Harri Schroderus: Minun tieni opettajaksi

Harri Schroderus luurit päässä.

"Yksi tärkeimmistä mieleeni painuneista asioista oli, että kaiken oppimisen perustana hyvinvoivassa ja osallisuutta tukevassa oppijayhteisössä on hyvinvoiva mieli ja sellainen toimintaympäristö, joka mahdollistaa sen toteutumisen."

Ajatuksiani ennen opintojen alkua:

Olen toiminut viimeiset yhdeksän vuotta koulutusliiketoiminnassa työvoimakoulutusten parissa, mutta minulla ei ole vielä varsinaisesti kokemusta opettajana toimimisesta. Työni kautta olen seurannut läheltä, kuinka osaamista kehittämällä voi vaikuttaa omaan urakehitykseen tai vaihtaa kokonaan suuntaa uusille urapoluille. Kun sain paikan TAMKin ammatillisessa opettajankoulutuksessa, se antoi minulle mahdollisuuden laajentaa osaamistani ja suunnata opettajan urapolulle.

Meissä jokaisessa on piileviä kykyjä ja potentiaalia toimia erilaisissa tehtävissä, kunhan vain on riittävästi motivaatiota ja halua oppia. Olemme kaikki erilaisia oppijoita ja meillä on omat oppimisen tapamme sekä erilaiset mielenkiinnon kohteet.

Opettajankoulutuksessa minua kiehtoo se, että voin olla omalla ammatillisella kokemuksellani auttamassa ja kannustamassa opiskelijoita suuntaamaan oppimista kohti heidän mielenkiintonsa kohteita. Haluan oppia löytämään ne pedagogiset keinot, jotka mahdollistavat näiden asioiden oppimisen mahdollisimman mielekkäällä tavalla.

Lisäksi haluan olla kehittämässä ammatillista opetusta vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeita ja edesauttaa valmistuvia opiskelijoita työllistymään opintojen päättyessä. Työelämän murroksesta johtuvat tulevat osaamistarpeet edellyttävät opiskelijoilta halua jatkuvaan oppimiseen sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

 

*  *  *

Poimintoja oppimastani:

– Opettajan ei välttämättä tarvitse nykyään tietää kaikesta kaikkea, vaan hän toimii enemmänkin oppimisen ohjaajana ja yhteistyössä opiskelijoiden kanssa oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

– Oppimisympäristöjen on mahdollistettava erilaiset pedagogiset ratkaisut ja niissä on huomioitava erilaisten oppijoiden sekä työelämän tarpeet.

– Mielestäni opetus- ja ohjausmenetelmät ammatillisessa koulutuksessa oli erittäin tärkeä opintojakso, joka antoi hyvää tietoa siitä, kuinka rakentaa linjakkaita, pedagogisesti toimivia ja vuorovaikutuksellisia opetustuokioita, jotka aktivoivat oppilaita sekä saavat heidän kiinnostumaan opetettavasta aihealueesta. Opettajan on tärkeää olla empaattinen ja pystyä luomaan luottamuksellinen ilmapiiri opiskelijoihin sekä pyrkiä ymmärtämään oppilaiden ajattelua ja heidän opiskelumotivaatioonsa vaikuttavia tekijöitä.

– Mielestäni hyvä oppiminen on mielekästä, tavoitteellista ja herättää oppijan mielenkiinnon opetettavaa aihealuetta kohtaan. Se antaa oppijalle onnistumisen kokemuksia ja tukee opiskelijan positiivista minäkuvaa. Opettaja toimii oppimisen ohjaajana ja innostajana opetettavaan aihealueeseen sekä tarvittaessa valmentaa ja tukee opiskelijaa kohti oppimistavoitteita. Opiskelija oppii parhaiten, kun hän on motivoitunut ja halukas oppimaan sekä innostunut ottamaan asioista itsenäisesti selvää ja hankkimaan lisää tietoa.

– Näen tärkeänä työelämälähtöisen yhteistyön ja sen huomioimisen erilaisten projektien, harjoitteluiden ja lopputöiden kautta. Oppimiskokemuksia tulisi pyrkiä mahdollistamaan autenttisissa ympäristöissä yhteistyössä työelämän kanssa. Yhteistyötä tulisi olla myös muiden sidosryhmien kanssa, jotka tukevat oppimis- ja arviointitavoitteiden saavuttamista.

– Onnistuneesti muotoiltu toteutus kannustaa opiskelijoita saattamaan opinnot loppuun ja ehkäisee keskeytyksiä ja sillä on suuri merkitys myös oppilaitokselle taloudellisesta näkökulmasta ajateltuna. Työelämä arvostaa myös, mikäli oppilaitoksista valmistuu heille osaavia ja motivoituneita työntekijöitä.

– Arvioinnin kohteena ovat lopputulos, oppimisprosessi ja oppiminen. Opettajan on tärkeä antaa palautetta matkan varrella, miten oppiminen etenee ja mitä asioita voisi kehittää. Positiivinen palaute on erittäin tärkeää, mutta myös kehittävää palautetta on hyvä osata antaa oikealla tavalla. Nämä ovat myös hyödyllisiä taitoja työelämässä yleensäkin.

– Kaikkien tulee kunnioittaa toisia, tulla kuulluksi ja sanoa mielipiteensä ilman kiusatuksi tulemisen pelkoa. Opettajalla on tämän mahdollistamisessa erittäin tärkeä rooli. Kaikilla pitää olla mahdollisuus omakohtaiseen opetukseen ja vuorovaikutukseen yksilöllisistä haasteista huolimatta. Tärkeintä on oppilaiden kohtaaminen ja heidän vahvuuksien löytäminen.

– Yksi tärkeimmistä mieleeni painuneista asioista oli, että kaiken oppimisen perustana hyvinvoivassa ja osallisuutta tukevassa oppijayhteisössä on hyvinvoiva mieli ja sellainen toimintaympäristö, joka mahdollistaa sen toteutumisen.

 

 

 

Ryhmätyönä tehty huoneentaulu.
Ryhmätyönä tehty huoneentaulu.

Kokemuksia harjoittelusta

Suoritin harjoitteluni Oulun ammattikorkeakoulussa syksyn 2023 aikana. Opiskelijaryhmä koostui Terwa-akatemian opiskelijoista ja opetusharjoitteluni pidin Tiimiyrityksen käynnistämiseen liittyvään opintokokonaisuuteen liittyen. Opetustuokioiden teemat liittyivät projektinhallintaan, uusasiakashankintaan, sponsorointiin ja asiakkuuksien hallintaan.

Hyödynsin harjoittelun aikana monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä ja onnistuin motivoimaan oppilaita pitämällä opetustuokioita heitä kiinnostavista aihealueista sekä hyödyntämällä opetuksessa osallistavia aktiviteetteja ja tehtäviä. Pyrin tekemään opetustuokioista mielekkäitä yhdistämällä sopivasti teoriaa, realistisia työelämäesimerkkejä ja niihin soveltuvia harjoitustehtäviä.

Hyödynsin opetuksessa soveltuvia opetustyökaluja ja videoita. Pääsin ohjaamaan opiskelijoita opetuksen aikana ja antamaan heille näkemyksiä opetettaviin aiheisiin liittyen. Opetustuokioiden päätteeksi opiskelijat yleensä esittelivät opetustuokion aikana tehdyt harjoitustehtävät muille opiskelijoille ja he antoivat myös palautetta opetustuokiosta kokonaisuutena sekä myös arvioivat omaa oppimistaan.

Opin paljon luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisesta opiskelijoiden kanssa ja opetustuokioiden suunnittelusta, eli kuinka rakennetaan linjakas opetustuokio määriteltyjen osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Opin myös opiskelijoiden motivoinnista ja aktivoinnista, selkeiden opetusmateriaalien tekemisestä ja vuorovaikutuksesta opiskelijoiden kanssa.

Harjoittelu tuki hyvin kasvua ja kehitystäni ammatillisena opettajana. Sain hyvää tuntumaa siihen, mitä opettaminen voi olla ja kuinka pärjään opettajana. Opettajakoulutuksen aikana saadut opit tukivat hyvin harjoittelua ja auttoivat todella paljon opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Pystyin soveltamaan ja hyödyntämään saamiani oppeja sekä hyödyntämään aiempaa ammatillistani osaamistani. Koin myös, että pystyin konkretisoimaan ja havainnollistamaan opiskelijoille opetettavia asioita aitojen työelämäesimerkkien avulla.

Opintojen jälkeen:

Ammatilliset opettajaopinnot ovat olleet minulle erittäin hyödyllisiä ja tukeneet hyvin ammatillisen osaamiseni kasvua ja kehitystä sekä mahdollistaneet sen, että voin toimia ammatillisena opettajana tulevaisuudessa. Olen saanut hyvän pohjatietämyksen ja ymmärryksen pedagogiseen maailmaan, jonka päälle on hyvä lähteä syventämään ja kehittämään osaamistani.

Opinnot antoivat minulle hyvän käsityksen siitä, että oppimistilanteen päähenkilön tulee olla opiskelija ja hänen tarpeensa oppijana. Opiskelijat ovat erilaisia oppijoita ja onkin tärkeää pyrkiä löytämään heille sellaiset opetusmenetelmät, jotka he kokevat mielekkäiksi oman oppimisensa kannalta. Opiskelijoita tulee myös kohdella tasavertaisina yksilöinä ja opetuksen tulee olla oikeudenmukaista sekä yksilöä kunnioittavaa. Opintojen aikana käsitykseni omasta käyttötiedostani sai vahvistusta ja selkeytti omaa opettajaidentiteettiäni.

Kehityskohteina näen kokemuksen lisäämisen opettamisesta sekä huomion kiinnittämisen oppimistavoitteisiin ja niihin käytettävään aikaan. Lisäksi osaamisen arviointiin ja palautteen antamiseen pitää kiinnittää huomiota. Uskon, että nämä asiat tulevat kehittymään kokemuksen karttuessa.

Opintojen ollessa loppusuoralla työllistyin Centrialle TKI-asiantuntijaksi. Työhöni tulee sisältymään myös opetusta, eli tästä koulutuksesta oli minulle todellakin hyötyä ja pääsen nyt hyödyntämään oppeja ihan käytännössä.

Blogiteksti on lyhennetty Harrin portfoliosta.

TAMKin rakennuksen sisäänkäynti.
Pääosin opinnot suoritettiin etänä, mutta antoisaa oli päästä tapaamaan kanssaopiskelijoita pääkampuksellekin.

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *