Hanke muutti etäisen läheiseksi

Nainen tekee töitä läppärillä kotonaan.

Etänä enemmän – sotetyö uudistuu -hankkeeseen osallistui viisi sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto-opiskelijaa, jotka toteuttivat hankkeen teemoista kolme opinnäytetyötä. Opiskelijoiden osallistuminen hanketyöhön avaa mahdollisuuksia sekä heille itselleen että hanketoimijoille, sillä molemmat antavat toisilleen arvokasta tietoa ja tekevät toistensa työtä tunnetuksi.

Syksyllä 2017 pieni asiantuntijatiimi Tampereen ammattikorkeakoulussa pohti uuden avoimen hankerahoituksen teemoja keskittyen ennakoivasti heikkoihin työelämän signaaleihin. Pallo lähti pyörimään etäteemalla. Flow-tilassa ideat sinkoilivat ja syntyneeseen hankeideaan yhdistyivät etäjohtaminen, -työnohjaus ja -vertaistuki sekä etätyö. Pienen epäröinnin jälkeen tiimi päätti uskoa ideaansa ja kirjoitti hankehakemuksen. Etänä Enemmän – ­sote-työ uudistuu -hankkeelle myönnettiin rahoitus vuoden 2019 alusta. Kukaan ei arvannut, että keväällä 2020 Suomi ja koko muu maailma menisivät kiinni, ja hankkeemme ideat nousisivat arvoon arvaamattomaan.

Hankkeen aikana on kehitetty, testattu ja levitetty etäjohtamisen, -työnohjauksen ja -vertaistuen hyviä käytäntöjä esimerkiksi esihenkilöiden ja työntekijöiden valmennuksissa ja webinaareissa sekä valtakunnallisissa seminaareissa. Hankkeeseen innostettiin mukaan sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempää tutkintoa suorittaneet Tia Bäckstöm, Anne Boundy, Kirsi Järvinen ja Pauliina Mikkonen sekä sosiaalialan ylempää tutkintoa opiskeleva Satu Kalliokoski. He ovat tehneet hankkeessa kolme opinnäytetyötä ja saaneet myös TAMKin säätiön stipendit.

Etäjohtaminenkin onnistuu

Tia Bäckström (sosionomi, ylempi AMK) toteutti hankkeessa etäjohtamista käsittelevän opinnäytetyön. Hän koki hankkeen suurimmaksi anniksi sen, että pystyi kuvittelemaan itse toteuttavansa etäjohtamista jatkossa. Ennen opinnäytetyötä Bäckström ajatteli etäjohtamisen sananmukaisesti ”etäiseksi”, mutta työn aikana hän alkoi uskoa, että etäjohtaminen on mahdollista olemalla aidosti läsnä. Bäckström oppi myös sen, että hanketyöskentely voi syventää omia ammatillisia ajatuksia, kun niistä pääsee keskustelemaan muiden alan ammattilaisten kanssa. Yhdessä ääneen pohtiminen on mainio tapa kehittää itseään.

Hyvinvointia vertaistuesta ja positiivisuudesta

Anne Boundy ja Kirsi Järvinen tutkivat etävertaistukea ja työyhteisötaitoja. He osallistuivat virtuaalisesti myös kansainväliseen konferenssiin, jossa esittelivät tutkimustaan. Anne Boundy (sairaanhoitaja, ylempi AMK) koki hankkeen ansiosta oppineensa erityisesti omien työyhteisötaitojensa kehittämistä. Tarkempi tutustuminen aiheeseen lähdemateriaalin avulla muutti hänen suhtautumistaan kollegiaalisuuteen ja työyhteisön hyvinvointiin. Aiheeseen syventymisen myötä arjen työhön on tullut uutta virkistävää otetta. Myös kotihoidon eri tilanteiden tiedostaminen on avartanut Boundyn näkemystä sote-sektorin haasteista.

Kirsi Järvinen (sairaanhoitaja, ylempi AMK) koki omaksuneensa hankkeen aikana paljon asioita, joita viedä työpaikalleen, kuten positiivista energiaa, myönteisyyttä ja intoa. Näitä levittämällä hän voi lisätä työyhteisönsä hyvinvointia.  Kiireisen arjen keskelle hän aikoo tuoda myös enemmän huumoria, jolloin yhdessä tekeminen on mukavampaa. Järvinen haluaa työpaikalleen vastavuoroista vertaistukea, jota on saatavilla ilman erillistä pyytämistä.

Etätyönohjaus tutuksi

Satu Kalliokoski ja Pauliina Mikkonen tutkivat etätyönohjausta. Kalliokoski (sosionomi, ylempi AMK) työskentelee sosiaalialalla esimiestehtävissä, joissa erilaiset etätyötavat ovat tulleet arkeen viimeisen vuoden aikana. Hän tutustui etämenetelmiin hankkeen yhteydessä jo ennen koronapandemiaa. Etätyönohjaus on mahdollista toteuttaa etäyhteyksin, ja se soveltuu hyvin esimerkiksi hajautetuissa organisaatiossa työskenteleville esihenkilöille ja työntekijöille.

Pauliina Mikkonen (sairaanhoitaja, ylempi YAMK) pohti, ettei työnohjaus ole vieläkään vakiintunut sote-sektorilla, koska moni hankkeeseen osallistuneista esihenkilöistä sai vasta nyt ensimmäisen kokemuksen siitä. Mikäli esihenkilö kokee, ettei tarvitse työnohjausta, niin hän ei luultavasti tiedä mitä se on.  Johdon työnohjausta voidaan pitää työnohjauksen erityismuotona, jota ei voi korvata pelkällä kollegiaalisella keskustelulla. Etätyöskentely on Mikkosen mielestä tehokasta, mutta tapaamisiin ja kokouksiin kuuluvat ”niitä näitä” -keskustelut voivat unohtua, vaikka niitä olisi hyvä ylläpitää etänäkin. Etänä toimiminen voi lisätä myös suojaa ja turvallisuuden tunnetta, sillä etäämpänä olemisen kokemus voi rohkaista puhumaan vaikeistakin asioista.

Opiskelijat ja hanketoimijat oppivat toisiltaan

Opiskelijoiden osallistuminen hanketyöskentelyyn osana opintoja hyödyttää kumpaakin osapuolta ja tuo lisäarvoa myös työelämän edustajille. Erityisesti työkokemusta jo hankkineet aikuisopiskelijat pystyvät toimimaan yhdyslinkkeinä työelämän ja hanketoimijoiden välillä. Opiskelijat jakavat arvokasta tietoa alan ajankohtaisista käytännöistä ja haasteista ja omaksuvat samalla hankkeen asiantuntijoiden erityisosaamista. Olemalla itse mukana hankkeessa esimerkiksi opinnäytetöitä tekemällä opiskelijoiden työn tulokset leviävät tehokkaasti ja hyödyttävät työelämän kehittämistä laajemmin.

Kirjoittajat:
Hannele Laaksonen, yliopettaja, terveysala, TAMK
Pirkko Kivinen, lehtori, terveysala, TAMK

Laaksonen ja Kivinen ovat mukana asiantuntijoina Etänä Enemmän – sote-työ uudistuu -hankkeessa. Hankkeen kokonaistavoitteena on lisätä sote-alan henkilöstön työhyvinvointia, työn hallintaa sekä tuottavuutta. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM). 

Lue lisää hankkeesta täältä.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi