Vaikuttavuutta TAMKista! - strategisen partnerin kanssa yhdessä oppien

Hanze-vierailu
TAMKilaiset vertaisoppimisvierailulla Hanze University of Applied Sciencessa, Groningenissa, tammikuussa 2020.

Miten yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy eurooppalaisissa korkeakouluissa? Kuinka sitä voidaan havaita ja osoittaa? TAMKin laatujärjestelmän auditointiin liittyvä vertaisoppiminen tarjosi loistavan tilaisuuden syventää strategista kumppanuutta, oppia yhdessä ja vaihtaa kokemuksia vaikuttavuudesta Hanze University of Applied Science, Groningenin, kanssa.

Kumppanuus vahvistuu kohtaamalla

Yhteiskunnallisen ja aluevaikuttavuuden aikaansaaminen on TAMKin keskeisenä tavoitteena, joten halusimme keskittää myös laatujärjestelmän auditointiprosessiin (Karvi 2019) liittyvän vertaisoppimisen (benchlearning) siihen. Mitä voisimme oppia vaikuttavuudesta yhdessä edistyksellisen strategisen partnerin kanssa ja samalla vahvistaa kumppanuuttamme?

Vuoden 2020 aikana Hanze University of Applied Sciences, Groningenin (Hanze UAS), kanssa toteutettavassa vertaisoppimisessa vaikuttavuuden teemaa lähestytään laadunhallinnan menettelytapojen näkökulmasta kahden alateeman kautta:  strategiset kumppanuudet sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) ja taiteellinen toiminta. Huomio kiinnitetään nimenomaan vaikuttavuuteen, ei esimerkiksi tuotoksiin tai tuloksiin.

Suunnitteluprosessi käynnistyi jo keväällä 2019 ja ensimmäinen vierailu toteutettiin tammikuussa 2020, jolloin 12 hengen delegaatio TAMKista vieraili Groningenissa. Kaikki olivat vierailuun hyvin tyytyväisiä – hyviä käytäntöjä vaihdettiin puolin ja toisin. Samalla kumppanuus vahvistui ja sai uusia ulottuvuuksia. Hanzelaiset tulevat vastaavasti vierailulle TAMKiin tämän lukuvuoden aikana joko virtuaalisesti tai fyysisesti koronatilanteesta riippuen.

This is something that we haven’t done with other partners. – Hanze UAS:n dekaani Marietta Muhonen

Hanze-info
Kuva: Yleistietoa Hanzesta.

Huolellista valmistautumista ja yhteistä ymmärrystä

The three days have been a learning experience: that’s the best thing in benchlearning; to see how things are done and thought.

Vertaisoppimisprosessi valmisteltiin huolella. Sopimuksessa määriteltiin muun muassa prosessin taustat, tarkoitus, tavoitteet ja toiminta. Taustaksi selvitettiin toisten korkeakoulujen kokemuksia siitä, millaisiin asioihin vertaisoppimisessa kannattaa kiinnittää huomiota. Keskeisenä onnistumisen kannalta näyttäytyivät yhteisen ymmärryksen muodostaminen ja yhteisen hyödyn löytäminen. Prosessi tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti ilman liiallista taakkaa osapuolille.

Ymmärrystä on rakennettu pitkin matkaa yhdessä. Ennen tapaamista TAMK ja Hanze tutustuivat toistensa toimintaan ja laadunhallinnan menettelytapoihin samantyyppisesti toteutettujen itsearviointien avulla. Tapaamisissa tietämystä päästiin syventämään ja pohtimaan teemojen kannalta olennaisia kysymyksiä yhdessä. Esimerkiksi kuinka polku vaikuttavuuteen on tunnistettavissa ja näytettävissä? Miten vaikuttavuutta voidaan arvioida yhdessä sidosryhmien kanssa prosessin kaikissa vaiheissa? Minkälainen valitsemis- ja arviointikriteeristö strategisille kumppanuuksille voidaan luoda?

Hyviä käytänteitä jaettiin puolin ja toisin; hanzelaiset olivat erityisen kiinnostuneita TAMKin projektien systemaattisesta suunnitteluprosessista ja Oiva-työkalusta, kun taas TAMKilaiset oppivat esimerkiksi Hanzessa käytössä olevista TKI-toiminnan sisäisen auditoinnin prosesseista.

Hanze-vierailu
Hanze UAS:n vierailulla opittiin ja viihdyttiin – kuvassa johtaja Jouko Lähteenmäki, vararehtorit Kirsi Viskari ja Päivi Karttunen sekä asiantuntija Hannastiina Ruismäki (Tamko).

Tarinoiden kautta konkretiaa vaikuttavuuteen

I found the storytelling system to be very effective way to show the impact.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aikaansaamisen todettiin olevan molemmissa korkeakouluissa keskeistä. Vaikuttavuus syntyy monen tekijän summana ja usein pidemmällä aikavälillä, joten siihen kiinni pääseminen koetaan usein haastavaksi. Hanze UAS:ssa vaikuttavuuteen tartutaan usein tarinoiden kautta. ”Stories tell a deeper meaning”, kuten yksi osallistujista totesi.

Tarinoita vaikuttavuudesta syntyy niin koulutuksen kuin TKI-toiminnankin kautta. Yhteistyö ja osallistuminen korostuvat. ”Share your talent. Move the world”, Hanze UAS:n tunnuslause lupaa – Hanzessa puhutaan ”engaged learning”-toimintamallista. Opinnot toteutetaan yhteistyössä ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan kanssa. Musiikin opiskelijoille tämä voi tarkoittaa esimerkiksi musiikin tuomista hoivakoteihin tai sairaaloihin ja ympäristöalalla osallistumista erilaisten kestävien energialähteiden kehittämiseen.

Sama ajatus näkyy TAMKissa: opiskelijoiden osallistuminen yhteiskunnallisesti vaikuttaviin projekteihin on jatkuvaa aidoissa ympäristöissä toteutettavien projektien ja projektiopintojen kautta. TAMKissa on kehitteillä muun muassa projektiopintoja ja hankeyhteistyötä vauhdittava TKI-Akatemia. Toteuttaessaan TKI-hankkeita opettajat tuovat tuoreinta tutkimus- ja kehitystietoa opintojen osaksi.

Oivalluksia ja yhdessä oppimista

Being here, meeting my colleagues and discussing this brings quality to my work – it is important that we make our work meaningful.

Vertaisoppimisprosessi on noin puolessa välissä ja jo nyt molemmat osapuolet ovat saaneet toisiltaan paljon. Vierailu Groningeniin oli onnistunut ja vahvisti käsityksiämme vaikuttavuudesta ja sen arvioimisesta. Ennen hanzelaisten vastavierailua TAMKiin koottua tietoa hyödynnetään ja havaittuja kehittämiskohteita priorisoidaan, syvennetään ja viedään eteenpäin. Yhteydenpito kumppanin kanssa on välitöntä ja aktiivista. Kokemus oppimisesta sekä vahvasta kumppanuudesta on molemminpuolinen. Hanze UAS:n dekaani Marietta Muhonen kiteytti hyvin prosessin merkityksen:

You make it strategic when you really do something like this together.

TAMKilaiset tutustumassa Hanzen TKI-ympäristöihin.
TAMKilaiset tutustumassa Hanzen TKI-ympäristöihin.


Kirjoittajat:
erikoissuunnittelija Teemu Jokinen ja kehittämispäällikkö Piia Tienhaara, Laadunhallinta ja toiminnanohjaus

Katso lisää aiheesta:

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *