitataan myös monilla eri käsitteillä. Vastuullisilla julkisilla hankinnoilla yhteiskuntaan ja ympäristöön voidaan vaikuttaa myönteisesti, mutta sen edellytyksenä on hyvä hankintaprosessi: huolellinen suunnittelu ja toimittajasuhteen hallinta sekä jatkuva yhteistyö. Sosiaali- ja terveysalalla esimerkiksi palvelujen ulkoistaminen ja palvelutuotanto allianssimallilla saattavat herättää uudenlaisia kysymyksiä hankinnan toteutumisesta vastuullisesti.

Esimerkkinä yhteiskuntavastuullisesta yritystoiminnasta psykologi Kati Linna-aho ja toimintaterapeutti Mia Kiviranta esittelivät Arviointi- ja kuntoutuspalvelut Lossin toimintaa. Vastuullisuus, ammatillisuus ja asiakkaan arvostaminen ovat sisäänkirjoitettuja Lossin toimintaperiaatteisiin. Yrityksen tuottamia palvelumuotoja ovat Lossi-kuntoutus, arviointipalvelut ja NUOTTI-valmennus. Lossi-kuntoutus on nuorille aikuisille ja työikäisille suunnattu toimintamuoto, joka yhdistää tuettua asumista, arviointipalveluita, moniammatillisia terapia- ja kuntoutuspalveluita sekä työelämään suuntaavaa kuntoutusta. Arviointi taas tarkoittaa asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointia moniammatillisesti ja laaja-alaisesti. NUOTTI-valmennus tukee nuorten ja nuorten aikuisten valmiuksia opiskeluun, työssäkäyntiin ja tulevaisuuden suunnitteluun.

Vapaaehtoistyö kumppanuuden muotona

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Annemari Hirsimäki Satakunnan yhteisökeskukselta käsitteli puheenvuorossaan vapaaehtoistoiminnan roolia erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jopa 40 prosenttia suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä ja sen arvo kohoaa rahaksi mitattuna miljardeihin euroihin. Vapaaehtoistoiminnan muotoja on lukuisia ja sitä järjestävät useat tahot, kuten kunnat, seurakunnat ja erilaiset yhdistykset. Vapaaehtoistyö myös muuttuu ja kehittyy; projektimuotoinen tai kertaluontoinen vapaaehtoistoiminta kasvattavat suosiotaan.

Sote-alalla vapaaehtoistyötä tehdään runsaasti ja se liittyy usein tavalla tai toisella ihmiskontaktien tuomiseen palvelujärjestelmään. Sotessa järjestöt nähdään yhä useammin palveluntuottajina ja varteenotettavina yhteistyökumppaneina. On kuitenkin varmistettava, että vapaaehtoiset saavat työhönsä tarvittavan tuen ja perehdytyksen sekä kiinnitettävä huomiota vapaaehtoistyön ja ammatillisen työn erottamiseen. Parhaillaan vapaaehtoistoiminnasta pyritään Satakunnassa mm. tekemään näkyvämpää ja saavutettavampaa.

Lopuksi

Tammikuun Soteuttamon lopuksi toteutettiin fasilitoitu loppukeskustelu, sillä osallistujille haluttiin tarjota mahdollisuus reflektoida ja pohtia kuulemaansa suhteessa omaan työhön tai toimikenttään jo paikan päällä. Virikkeiksi keskusteluun nostettiin esiin ajankohtaisia eettisyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista. Niitä olivat markkinoistuminen, lisääntyvä vapaaehtoistyö, digitalisaatio ja kotihoidon työntekijöiden turvallisuus.

Eettisyys ja vastuullisuus ovat ulottuvuuksia, jotka läpileikkaavat sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen kehitystä ja kehittämistä. Myös niihin liittyvää teoreettista sekä käytännön toteuttamista tukevaa tietoa ja ymmärrystä tarvitaan laajasti. Olikin hienoa, että Soteuttamoon saatiin mukaan sekä kansallisen että paikallisen tason puhujia, samoin kuin eri sektoreita ja kohderyhmiä edustaneita osallistujia. Myös järjestäjien tasolla ne toivat yhteen kaksi eri yliopistoa ja tiedekuntaa Porin yliopistokeskuksella.

Soteuttamo 22_01_2020 ohjelma

Linkit lisätietoihin:

ASTe-hanke

Kampus-Sote -hanke

KumppanuusAkatemia-hanke

KEINO-osaamiskeskus

Motiva

Satakunnan yhteisökeskus

Arviointi- ja kuntoutuspalvelut Lossi Oy

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *