PIKA Pirkanmaa -hanke tuotti onnistuneesti valmennuspakettikokonaisuuden pirkanmaalaiselle yrityskentälle

Hitsausrobotti Tampereen ammattikorkeakoulussa

PIKA Pirkanmaa – kestävä digitaalinen tulevaisuuden työ -hankkeen tarkoituksena oli miettiä ja luoda yhdessä yritysten kanssa koulutuskokonaisuus, jonka avulla Pirkanmaan yrittäjät pystyisivät kehittämään omaa kilpailukykyään koronapandemian jälkeen. Kilpailukyvyn kehittyminen oli tarkoitus mahdollistaa erityisesti panostamalla hankkeen kuluessa etätyövälineiden ja -menetelmien käyttöön, jotka yrittäjät kokivat merkitykselliseksi. Samalla tuli kehittää myös hyvinvointia osallistuvissa yrityksissä.

Projektityöryhmä kokoontui tiuhaan ja ponnisteluiden seurauksena hahmottui asteittain näkemys, siitä millainen hankkeen toteuttamisrakenteen tulisi olla. Samalla kontaktoitiin ja rekrytoitiin hankkeeseen vaadittava määrä osallistuvia yrityksiä työntekijöineen. Valmennuspakettirakenteen selkeytyessä, keskiöön nousi ajatus tarvelähtöisyyden merkityksestä.

Kun yritykset olivat selvillä, yritysten vastuuhenkilöille laadittiin haastattelurunko kysymyksineen, mihin vastaamalla yritysten kilpailukyvyn kannalta merkityksellisimmät tarpeet saatiin selville. Näitä olivat esimerkiksi työn sujuvuus, etätyöskentelyvälineet- ja menetelmät, työhyvinvointi ja muut yritysten tärkeiksi kokemat painopistealueet.

Yrityskyselyn tulokset

Kyselyn avulla selville saatuja painopistealueita olivat muun muassa:

 • etätyöskentelyn mahdollisuudet ja haasteet
 • miten saada viesti perille etänäkin (oli muoto sitten mikä tahansa)
 • dialogitaidot etätyössä
 • etätyöskentelyn monipuolinen kehittäminen
 • tietoturvaa käsittelevät seikat
 • WEB-lomakkeen suunnittelu ja toteuttaminen
 • robotiikka ja automaatio yleisesti
 • laadunvarmistus (esim. mittakoneen käyttö)
 • miten motivoida ja valmentaa työntekijöitä digiaikana
 • miten kehittää esimies- ja johtamistaitoja
 • yritysten ansaintalogiikat
 • sähköisen kuvakirjan tekeminen
 • kone- ja automiehen tarvitsema englanti sekä ruotsi
 • tehokkaat etäkokoukset
 • digitalisaatio mobiliteetin mahdollistajana, projektinhallinta
 • droonien hyödyntäminen
 • työhyvinvoinnin kehittäminen.
Aivoterveyttä tukeva, motivoiva johtaminen. Ote on Päivi Mayorin koulutuspaketista.

Digitaalinen valmennuskokonaisuus

Vastausten pohjalta oli tiedossa, millainen osaamistarve hankkeeseen osallistuvilla yrityksillä oli – tähän pyrittiin tuottamaan mahdollisimman kattava koulutuskokonaisuus. Koska hankkeen tavoitteissa korostuivat etätyöskentely ja -työkalut, projektityöryhmän valinta oli rakentaa digitaalinen valmennuskokonaisuus niin, että yritysten johto ja työntekijät pystyivät tutustumaan aineistoon haluamanaan ajanhetkenä. Kunkin aihealueen osalta materiaalin tuottajaksi ja kouluttajaksi valittiin TAMKin asiantuntija. Lisäksi asiantuntija oli yritysten käytettävissä määrättynä ajankohtana.

Työpajatyöskentelyä valmennuspäivänä

Materiaalit saatavilla verkossa

Kun huolella synnytettyä valmennuspakettikokonaisuutta lähdettiin toden teolla käytännössä toteuttamaan, saatiin aikaiseksi yli viisikymmentä valmennuspäivän tallennetta. Ja vielä lisää on tulossa. On syytä muistaa, että vaikka tallenteet näyttäytyvätkin kokonaisuutena varsin heterogeenisina, kyseessä on kuitenkin kokonaisuus, joka on yksinomaan hankkeeseen osallistuvien yritysten määrittelemä. Koulutusmateriaalit on tuotettu sitä silmällä pitäen, että yritysten tarpeisiin kyettäisiin vastaamaan mahdollisimman tarkasti, laatua unohtamatta.

Koska hanke on julkisrahoitteinen EU-hanke (ESR), kaikki materiaalit ovat saatavilla verkossa, osoitteessa: https://projects.tuni.fi/pikapirkanmaa/valmennuspaketit/ . Kannustamme reippaasti tutustumaan PIKA Pirkanmaa -hankkeen koulutussisältöön!

Tulevaisuudennäkymät: Pika Pirkanmaa 2.0

Koska PIKA Pirkanmaa -hankkeen kuluessa havaittiin yritysten äärimmäisen suuri kiinnostus etätyöskentelyyn, jatkohankkeessa kiinnostaisi perehtyä syvällisemmin juuri niihin osa-alueisiin, joista yrityksille hyöty olisi kaikkein suurinta.

Tämä toteutettaisiin esimerkiksi niin, että yritysten etätyöskentelykokemuksista kerättäisiin dataa ja selvitettäisiin, miten etätyöskentely on vaikuttanut yritysten eri toimintojen kehittymiseen ja millaista hyötyä niistä on yrityksille koitunut.

Kerätystä datasta valittaisiin tärkeimmät ja merkityksellisimmät, esiin nousevat, parhaat käytänteet, jotka sitten tulisi saada laajemmin yrityskenttään jalkautettua.

Jatkohankkeessa voisi lisäksi nostaa esiin sellaisia teemoja, joita PIKA Pirkanmaa -hankkeen aikana yritykset kokivat tärkeiksi, syystä tai toisesta – kuten fysioterapian hyödyntäminen työhyvinvointiin, matka web-lomakkeen laatimisesta pidemmälle, aina kauppapaikaksi saakka. Mahdollisuuksia ja aihealueita on vaikka kuinka paljon, miksei myös tekoälyn (AI, ChatGPT) hyödyntäminen.

Hankkeen päätöstilaisuus järjestetään 29.03.2023. Tilaisuuteen ovat tervetulleita erityisesti hankkeessa mukana olevat yritysten edustajat, muut hankkeeseen osallistuneet tahot, sekä siitä kiinnostuneet.

Hanke alkoi 01.09.2021 ja päättyy 31.08.2023. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen sivusto: https://projects.tuni.fi/pikapirkanmaa/

Kirjoittajat:
Matti Kivimäki, projektiasiantuntija, lehtori, Teollisuusteknologia, TAMK
Pauliina Paukkala, projektiasiantuntija, lehtori, Teollisuusteknologia, TAMK

Kuvat: PIKA Pirkanmaa -hanke

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *