Opettaja – tunnetko tekijänoikeudet?

Palapeli

Tulevan ammatillisen opettajan on osattava hahmottaa tekijänoikeusasiat käyttäjän, opetusaineiston tuottajan ja opettajan rooleissa. Hän toimii oman opetus– tai muun materiaalin tekijänä, teosten käyttäjänä sekä tekijänoikeustaitojen opettajana.

Ammatillisen opettajan opetustyöhön liittyvät tekijänoikeuskysymykset ovat lisääntyneet digitalisaation ja verkko-opetuksen myötä. Opettajan jakaessa tuottamaansa opetusmateriaaliaan esimerkiksi verkkopohjaisella oppimisalustalla hänen tulee huomioida myös siihen liittyvät tekijänoikeudelliset asiat.

Tulevan ammatillisen opettajan on osattava hahmottaa tekijänoikeusasiat käyttäjän, opetusaineiston tuottajan ja opettajan rooleissa. Hän toimii oman opetus- tai muun materiaalin tekijänä, teosten käyttäjänä sekä tekijänoikeustaitojen opettajana.

Opetustyön tekijänoikeuteen liittyvät tiedot ja taidot ovat osa monilukutaitoa. Ammatillisen opettajan tulee osata soveltaa ja arvioida tekijänoikeuksiin liittyvää osaamista luovassa tuottamisessa sisältöjen käyttämisessä, sisältöjen tuottamisessa sekä sisältöjen jakamisessa.

Opiskelijoita tekijänoikeusluennolla.
Kuva: Kosti Nivalainen.

Tietoa tarvitaan opiskelussa ja työssä

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa pidetään ensisijaisen tärkeänä, että opettajaopiskelijat hankkivat tietämystään opetukseen liittyvistä tekijänoikeuksista ja osaavat soveltaa niitä opintojen aikana sekä tulevina ammatillisina opettajana työssään.

Vuosina 2015-2016 ammatilliset opettajakorkeakoulut toteuttivat TEKOA – tekijänoikeudet ammatin opetuksessa -hankkeen, jonka keskeisimpinä tavoitteina oli mm. vahvistaa ammatillisten opettajaopiskelijoiden tekijänoikeustietämystä ammatillisessa opetuksessa hankkeessa tuotetun koulutusmateriaalin pohjalta.

Tampereen ammatillinen opettajankoulutus on toteuttanut jo vuodesta 2013 yhteistyötä tekijänoikeustaitojen opettamisessa Kopioston kanssa. Ammatillisille opettajaopiskelijoille on järjestetty opetustyöhön liittyvää tekijänoikeuskoulutusta yhdessä Kopioston kanssa. Kopiosto on pitänyt jo kahtena viimeisenä vuotena kaikille aloittaneille ammatillisille opettajaopiskelijoille perusteet opetustyön tekijänoikeuksista, joita he ovat jo opintojensa aikana soveltaneet mm. opetusharjoittelussaan. Samoin opettajaopiskelijat ovat suorittaneet Kopioston Kopiraittilan koulun pelillisen aineiston pohjalta tekijänoikeustaituri–osaamismerkin, joita on tehty tähän mennessä jo 515 kappaletta Tampereen ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

Opettajaopiskelijoiden näkemyksiä tekijänoikeuksista

Kartoitimme opettajaopiskelijoilta, mistä tekijänoikeudellisista teemoista /aiheista he toivoisivat lisää tietoa tekijänoikeutta käsittelevillä luennoilla. Tyypillisimmin ammatillisia opettajaopiskelijoita mietityttävät kuvien ja YouTuben opetuskäyttöön liittyvät kysymykset sekä opettajan oman opetusmateriaalin käyttöön liittyvät oikeudet.

Tekijänoikeusluentojen ja osaamismerkin tekemisen jälkeen opiskelijoilta tiedusteltiin, miten he arvioivat niiden merkitystä opettajan työn kannalta. Enemmistö vastaajista koki luento-osuuksien ja osaamismerkin tekemisen merkittävänä opinnoissaan:

Tärkeä luento opettajan työtä ajatellen, löytää itse tietoa ja voi myös tarvittaessa neuvoa oppilaita harjoitustöissä huomioimaan tekijänoikeusasioissa.

Helpotti sitä ahdistusta, mitä oon tuntenut opetusmateriaalin koostamisessa.

Merkittävä. Osaan nyt ottaa tekijänoikeudelliset asiat huomioon omassa opettajan työssä. Kyllä näillä asioilla on merkitystä, koska materiaali tehdään yhä enemmän netistä lainaten.

Hyvä opettajana tietää. En ennen Kopiraittilaa ja luentoa tiennyt ollenkaan aiheesta, joten todella hyödyllistä. Uutta merkittävää tietoa, esimerkiksi luvan pyytämien esim. YouTuben videoihin oli tärkeä asia.

Tekijänoikeuden alaisten sisältöjen tuottamisen eri tavat ovat monipuolistuneet ja uusien tiedollisten sisältöjen luomiseen ja jakamiseen on kaikkien saatavilla yhä kehittyneempiä välineitä. Muutosten myötä myös tekijänoikeudelliset vastuisiin liittyy uuden tyyppisiä tekijänoikeudellisia kysymyksiä. Vuoden 2019 keväällä Euroopan Unionin hyväksymän tekijänoikeusdirektiivin (EU) 2019 /790) tarkoituksena on mukauttaa tekijänoikeuslainsäädäntöä digitaalisen toimintaympäristön tuomiin muutoksiin. (Kautio, Oksanen-Särelä & Lefever 2020, 1.)

Uusi tekijänoikeusdirektiivi tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista tulee vielä tämän vuoden aikana sisällyttää Suomen lakiin. Direktiivin voimaansaattaminen Suomessa on viivästynyt ja tällä hetkellä odotetaan, että direktiivi tulisi hallituksen käsittelyyn heinäkuun aikana ja se on tarkoitus saada voimaan vielä tämän vuoden aikana. Keskeisintä uudessa tekijänoikeuslaissa on, että se mm. vastaa teosten uusia käyttötapoja ja –tarpeita, yhdenmukaistaa tekijänoikeuksia digitaalisilla sisämarkkinoilla sekä vahvistaa oikeudenhaltijan asemaa verkkoympäristöissä.

Tampereen ammattikorkeakoulun opettajankoulutuksen ja yhteistyötä Kopioston kanssa halutaan kehittää edelleen siten, että yhteistyössä järjestettävät koulutukset vastaisivat digipedagogiikan ajankohtaisiin kysymyksiin mahdollisimman käytännönläheisesti.

Lähteet

Kauppinen, M. 2017. Opettajan opas tekijänoikeustaitojen opettamiseen. Kopiosto: JCO Digital Oy. Saatavilla https://kopiraittila.fi/wp-content/uploads/2017/02/Pedagoginen_opas_Kopiosto.pdf. Luettu 15.4.2021

Kautio, T., Oksanen -Särelä, K. & Lefever, N. Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä. Tietovihko 4. Cupore -Kulttuuriipoliitikan tutkimuskeskus Cupore. Saatavilla https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2020/cupore_tietovihko_4.pdf. Luettu 16.4.2021

Teksti ja kuva: Kosti Nivalainen

 

Mitä opettajan tulisi tietää tekijänoikeuksista etäopetuksessa -webinaari tekijänoikeuspäivänä 26.4.2021 klo 14.00-16.00

TAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Kopiosto ry toteuttavat valtakunnallisena tekijänoikeuspäivänä webinaarin ajankohtaisista opetustyöhön liittyvistä tekijänoikeudellisista aiheista, kuten etä- ja verkko-opetukseen liittyvistä kysymyksistä.

Uutta tekijänoikeusdirektiiviä ollaan parhaillaan säätämässä Suomen tekijänoikeuslakiin, joten aihe on tältäkin osin ajankohtainen

Webinaari pidetään Zoom-yhteydellä osoitteessa: https://tuni.zoom.us/j/8336526142

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *