Moduuliharjoittelusta uudenlaista innostusta, osaamista ja yhteistyötä mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin neuropsykiatrian osasto

Moduuliharjoittelua pilotoitiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin neuropsykiatrian osastolla loppuvuodesta 2022. Moduuliharjoittelussa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tiiminä omien potilaidensa hoitotyön. Harjoittelun ohjaajan roolina on toimia taustatukena ja varmistaa potilasturvallisuus hoitotyön prosessissa ja päätöksenteossa. Vastaavasta harjoittelumallista on jo saatu myönteisiä kokemuksia Pirkanmaan sairaanhoitopiirin somatiikan vuodeosastoilta. Tampereen ammattikorkeakoulusta moduuliharjoittelussa pilotissa oli mukana kolme sairaanhoitajaopiskelijaa.

Aloite moduuliharjoittelun pilotointiin neuropsykiatrian osastolla tuli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin opetuskoordinaattorilta. Moduuliharjoittelu haluttiin toteuttaa moniammatillisena harjoitteluna, johon osallistuisi sekä sairaanhoitaja- että lähihoitajaopiskelijoita. Suunnittelutyö aloitettiin tammikuussa 2022, jolloin yhdessä PSHP:n ja Tredun kanssa sovittiin ajankohta sekä suuntaviivat yhteistyölle. Ennen harjoittelua tehtiin aktiivista suunnittelutyötä, sekä markkinoitiin moduuliharjoittelun mahdollisuutta sairaanhoitajaopiskelijoille.

Harjoittelua edeltävästi osastolla oli luotu opiskelijoille perehdytysmateriaali ja laadittu systemaattinen perehdytysohjelma ensimmäisille harjoittelupäiville. Osaston henkilökunta perehdytettiin moduuliharjoittelun periaatteisiin. Opiskelijat tekivät harjoittelussa aamu- ja iltavuoroja arkipäivinä ja vastasivat moduuliin valittujen potilaiden hoidosta kokonaisvaltaisesti.
Opiskelijoille järjestettiin viikoittaiset reflektiokeskustelut, joita ohjasivat TAMKin ja Tredun opettajat yhdessä sekä vuorotellen. Opiskelijat reflektoivat omaa toimintaansa osastolla, moduuliharjoittelun kokemusta sekä hoitosuhdetyöskentelyn ilmiöitä.

Uusia yhteistyömahdollisuuksia

Moduuliharjoittelu toteutui neljän viikon aikana. Kaikkien osapuolten näkökulmasta kokemus oli myönteinen. Harjoittelu vaati paljon valmistelutyötä osaston henkilökunnalta. Vaikka uudenlaiseen ohjausmalliin liittyi epävarmuutta, siihen sitouduttiin ja se herätti innostuneisuutta, joka välittyi koko hoitohenkilökunnan toiminnassa ja työyhteisön ilmapiirissä. Osastolla oltiin tyytyväisiä opiskelijoiden aktiivisuuteen ja tiimityöskentelyn sujuvuuteen.
Opiskelijat kokivat, että heitä odotettiin harjoitteluun ja siihen oli valmistauduttu ennakkoon huolellisesti. Moduuliharjoittelun koettiin vahvistaneen osaamista osin eri tavalla kuin tavanomaiset yksilöohjaukseen perustuvat harjoittelut. Moduulissa vahvistuivat erityisesti päätöksenteon, vastuunoton, oman työn suunnittelun ja organisoinnin taidot. Opiskelijat toivat esiin kokemusta omasta aktiivisesta toimijuudesta ja vahvasta ammattiroolin kasvamisesta harjoittelun alusta lähtien. Tiimissä työskentely auttoi jaksamaan intensiiviseksi koetussa harjoittelussa.

Opiskelijoiden mukaan moduuliharjoittelussa oppimista voisi kehittää sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoiden yhteisellä harjoittelun oppimistehtävällä. Tämä mahdollistaisi opiskelijoiden osin erilaisen osaamisen yhdistämisen kokonaisvaltaisessa hoitotyössä.
Opettajille moduuliharjoittelupilotti avasi uudenlaisia mahdollisuuksia yhteistyölle yli tutkintorajojen. Opiskelijoiden ohjauksessa oli mahdollista yhdistää sairaanhoitajakoulutuksen ja lähihoitajakoulutuksen opettajien ohjausresurssia opiskelijoiden hyväksi.
Tulevaisuudessa toiveena on moduuliharjoittelun laajentaminen psykiatrian eri osastoille, sekä myös pariharjoittelumallin pilotointi. Tavoitteena on myös jatkaa moduuliharjoittelua neuropsykiatrian osastolla. Moduuliharjoittelulla on mahdollista vastata sairaanhoitajakoulutuksen harjoittelupaikkojen lisääntyvään kysyntään.

Kirjoittajat:

Sanna Nisula, lehtori, Sosiaali- ja terveysala, TAMK
Mari Vikman, lehtori, Sosiaali- ja terveysala, TAMK

Kuva: Aino Autio

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *