Miten ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyötä saadaan lisättyä?

Kuvituskuva

Tampereen ammattikorkeakoulu haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, mutta haluaako myös työelämä sitä? Teimme yrityksille ja organisaatioille kyselyn, jossa selvitimme, millaista yhteistyötä yritykset voisivat tehdä TAMKin fysioterapian tutkinto-ohjelman kanssa. Vastaukset yllättivät positiivisesti.

Tiivis yhteistyö molempien etu

Tiivis työelämäyhteistyö ammattikorkeakoulujen ja työelämän välillä luo kattavan verkoston, joka lisää keskinäistä ymmärrystä, asiantuntijuuden, osaamisen ja tiedon jakamista sekä sosiaalista pääomaa (Raudasoja 2018). Työelämälähtöisillä oppimismahdollisuuksilla on keskeinen merkitys opiskelijoiden oppimisessa ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Ammattikorkeakoulun työelämäyhteistyön tavoitteena voidaan Raudasojan (2018) mukaan pitää tilannetta, jossa sekä ammattikorkeakoulu että työelämä hyötyvät aidosti toistensa osaamisesta, verkostoista ja toimintaympäristöistä.

Kyselyn tekivät TAMKin fysioterapian tutkinto-ohjelman harjoittelupaikkojen yhdysopettajat ja kaksi Jyväskylän yliopiston terveystieteiden maisteriopiskelijaa. Selvitimme voisiko organisaatio ottaa fysioterapeuttiopiskelijoita ammattitaitoa tukevaan harjoitteluun, ja olisiko se kiinnostunut myös muusta yhteistyöstä TAMKin kanssa. Lisäksi kysyimme mahdollisten yhteistyön esteiden syitä. Lähetimme kyselyn 14 yritykseen tai organisaatioon, joista kuusi oli jo entuudestaan tuttuja yhteistyökumppaneita.

Yhteistyö kiinnostaa

Kyselyyn vastattiin työelämäorganisaatioissa ahkerasti; vastausprosentti oli 78,5 %. Vastauksissa korostuivat työelämän kumppaneiden yhteistyöhalukkuus ja innokkuus etenkin opiskelijoiden käytännön harjoittelujen ohjausta kohtaan. Työelämän yhteistyökumppanit olivat kiinnostuneita myös muun kaltaisista yhteistyömuodoista, kuten koulutuksista, luennoista, projekteista sekä opinnäytetöistä. Vastausten pohjalta voimme todeta, että lähialueen organisaatiot tarjoavat jatkossakin monipuolisia harjoittelupaikkoja opiskelijoille sekä mahdollisuuksia ja paikkoja myös oppimisen eri tasoille. Varsinaisia esteitä yhteistyölle ei nähty.

Mitä jatkossa?

Kysely vahvisti tietoa, että ammattikorkeakoulujen näkökulmasta työelämäyhteistyöhön kannattaa panostaa, jotta työelämän mielenkiinto koulutusorganisaatioita kohtaan säilyy nyt ja tulevaisuudessa (Raudasoja 2018). Huomasimme, että säännöllinen sähköinen kyselylomake pitää yllä yhteistyötä ja vuorovaikutusta työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa. Tällaista kyselyä voidaan käyttää jatkossakin myös uusien yhteistyökumppaneiden hankintaan.

Lähteet

Raudasoja, A. 2018. Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteistyössä tapahtuu. Teoksessa Kukkonen, H. & Raudasoja, A. (toim.) Osaaminen esiin – ammatillisen koulutuksen reformi ja osaamisperusteisuus. Tampere: Tampereen ammattikorkeakoulu.

Teksti: Hannu Järvinen, fysioterapian lehtori, TAMK sekä Jyväskylän yliopiston terveystieteiden opiskelijat Tea Purtanen ja Marietta Lovén
Kuva: Ben Stern, Unsplash

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi