Toisiaan tukevat palvelut lastensuojelun ihmeidentekijöiden taikasauvana

Lastensuojelussa vanhempien palvelutarpeiden tunnistaminen ja heille annettava tuki on suora panostus lapsen hyvinvointiin, mutta kysymys kuuluukin: kuinka saada kaikki tarpeelliset toimijat toimimaan yhdessä koko perheen hyvinvoinnin tueksi?

Kiireellisen sijoituksen päätepysäkki
Lastensuojelun kiireelliseen sijoitukseen kulminoituu monien, epätoivotuille sivuraiteille ajautuneiden onnettomien kehityskulkujen suma. Viimeisenä STOP-merkkinä toimivat lastensuojelun sosiaalityöntekijät, joiden tehtävänä on toimia hätäensiavun tavoin ja turvata lapsi välittömältä vaaralta lapsen etua vartioiden. Tehtävää ei helpota se, että päätös on tehtävä siinä hetkessä ja niillä tiedoin, joita on saatavilla.

Työntekijöiden harteille kasataan paljon odotuksia ja vastuita niin perheiden kuin yhteiskunnankin puolelta ja ihmeidentekijöille olisi tilausta. Kriisi on kuitenkin mahdollisuus ja ihmeitäkin tapahtuu, mutta siihen vaaditaan monen tekijän summaa, aivan kuten sivuraiteille ajautumiseenkin.

Moniammatillisen työn hyödyt ja haasteet
Vaikeat sosiaaliset ja terveydelliset ongelmat ovat usein yhteen kietoutuneita. Tällöin yhden ammattilaisen asiantuntemus ei yksin riitä ratkaisemaan asiakkaan tilannetta. Asiakkaan saama palvelu on usein hajanaista, koska palvelujärjestelmissä toimitaan liiaksi erillisinä asiantuntijoina.

Moniammatillisen tuen merkitys on suurta erityisesti paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Tiivis yhteistyöskentely vaikuttaa positiivisesti ongelmien ehkäisyyn ja lievittämiseen. Haasteita moniammatillisessa yhteistyössä aiheuttavat kuitenkin muun muassa toimijoiden keskinäisen luottamuksen puute sekä ristiriitaiset tavoitteet ja odotukset, liian suuri työtaakka sekä henkilöstön vaihtuvuus.

Vanhempien moninaiset tuen tarpeet ja moniammatillinen tuki
Haastateltavat kertoivat kiireellisen sijoituksen kokeneiden perheiden olleen usein jo aiemmin sosiaalipalvelujen piirissä, mutta tieto on ollut hajallaan tai ei ole saavuttanut lastensuojelua. Lastensuojelun asiakkuus on saattanut kestää jo useamman vuoden, jopa yli kymmenen vuotta.

Moniammatillisessa työskentelyssä luodaan yhteistä tietämystä. Haastatteluissa tuli esiin, ettei koko perheen tukemiseksi riitä vain lastensuojelun työntekijöiden tekemä arvokas työ, vaan useasti perhe tarvitsisi enemmän esimerkiksi aikuissosiaalityötä vanhempien oman työskentelyn tueksi. Taustalla voivat olla monen vuoden solmut, joiden selvittelyyn tarvitaan moniammatillinen tiimi.

Parhaimmillaan työ kohdentuu perhekokonaisuuteen. Työskentelyssä on aina muistettava lapsen oikeus omiin vanhempiinsa ja suhteen ylläpitäminen. On myös lapsen etu, että vanhempaa tuetaan omassa elämäntilanteessaan. Aikuissosiaalityön laajemmalla palveluvalikolla tuki voidaan kohdistaa vanhemman omaan työskentelyn tarpeeseen, jolloin elämänhallinta ja vanhemmuuden edellytykset paranevat.

Yhteistyö taikasauvana
Kiireelliset sijoitukset tulevat yhteiskunnalle kalliiksi ja niiden ehkäisykeinoja tulisi hakea aktiivisemmin. Monesti vanhemmilla on omia taloudellisia, mielenterveydellisiä tai muita elämänhallintaan ja vanhemmuuteen vaikuttavia haasteita, joihin voitaisiin vastata aikuissosiaalityön. Lastensuojelun ja aikuissosiaalityön toimiessa yhdessä voitaisiin perheitä tukea entistä kokonaisvaltaisemmin hyödyntäen molempien tahojen ammatillista osaamista. Ja nämä toisiaan tukevat palvelut voisivat toimia lastensuojelun ihmeidentekijöiden taikasauvana.

 

Kirjoittajat: Sosionomi YAMK-opiskelijat Jenni Kastelvuo, Janni Lukkarinen, Mira Matikka, Maria Peltola ja Marjaana Somero sekä yliopettaja Merja Sinkkonen
Kuva: Pixabay

Blogi on kirjoitettu Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK-opiskelijoiden opintojaksolla Sosiaalityön ajankohtainen tutkimus huono-osaisuudesta. Sitä varten on haastateltu kolmea Pirkanmaan hyvinvointialueen lastensuojelun sosiaalityöntekijää liittyen kiireellisiin sijoituksiin.

Lähteet:
Aarnio, N., & Pösö, T. 2023. Palvelutarpeen arviointi lastensuojelun rajapinnoilla asiakasnäkökulmasta – Nuorten ja vanhempien näkemyksiä. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 31(3), 235–252.
Mönkkönen, K. & Kekoni, T. & Jaakola, A-M. & Profiam Sosiaalipalvelut Oy:n henkilöstö & Pehkonen, A. 2019. Kohti monitoimijaista kehittämistä. Teoksessa Mönkkönen, K. & Kekoni, T & Pehkonen, A. (toim.) Moniammatillinen yhteistyö. Vaikuttava vuorovaikutus sosiaali- ja terveysalalla. E-kirja. Helsinki: Gaudeamus Oy. Viitattu 1.11.2023.
Pitkänen, M. 2011. Vastuun paikka! Vanhempien tukeminen lapsen huostaanotossa. Yliopistopaino.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi