Olenko hakukelpoinen ammatilliseen opettajankoulutukseen?

Portaat sivulta kuvattuna

Ammatillisen opettajankoulutuksen haku käynnistyy 4.1.2022. Osa hakijoista pohtii mahdollisesti nyt sitä, täyttyvätkö hakukelpoisuuden ehdot hänen osaltaan. Tähän tekstiin kokosimme hakukelpoisuuden ehtoja tiivistetysti niin vaadittavan koulutuksen kuin työkokemuksenkin osalta.

Millainen aiempi koulutus hakijalta vaaditaan?

Voit hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen, mikäli sinulla on ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulun opettajan toimeen vaadittava koulutus ja työkokemus (Lisätietoja ammattikorkeakoululaista 932/2014 § 25). Tutkinto on oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakukelpoisuuden antava koulutus on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta korkeakoulututkinto. Hakututkintoa vastaava koulutusala määräytyy valintaperusteissa esitellyn luokituksen mukaan. Hakututkintosi pääaine tai suuntautuminen määrittää, kuulutko hakijana ammatillisten vai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikoviin.

Ammatillisten tutkinnon osien (ammatillisten opintojen) opettajaksi aikova

Säädösten perusteella hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto). Sosiaali- ja terveysalan hakijalla tulee olla joko ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Tanssialan ja sirkusalan koulutuksen suorittaneet hakijat voivat ilmoittaa hakututkinnoksi korkeakoulututkinnon tai kolmen vuoden laajuiset soveltuvat opinnot.

Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) opettajaksi aikova

Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajaksi voidaan tässä haussa tulkita hakija, joka on opiskellut ylemmässä korkeakoulututkinnossa pääaineena esimerkiksi:

• kielitieteitä
• filosofiaa, psykologiaa, teologiaa
• kirjallisuutta
• kulttuurien tutkimusta
• tilastotiedettä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa
• politiikkatieteitä, oikeustieteitä
• terveyskasvatusta.

Joissain tapauksissa myös muu korkeakoulututkinto kuin ylempi korkeakoulututkinto voi antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen (esimerkiksi tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto).

Jos sinut on palkattu ammatilliseen koulutukseen yhteisen tutkinnon osa-alueen Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen tai Työelämässä toimiminen tai Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet opettajaksi, voidaan suorittamasi korkeakoulututkinto huomioida hakukelpoisuuden antavana soveltuvana korkeakoulututkintona. Hakukelpoisuuden arviointia varten tarvitaan työtodistus tai työsopimus sekä voimassa oleva työsuunnitelma, josta kyseinen opetustehtävä käy ilmi. Ilman opetustehtävän todentavia dokumentteja tässä haussa ei tehdä edellä mainittuihin yhteisiin tutkinnon osa-alueisiin perustuvia hakukelpoisuustulkintoja.

Valmentavaa koulutusta antavaksi opettajaksi aikova

Ammatillisen koulutuksen valmentavan koulutuksen opettajaksi aikovan tulee täyttää joko ammatillisten tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalle asetetut hakukelpoisuusvaatimukset.

Ammatilliseen opettajankoulutukseen muulla kuin korkeakoulututkinnolla hakeva

Muulla kuin korkeakoulututkinnolla voi olla hakukelpoinen hakuaikana ammatillisessa koulutuksessa ammatillisten tutkinnon osien opettajana toimiva henkilö. Koulutuksen järjestäjä (oppilaitos, jolla on ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestämislupa) voi poiketa korkeakoulututkinnon vaatimuksesta ja palkata ammatilliseksi opettajaksi henkilön, jolla on erityisen vahva tai erikoistunut käytännön ammattitaito (Lisätietoja asetuksesta 986/1998 § 13 mom. 2). Korkeakoulututkintovaatimuksesta ei voida poiketa sosiaali- ja terveysalan tutkinnolla hakevien kohdalla.

Hakuaikana edellä mainitun momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen ei anna hänelle kelpoisuutta muihin opetustehtäviin. Koulutuksen järjestäjän päätös henkilön palkkaamisesta opettajan tehtävään ilman korkeakoulututkintoa koskee vain tiettyä yksilöityä opetustehtävää. Muulla kuin korkeakoulututkinnolla hakevan, ammatillisten tutkinnon osien opettajana toimivan hakukelpoisuuden arviointia varten tarvitaan todistusten lisäksi oppilaitokselta lisätietoja erillisellä lomakkeella (Oppilaitoksen lisäselvitys-lomake word-tiedostona).

Muualla kuin Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto

Hakemukseen tulee liittää Suomen Opetushallituksen tai opetusministeriön päätös tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon seuraavissa tapauksissa:

• Olet suorittanut tutkinnon, jolla haet ammatilliseen opettajankoulutukseen muualla kuin Pohjoismaassa
• Olet suorittanut korkeakoulututkintosi muussa Pohjoismaassa kuin Suomessa, mutta:
o tutkintosi on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai
o olet yhteisten tutkinnon osien opettaja tai opettajaksi aikova tai
o suorittamasi korkeakoulututkinto on alle kolmevuotinen tai
o et ole minkään Pohjoismaan kansalainen.

Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon antamasta kelpoisuudesta tehtävään, johon Suomessa edellytetään tietty koulutus tai tietyn tasoinen korkeakoulututkinto (laki 1385/2015). Tietyn tasoista koulutusta edellytetään esimerkiksi opetustehtäviin.

Jos tunnustamis- tai rinnastamispäätös puuttuu, emme voi käsitellä hakemusta.

Lisätietoja tutkintojen tunnustamisesta ja kansainvälisestä vertailusta
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 1385/2015
Laki Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen 651/1998

Millainen työkokemus hakijalta vaaditaan?

Hakukelpoisuuteen vaadittavalla työkokemuksella tarkoitetaan tutkinnon alalta hankittua ammatillista työkokemusta. Ammattialan työkokemuksen tulee vastata sen tutkinnon alaa, jolla haet opettajankoulutukseen. Valinnassa otetaan huomioon 20.1.2022 mennessä kertynyt työkokemus. Hakukelpoisuuteen vaadittavaa käytännön työkokemusta ei pisteytetä eikä huomioida hakupisteitä antavissa kohdissa.

Vaadittavan työkokemuksen määrä lasketaan kokopäivätyön mukaan. Kokopäivätyöksi hyväksytään 150 työtuntia kuukaudessa. Lyhytkestoiset työsuhteet voidaan muuntaa vastaamaan kokopäivätyötä laskukaavalla siten, että 11 kuukautta vastaa yhtä vuotta, 21 päivää vastaa yhtä kuukautta, 7 tuntia vastaa yhtä päivää. Myös yrittäjänä toimiminen otetaan huomioon käytännön työkokemuksena. Ammattialan käytännön työkokemukseksi ei hyväksytä opetuskokemusta eikä harjoittelua, joka sisältyy tutkintoon, jolla haet koulutukseen.

Ammatillisten tutkinnon osien (ammatillisten opintojen) opettajaksi aikova

Säädösten perusteella ammatillisten tutkinnon osien opettajalta tai opettajaksi aikovalta vaaditaan vähintään kolme vuotta ammatillista työkokemusta.

Huom! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta, ammatillisten tutkinnon osien opettajalta ja opettajaksi aikovalta vaaditaan viisi vuotta ammatillista työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä. Sosiaali- ja terveysalan ylemmällä korkeakoulututkinnolla (ylempi AMK tai maisteri) ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalta vaaditaan kolme vuotta ammatillista työkokemusta.

Tanssi- ja sirkusalan opettajalta tai opettajaksi aikovalta vaaditaan taiteellista tai muuta ammatillista ansioituneisuutta. Opettajankoulutuksen haussa katsotaan vähintään kolmen vuoden ammattialan työkokemuksen vastaavan tätä vaatimusta.

Kasvatustieteen kandidaateille ja maistereille tutkintoa vastaavaksi työkokemukseksi hyväksytään myös opetustyö. Hakukelpoisuudessa hyväksyttyä opetustyötä ei huomioida hakupisteytyksessä.

Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) opettajaksi aikova

Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajalta tai opettajaksi aikovalta ei vaadita ammatillista työkokemusta.

Valmentavaa koulutusta antavaksi opettajaksi aikova

Ammatillisen koulutuksen valmentavan koulutuksen opettajaksi aikovan tulee täyttää joko ammatillisten tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalle asetetut hakukelpoisuusvaatimukset.

Ammatilliseen opettajankoulutukseen muulla kuin korkeakoulututkinnolla hakeva

Henkilöltä, joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa, mutta on palkattu ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi, vaaditaan viisi vuotta ammatillista työkokemusta.

Hakukelpoisuutta määrittävä lainsäädäntö

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 25
Ammatillisen koulutuksen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus, Asetus 986/1998 § 13, § 13 a, § 13 b
Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus, Asetus 986/1998 § 14
Ammatillisen koulutuksen valmentavaa koulutusta antavan opettajan kelpoisuus, Asetus 986/1998 § 13 e
Ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaatimukset, Asetus 1129/2014 § 17
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 1385/2015
Laki Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen 651/1998

Hakeminen

Hakulomake löytyy hakuaikana 4.-20.1.2022 opintopolku.fi -palvelusta.

Lisätietoja TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutuksista löydät verkkosivuiltamme.

Kommentit

Minkä takia opetustyötä ei lasketa kokemukseen? ”Ammattialan käytännön työkokemukseksi ei hyväksytä opetuskokemusta”

Robin

3.4.2021 13:25

Kiitos kysymyksestäsi. Lähettäisitkö sen sähköpostitse TAOKiin, niin vastaamme sinulle mielellämme: taok.tamk@tuni.fi

TAOK

6.4.2021 13:38

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi