Tulevaisuussuuntautunut ohjaus - Keskiössä oppijan toimijuus, vahvuudet ja voimavarat

Kolme henkilöä keskustelee kirjastossa.

OOVA-hankkeen teemoja syvennetään nyt OTULE-täydennyskoulutuksilla. Hankeyhteistyö koostuu täydennyskoulutusten suunnittelusta, kehittämisestä, toteutuksesta ja arvioinnista.

Korkeakoulujen välisen yhteistyön toimiessa hyvin, voidaan uudella hankkeella lähteä heti syventämään aiemman hankkeen teemoja. Kun työskentely jatkuu tuttujen kumppaneiden kanssa, päästään suoraan suunnittelemaan uusia täydennyskoulutuskokonaisuuksia aiempien kokemusten pohjalta. 

Opetushallituksen rahoittama OOVA – Osaava ohjaaja – vaikuttava ohjaus -täydennyskoulutushanke toteutettiin vuosina 2021–2023. Laurea oli siitä vetovastuussa. Hankekumppaneina olivat TAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja HK Career Guidance and Consulting Oy. OOVA-hankkeen sisällön suunnittelusta ja varsinaisen koulutuksen toteutuksesta vastasivat opinto- ja uraohjauksen asiantuntijat Ari Jussila ja Harri Kukkonen (TAMK), Helena Kasurinen (HKCGC Oy) ja Mika Launikari (Laurea).  

– Yhteistyömme on sujunut aina todella mainiosti. Turhia palavereja ei ole ollut, vaan olemme saaneet jokaisella tapaamisella syvennettyä ja vietyä ideoita eteenpäin, kuvailee lehtori Ari Jussila TAMKista. 

OOVA-hankkeessa tarkasteltiin toivoa, tulevaisuususkoa ja tulevaisuuden ennakointia erityisesti yksilöohjauksen ja ohjausosaamisen näkökulmista. Tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen tarkoituksena on tarjota ohjaajille ajatuksellinen, käsitteellinen, menetelmällinen ja välineellinen viitekehys siitä, miten he voivat omassa ohjaustyössään paremmin tukea oppijoita opinpolkuun ja työuraan liittyvässä tulevaisuuden suunnittelussa. Lähtökohtina toimivat oppijakeskeisyys sekä yksilölliset ohjaus- ja tuen tarpeet – asiakkaan vahvuudet ja voimavarat huomioiden. 

Hankkeen pääkohderyhmänä olivat opinto- ja uraohjaajat. Koulutuksista saatiin erittäin hyvää palautetta. Erityisesti pienissä kouluissa monet opinto-ohjaajat ovat työssään varsin yksin. Täydennyskoulutusten myötä syntyi verkosto, jossa ammatillisista asioista pääsi keskustelemaan monissa eri kokoonpanoissa uusista näkökulmista. Yhteistyötä tehtiin myös kuudessatoista Pirkanmaan kunnassa toimivan Pirkanmaan perusopetuksen oppilaanohjauksen hankkeen (POKE) kanssa. 

OOVA-kokemus OTULEn kehittämistyön perustana 

OOVA-kouluttajat havaitsivat, että ohjaajat tarvitsevat ammatillisen ajattelunsa ja ohjaustyönsä tueksi erilaisia välineitä, menetelmiä ja käsitteitä. Tarvetta on erityisesti tulevaisuussuuntautuneen ohjausosaamisen kehittämiselle. 

– Totesimme, että yhteistyötä on syytä jatkaa ja mietimme, että uuden täydennyskoulutuksen myötä voisimme syventää aiemmin käsiteltyjä teemoja, kuvailee Jussila.  

Niin syntyi ajatus uudesta täydennyskoulutushankkeesta, joka sai nimekseen OTULE – Ohjausosaaminen tulevaisuudessa. Opetushallitus myönsi sille rahoituksen vuosiksi 2023–2025. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu, ja partnereina ovat Laurea ja HKCGC Oy. Markkinointi käynnistyy syksyllä 2023 ja koulutuskokonaisuus alkaa tammikuussa 2024. 

– TAOK tuo opettajankoulutuksen kokemuksen, mutta toki suunnittelemme sisällöt yhdessä. On hienoa käynnistää jatkohanketta tilanteessa, jossa edeltävä hanke tuotti osallistujille konkreettisia työkaluja oman työn tueksi ja itsekin näki uusien vertaisryhmien syntymisen. Hyvä porukka ruokkii kaikkien tekemistä ja vie asiaa eteenpäin, Jussila kertoo. 

OTULEn ensisijaisena kohderyhmänä ovat niin ikään opinto-ohjaajat, mutta mikäli koulutuksiin jää tilaa, aukeaa paikkoja muullekin opetustoimen henkilöstölle.  

Täydennyskoulutus on jaettu kolmeen kolmen opintopisteen kokonaisuuteen: 

  1. Tulevaisuus ja ohjauksen ympäristö 3 op 
  2. Ohjaajan osaaminen 3 op 
  3. Ohjauksen laatu ja sen arviointi 3 op. 

Koulutuksissa pohditaan muun muassa sitä, millainen on maailma, jossa ohjaamme ja toisaalta millainen on se maailma, jonne ohjaamme. Tarkoitus on tarkastella sitä, miten ohjauksella voidaan rakentaa parempaa tulevaisuutta yksilö- ja yhteiskuntatasolla sekä miten vahvistaa yksittäisten oppijoiden tulevaisuususkoa. 

Lisäksi käsitellään ohjausosaamista nyt ja tulevaisuudessa, elinikäistä ohjausta, ohjattavan toimijuuden vahvistamista sekä suunnitelmallista ja laadukasta ohjausta. OTULE-hankkeessa keskitytään myös ohjauksen laadun ja vaikuttavuuden arviointiin. Hankkeessa ollaan ajan hermolla, sillä ohjauksen kompetensseista on meneillään kansallinen selvitys, jossa Helena Kasurinen on mukana erityisasiantuntijana.

Lisätietoa https://peda.net/ohjausosaaminen 

 

Lähtökohtaisesti täydennyskoulutukset toteutetaan webinaareina verkkoympäristössä, mutta tarpeen mukaan voidaan järjestää myös lähiopetusta. Osallistujat voivat tulla mukaan kaikkiin tai ainoastaan yhteen koulutusmoduuliin.  Opetushallituksen rahoittamat täydennyskoulutukset ovat osallistujille maksuttomia. 

 Tästä linkistä pääset näkemään tarkemmin OTULE-koulutukset ja ilmoittautumaan niihin: OTULE – Ohjausosaaminen tulevaisuudessa | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

Lisätietoa ja tausta-aineistoa: 

Jussila, A. 2022. Kehittävä ohjaaja. Viitattu 16.9.2023. https://opi.tampere.fi/poke/uutinen/kehittava-opo/  

 

Kasurinen, H. 2023. Vaikuttavaa ohjausta – Oikea-aikaiset ja laadukkaat ohjauspalvelut. Viitattu 16.9.2023. https://opi.tampere.fi/poke/uutinen/vaikuttavaa-ohjausta/  

 

Kasurinen, H. & Launikari, M. 2022. . Towards more effective career guidance processes:
the CREAR digital tool improving client-oriented interventions. Teoksessa Harrison, C.;
Villalba-Garcia, E. and Alan Brown, A. Towards European standards for monitoring and
evaluation of lifelong guidance systems and services: Vol. 1. Luxembourg: Publications
Office. Cedefop working paper, No 9, ss. 93-108. Viitattu 16.9.2023.
http://data.europa.eu/doi/10.2801/422672  

 

Launikari, M. 2023a. Opinto- ja uraohjaus on aina tulevaisuussuuntautunutta. Viitattu 16.9.2023. 

https://journal.laurea.fi/opinto-ja-uraohjaus-on-aina-tulevaisuussuuntautunutta/#96a7d31f  

 

Launikari, M. 2023b. Osaamisen kehittäminen on matka – Täydennyskoulutuksesta tukea opinto- ja uraohjaustyöhön. Viitattu 16.9.2023. 

https://journal.laurea.fi/wp-content/uploads/sites/14/2023/02/osaamisen-kehittaminen-on-matka-taydennyskoulutuksesta-tukea-opinto-ja-uraohjaustyohon.pdf  

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *