Uudistunut opetussuunnitelma tukemassa opettajaksi kasvua

Kaksi työskentelijää tietokoneilla.
Kuva: Essi Kannelkoski.

Uudet ammatilliset opettajaopiskelijat aloittavat opintonsa tällä viikolla uuden opetussuunnitelman avulla. Mitä OPS-uudistus oikein tarkoittaa käytännössä ja millainen prosessi se on?

Keväällä 2020, juuri COVID 19-poikkeusolojen alkaessa, aloitimme TAMK Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa mittavan opetussuunnitelmauudistuksen. Uudistettavaa riitti: tarkastelimme sekä ammatillisen opettajan osaamiseen liittyviä kysymyksiä, että niitä pedagogisia ratkaisuja, joilla koulutusprosessi toteutetaan. Nyt toukokuussa 2021 opintonsa aloittavat AmO-opiskelijat lähtevät kehittämään osaamistaan uuden opetussuunnitelman avulla.

Mitä olemme runsaan vuoden aikana tehneet?

Prosessi eteni monien toimenpiteiden kautta. Kevään 2020 aikana toteutimme kyselyjä, järjestimme työpajoja sidosryhmille, kuulimme ammatillisen opettajankoulutuksen neuvottelukuntaa, perehdyimme uusimpiin tutkimuksiin, koulutusta linjaaviin asiakirjoihin ja monien kehittämisprojektien tuloksiin, analysoimme opiskelijapalautteita ja pohdimme, mitä aiemmasta opetussuunnitelmasta haluamme jättää osaksi uutta.

Keskeisinä osaamisen teemoina eri lähteissä toistuivat seuraavat: arviointiosaaminen, oppimistilanteisiin liittyvä vuorovaikutus-, ohjaus- ja opetusosaaminen, digiosaaminen, oppimisympäristöosaaminen ja opettajan identiteetin vahvistuminen.

Elokuussa 2020 meillä oli koossa ammatillisen opettajan ydinosaamiset ja keskeiset kompetenssit. Opetussuunnitelman reunaehtoina olivat lisäksi Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (§6), joka asettaa ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen tavoitteiksi erilaisten opiskelijoiden oppimisen ohjaamisen ja oman opetusalan kehittämisen huomioiden työelämän ja ammattien kehittymisen ja TAMKin pedagogiset ohjeet ja linjaukset. Näiden avulla lähdimme muotoilemaan osaamisia ja tavoitteita opetussuunnitelmaan opintokokonaisuuksiksi ja opintojaksoiksi erilaisin yhteisöllisin työskentelymenetelmin.

Uusi opetussuunnitelma muodostuu viidestä opintokokonaisuudesta, joista kukin jakaantuu kahteen tai useampaan opintojaksoon. Kaikkien opintojaksojen laajuus on viisi opintopistettä.

Tältä uusi opetussuunnitelmamme näyttää:

Opettaja oppimisen ohjaajana -opintokokonaisuutta olemme kuvanneet seuraavasti:

Ammatillinen opettaja toimii opetustyössään moninaisten opiskelijoiden ohjaajana. Hän on ohjaamassa opiskelijayhteisöä sekä opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia ja jatkuvaa oppimista. Ammatillinen opettaja huomioi opiskelijan henkilökohtaiset lähtökohdat. Hän integroi opetuksessaan ja ohjauksessaan opiskelijan tavoitteet oppimisen ja koulutuksen tavoitteisiin. Hän suunnittelee, toteuttaa ja arvioi oppimisprosesseja monipuolisesti. Opiskelijan oppiminen, hyvinvointi ja turvallisuus ovat opettajan opetus- ja ohjaustyön keskiössä.

Opintokokonaisuus jakaantuu kolmeen opintojaksoon, jotka ovat

1. Oppimisprosessin muotoilu

2. Opetus- ja ohjausmenetelmät ammatillisessa koulutuksessa

3. Opiskelijoiden hyvinvointi ja oppimisen tuki

Ammatillisen opettajan toimintaympäristöt -opintokokonaisuudessa opiskellaan ammatillisesti suuntautuneen koulutuksen erilaisia konteksteja: Ammatillinen opettaja tuntee suomalaisen koulutusjärjestelmän ja hallitsee opettajan työtä koskevat säädökset ja suunnitelmat sekä osaa toimia niiden pohjalta luovasti työelämälähtöisissä ja muissa ympäristöissä. Hän edistää omalla toiminnallaan koulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Hän tunnistaa, miten erilaiset oppimiseen liittyvät ratkaisut ja tekijät vaikuttavat monenlaisten, erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumiseen niin oppilaitoksissa kuin työelämässä. Ammatillisella opettajalla on valmius kehittää joustavasti uusia toimintatapoja monenlaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä sekä tarkoituksenmukaisissa verkostoissa.

Opintokokonaisuus jakaantuu kahteen opintojaksoon, jotka ovat:

1. Monipuoliset oppimis- ja toimintaympäristöt

2. Opettaja yhteiskunnallisena toimijana ja vaikuttajana

Opettaja kehittäjänä -opintokokonaisuus mahdollistaa tulevaisuustyöskentelyn ja oman opettajuuden syventämisen eri näkökulmista: Opettajan työ on tulevaisuusorientoitunutta. Siinä korostuu aktiivinen tutkiva ja kehittävä ote. Opettajan on tärkeää tuntea muutostrendejä, jotka vaikuttavat oppimiseen ja koulutukseen. Opettaja kehittää työtään, työympäristöään, oppimisympäristöjä ja oman ammattialansa käytänteitä erilaisissa verkostoissa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Ennakoivaan ja kehittävään opettajuuteen kuuluu kyky reflektoida, rajata ja perustella toimintaa. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tunnistaminen ja mahdollistaminen yhteisöille on kehittävän opettajan keskeistä osaamista.

Opintokokonaisuus jakaantuu kahteen opintojaksoon, jotka ovat:

1. Tulevaisuuden oppiminen ja koulutus

2. Valinnaiset pedagogiset opinnot

Kasvatustieteelliset perusopinnot -opintokokonaisuus johdattaa opiskelijat nimensä mukaisesti kasvatustieteen tieteenalaan, sen systematiikkaan ja erityisesti ammattikasvatukseen tutkimusperustaisen kehittämisen ja opettajuuden lähtökohtana. Yhteisen kasvatustieteellisen pohjan avulla opettajaopiskelijat kiinnittyvät osaksi laajempaa opettajayhteisöä. Tämä näkyy konkreettisesti siinä, että samoille opintojaksoille voivat osallistua myös Tampereen yliopiston kasvatustieteen opiskelijat ja TAMKin musiikkipedagogiopiskelijat.

Opintokokonaisuus jakaantuu kahteen opintojaksoon, jotka ovat:

1. Kasvatustiede ja kasvatuksen perusteet

2. Kasvatustiede ja työelämä

Ammatillisena opettajana kasvu ja kehittyminen -opintokokonaisuus on opettajuuden kehittymisen ydintä. Siinä opettajaopiskelija suunnittelee ja arvioi omien opintojensa kokonaisuutta yhdessä opettajatuutorin ja muiden opiskelijoiden kanssa vertaisryhmissä. Harjoittelu on keskeinen osa tätä opintokokonaisuutta ja sen avulla opiskelija sekä perehtyy monenlaisiin oppimisympäristöihin, suunnittelee ja toteuttaa erilaisia oppimisaktiviteetteja, että arvioi omaa kehittymistään opettajana ja opettajuudessa.

Opintokokonaisuus jakaantuu kahteen opintojaksoon, jotka ovat:

1. HOPS ja portfolio

2. Harjoittelu

Teksti: Hanna Ilola, Kuva: Essi Kannelkoski

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi