”Mielenkiintoiset keskustelut, aivan mahtavat opettajat ja ihanat opiskelutoverit”

Kuva: Kosti Nivalainen.

Opettajaksi Suomeen -hanke (OSU) tukee maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pätevöitymistä ammatillisiksi opettajiksi sekä heidän urakehitystään. Tamk, Jamk,ja Oamk toteuttavat 4.-18.4.2022 viime syksyn hakua täydentävän haun Opetushallituksen rinnastamispäätöksen saaneille maahanmuuttajataustaisille opettajille.

Ammatillisiin opettajankoulutuksiin on vuosittain tuhansia hakijoita. Ammatillisen koulutuksen opettajan kelpoisuuteen vaaditaan pääsääntöisesti soveltuva korkeakoulututkinto sekä opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Lisäksi ammatillisten tutkinnon osien opettajilta vaaditaan käytännön työkokemusta.  

Koulutukseen valitaan noin kolmannes hakijoista. Tämän vuoden haussa Tamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun ammatillisiin opettajankoulutuksiin haki vajaa 900 opiskelijaa.  Hakijoiden joukossa on myös maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet opettajankoulutuksen ulkomailla. 

Hakukelpoisuutta varten ne hakijat, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkintonsa muualla kuin Suomessa, tarvitsevat Suomen Opetushallituksen tai Opetusministeriön päätöksen tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon. 

Opettajankoulutuksen ulkomailla suorittaneet hakijat hakevat samalla rinnastamispäätöstä opettajan pedagogisiin opintoihin. Opetushallituksen rinnastamispäätöksessä vaaditaan usein täydentämään ulkomailla suoritettua opettajankoulutuksen opintoja. Täydentävät opinnot voivat koskea esimerkiksi kasvatustieteellisten opintojen, didaktisten opintojen ja ohjatun harjoittelun suorittamista. 

Täydentäviä opintoja varten hakija joutuu hakemaan ammatilliseen opettajakorkeakouluun yhteisen haun kautta, jossa opiskelijavalinta perustuu hakupisteytykseen. Hakupisteitä voi saada esimerkiksi aiemmasta opetuskokemusta tai täydennyskoulutuksista. 

Monella maahanmuuttajataustaisella hakijalla hakupisteet voivat jäädä alhaiseksi, esimerkiksi vähäisen työkokemuksen vuoksi. Lisäksi koulutusaika on pitkä niille maahanmuuttajataustaisille hakijoille, joiden tarvitsee usein täydentää opintojaan esimerkiksi 15 opintopisteellä. 

 

Yhdessä osaavammaksi Opettajaksi Suomeen OSU- hankkeessa! 

Opettajaksi Suomeen -hanke (OSU) tukee maahanmuuttajataustaisten henkilöiden pätevöitymistä ammatillisiksi opettajiksi sekä heidän urakehitystään. Hankkeessa kokeillaan rinnastamispäätöksen saaneille opettajille erillishaulla omaa opintopolkua täydentävien opintojen suorittamiseen ammatillisissa opettajakorkeakouluissa.

Hankkeen tavoitteena on samalla kehittää valtakunnallista hakuprosessia niin, että rinnastamispäätöksen omaavat pääsevät sujuvammin suorittamaan täydentäviä opintojaan esimerkiksi oman hakuryhmän kautta.  

Ensimmäinen hankkeen opettajankoulutuksen pilottiryhmä aloitti viime vuoden loppupuolella. Jokaiselle opiskelijalle laadittiin rinnastamispäätöksen mukaisesti henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa painopistealueina ovat suomen kielen ammattisanaston vahvistaminen, opetusharjoittelu ja verkostoituminen. Henkilökohtaista opintosuunnitelmaa tehdessä tuodaan esille opiskelijoiden aikaisempaa osaamista, vahvuuksien tunnistamista ja kehittymistavoitteita.  

Työllistymisen näkökulmasta on tärkeää, että koulutus järjestetään suomen kielellä. Toisaalta tämä on myös haaste, sillä opiskelijat hakeutuvat opiskelemaan varsin vaihtelevalla kielitaidolla. Kaikkien nykyisessä ryhmässä opiskelevien suomen kielen taitoa kartoitettiin jo haastattelussa.

Opintojen alussa suomen kielen opettaja keskusteli jokaisen opiskelijan kanssa aikaisemmista suomen kielen opiskeluista, kielitaitoarvioista ja opiskelijan omista kielitaitotarpeista. Osa opiskelijoista tekee jo opetusalan työtä ja heidän kanssaan keskusteltiin suomen kielen käyttämisestä työssä.

Opiskelijat kokivat selviävänsä suullisista tehtävistä hyvin. Kirjoittamistehtäviin tarvitaan enemmän tukea ja osa kertoi saavansa työpaikaltaan tukea ja mahdollisuuden esimerkiksi tarkistuttaa tekstiään tarvittaessa toisella opettajalla. Kuitenkin työssä toistuvat usein samat rutiinit, eikä esimerkiksi avustajan työtä tehtäessä opiskelija koe saavansa vaativia kirjoittamistehtäviä.  

Harjoittelussa voidaan käyttää kielenoppimisen kehittämiseksi työkaluna kielisopimusta. Tällöin opiskelija ja oppilaitoksen yhteyshenkilö keskustelevat kielestä. Millaisia tilanteita ja tehtäviä juuri tässä oppilaitoksessa on tarjolla kielen oppimiseen? Mitä opiskelija jo osaa ja mihin kaipaa kehittämistä? Miten kielivirheitä voidaan korjata ja kuka voisi esim. lukea opiskelijan kirjoittamia tekstejä ja antaa palautetta suomen kielestä. 

OSU-hankkeen opettajaopiskelijan näkemyksiä harjoittelusta 

Opintoihin liittyvän harjoittelun suunnittelun lähtökohtana ovat opettajaopiskelijan omat henkilökohtaiset osaamistavoitteet, opetussuunnitelman opintojakson tavoitteet sekä se, minkälaisessa koulutusmuodossa opettajaopiskelijan on mahdollista työskennellä oman tutkinnon ja työkokemuksen perusteella. Harjoittelu pyritään toteuttamaan opettajaopiskelijan omassa opettajan työssä tai muussa hänen opetus- ja ohjaamisosaamistaan vahvistavassa toimintaympäristössä. 

Opettajaopiskelija käy näiden tavoitteiden pohjalta opettajatuutorin kanssa HOPS-keskustelun, jonka yhteydessä opiskelijan kanssa laaditaan harjoittelun yleissuunnitelma harjoittelua varten. Keskustelussa kartoitetaan opiskelijan aikaisempi opetus- ja ohjauskokemus sekä millaista osaamista opiskelija haluaa hankkia harjoittelunsa aikana että missä koulutusmuodoissa hän voisi harjoittelun suorittaa.  

OSU-hankkeessa aloittanut opettajaopiskelija Irina Viital kertoo aikaisemmasta oppimis- ja työhistoriastaan ja nykyisestä työtehtävistään seuraavasti:  

Olen asunut Suomessa pian yhdeksän vuotta. Opetus- ja ohjausalalla olen työskentelyt noin 4 vuotta. Olen suorittanut työpaikalla työn ohella työvalmennuksen erikoisammattitutkinnon. Siinä piti itse olla sekä opiskelija että samalla itsensä opinto-ohjaaja myös. Työkseni olen pitkään tehnyt valmennusta, opetusta ja ohjausta opettajan avustajan tehtävissä, työvalmentajana sekä ohjaajana ja tällä hetkellä uravalmentajana. Osaamista opettajana haen koko ajan. Kehitän itseäni työssä käymällä joka päivä. 

Olen ollut työkokeilussa aikuisten kotoutumiskoulutuksessa opettajan avustajana vuoden ajan. Olen toiminut myös työvalmentajana. Sekin on itse asiassa opetusta, mutta aiheena on työelämä. Viime syksynä sain kaksi ensimmäistä omaa valmennusryhmää ja kolmas ryhmä on jo alkanut. 

Olen myös juuri suorittanut työkykykoordinaattorin koulutuksen, joka oli todella hedelmällinen ja antoi minulle paljon enemmän mahdollisuuksia myös osallistujien työkyvyn arviointiin. 

Tällä hetkellä työskentelen Tampereen Osaamiskeskuksessa, jossa pidän ryhmävalmennusta vieraskielisille asiakkaille. Uravalmennus on ryhmämuotoista palvelua, jossa on 15 osallistujia eri maista ja eri lähtökohdista. Suomen kielen taitotaso on noin A2.2. Uravalmennuksen ydintavoite on avoimille työmarkkinoille työllistyminen.

Suurella osalla osallistujista on koulutuksen puute, joten opiskelumahdollisuuksia mietitään myös yhdessä omien vahvuuksien ja tavoitteiden perustella. Uravalmennuksessa käsitellään työelämään liittyviä asioita, harjoitellaan työhaastatteluun menemistä, päivitetään ansioluettelo, haetaan aktiivisesti sekä työpaikkoja ja koulutuksia sekä suunnitellaan jatkomahdollisuuksia. 

Ammatillisen opettajan osaamisen vahvistaminen osana harjoittelua 

Irina asetti harjoitteluun HOPS-keskustelussa seuraavanlaisia osaamistavoitteita: 

  • Tavoitteeni harjoittelujaksolla on tutustua yhden opiskelijan tilanteeseen, mistä saisin itselleni kokonaiskuvan uraohjausprosessista sekä vahvistaa ohjaamisosaamistani. 
  • Halusin saada tutustua uraohjaajan verkostoon ja menetelmiin uraohjauksessa. Minkälaisia haasteita opiskelijoilla on usein, miten niihin voi vaikuttaa opiskelun alkuvaiheessa. 
  • Harjoittelujaksoni haluan suorittaa eri paikoissa. Sillä tavoin pääsen laajasti tutustumaan paremmin työllistymismahdollisuuksien tulevaisuutta varten. 

Ensimmäisen harjoitteluosuuteni pidän TREDUn ammattiopistossa uravalmennusryhmässä, jossa pidän matematiikan tunteja Uravalmennusryhmässä. Opettajatuutorini Kosti Nivalainen tulee seuraamaan tunteja. 

Toinen osa harjoittelua on TREDUn ammattiopiston nuorten opiskelijoiden uraohjauksessa. Haluan päästä tutustumaan uraohjausprosessiin kokonaisuudessa. Minulla on työkokemusta aikuisten kanssa, ja siksi haluan vielä tutustua myös nuorten ohjaukseen.  

Opiskelijoita luokassa.
Kuva: Kosti Nivalainen.

Kohti ammatillista opettajuuden kasvua ja kehittymistä lähiohjaustapaamisessa 

TAMKin ammattikorkeakoulun Opettajaksi Suomeen (OSU-hankkeen) maaliskuun lähiohjauspäivässä Tampereella opiskelijat pitivät omasta opetettavasta aineesta näytetunteja, joista he saivat vertaispalautetta toisilta ryhmän opettajaopiskelijoilta.  Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus osallistua muiden TAMKin ammatillisten opettajaopiskelijoiden kanssa Lasten ja Nuorten säätiön järjestämään Taidot elämään -koulutuksen lyhytelokuvatyöpajaan ja näin he pääsivät myös tutustumaan toisiin ammatillisen opettajaopiskelijoiden opiskeluun sekä verkostoitumaan heidän kanssaan. 

 

Kysyimme pilottiryhmän opiskelijoilta muutamia vinkkejä seuraavan hakukierroksen hakijoille:  

1. Kenelle suosittelisit opintoja? 

”Kaikille, jotka pitävät opettamisesta ja opiskelijoiden kanssa työskentelemisestä.”  

”Jotka haluavat toimia opettajana, joilla on riittävä tuntemus Suomen koulutusjärjestelmästä ja jotka pystyvät itsenäiseen työskentelyyn.”  

”Maahanmuuttajataustaisille opettajille.”  

  

2. Miksi hait mukaan? 

”Koska minulla on rinnastuspäätös, haluan suorittaa kurssit ja työskennellä opettajana.”  

”Halusin saada virallisesti oikeuden toimia opettajana ja jatko-opiskelu kiinnostaa.”  

”Haluan pätevöityä opettajana ja edetä urallani.”  

  

3. Millaisia tavoitteita sinulla on? 

”Suorittaa puuttuvat opintopisteet ja löytää paikkani Suomen koulutusjärjestelmässä.”  

”Mahdollisuus kokeilla uutta ja tutustua opinto-ohjaajan työtehtäviin. Haluan tulla opoksi.”  

”Verkoston luominen.” 

 

4. Parasta opiskelussa? 

”Harjoittelu.”  

”Joustavuus, opiskelu, opettajat.”  

”Keskustelut.”  

”Uudet ideat.”  

 

Lisätietoa Opettajaksi Suomeen OSU- hankkeen täydentävästä hausta  

Tamk,  Jamk,ja  Oamk  toteuttavat 4. – 18.4.2022 viime syksyn hakua täydentävän haun Opetushallituksen rinnastamispäätöksen saaneille maahanmuuttajataustaisille opettajille.  

Jos olet kiinnostunut koulutuksesta, sinun kannattaa välittömästi hakea lähtömaassasi suorittamiesi opintojen rinnastamista Opetushallituksesta. Lisätietoja rinnastamispäätöksestä seuraavalla sivustolla: https://www.oph.fi/fi/palvelut/opetushallituksen-paatokset-patevyydesta-opetustehtaviin 

Hakukelpoisuusvaatimuksena ovat OPH:n rinnastamispäätöksen ohella ammatillisen opettajankoulutuksen valintakriteerit. Opettajaksi Suomeen OSU-hankkeeseen sisältyvä koulutus toteutetaan suomeksi. Sen vuoksi riittävä suomen kielen taito varmistetaan henkilökohtaisella haastattelulla. 

Hankkeen sivusto Opettajaksi Suomeen OSU | Koulutamme maahanmuuttajataustaisia opettajia | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi) 

Lisää hausta Pätevöitymiskoulutus Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille opettajille | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi) 

 

Lisätietoa hausta opinto-ohjaaja: Ville Nevalainen (ville.nevalainen@tuni.f) 

Hankkeesta: projektipäällikkö Seppo Janhonen (seppo.janhonen@tuni.fi) 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *