Oppimislähtöisyys osana pedagogisen osaamisen kehittymistä TAMKissa

Korkeakoulupedagogista osaamista vahvistetaan TAMKissa parhaillaan monin eri tavoin. Tätä kehittämistä vahvistavat viime vuonna julkistetut pedagogiset periaatteet, joita ovat oppimislähtöisyys, yhteisöllisyys ja osallistavuus, työelämän kehittämisasiantuntijuus ja kestävä tulevaisuus. Periaatteet suuntaavat tutkinto-ohjelmien, muiden koulutusten, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen pedagogisia ratkaisuja.

Tässä blogitekstissä keskitymme oppimislähtöisyyden periaatteeseen, joka on osa pedagogista kehittämisohjelmaa.

Oppimislähtöisyys

Oppimislähtöisinä toimijoina käytämme joustavia ja monipuolisia oppimisen, opetuksen ja osaamisen kehittymisen mahdollisuuksia. Opetuksessa hyödynnämme työelämäläheisiä ja kansainvälisiä oppimisympäristöjä osaamisperustaisesti sekä toimimme yhteistyössä työelämän kanssa.  Mahdollistamme erilaisia opinnollistamisen tapoja joustavilla ja monialaisialla oppimisprosesseilla ja opetussuunnitelmilla. Opiskeluprosesseissa tuemme opiskelijan omaa osallisuutta ja toimijuutta.

Korkeakouluopetuksessa oppimislähtöisyys kumpuaa opiskelijakeskeisyydestä ja johdetusta oppimiskeskeisyydestä. Oppimislähtöisessä toimintatavassa keskiössä on opiskelijan aktiivinen toiminta oman osaamisensa kehittymisen edistäjänä. Käytännössä se tarkoittaa opiskelijan oman ajattelun kehittämistä ymmärtämisestä kohti uuden tiedon luomista ja asiantuntijana kehittymistä. Tässä opettajan toiminta opetuksen suunnittelijana, toteuttajana ja arvioijana erilaisissa toimintaympäristöissä on keskeinen. Korkeakouluopettaja aktiivisesti toimii oppimisen tukena ja ohjaajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa osaamisperustaista opetusta, palautteenantoa ja arviointia.

TAMKissa oppimislähtöisyyttä on edistetty ja edelleen edistetään erilaisten oppimisympäristöjen kehittämisessä, jotka laajenevat kampukselta aina työelämään ja globaaleihin toimintaympäristöihin. Näin edistetään käytännön taitojen oppimista ja soveltamista mahdollisimman aidoissa tilanteissa. Monimuotoiset digitaaliset sovellukset, ratkaisut ja oppimisympäristöt mahdollistavat oppimislähtöisyyden huomioinnin. Monilla koulutusaloilla painotetaan oppimislähtöisiä käytäntöjä, joissa painottuvat aktivoivat oppimista tukevat oppimisprosessit, ongelmanratkaisutaidot sekä tiedon ja taidon soveltamista käytännöntilanteisiin. Myös opiskelijat pitäisi nähdä oppimislähtöisyyttä edistävinä aktiivisina toimijoina, niin opetuksen, vertaisuuden kuin opetussuunnitelmien edelleen kehittäjinä.

Miten sinä olet edistämässä oppimislähtöistä yhdessä ajattelua ja oppimista?

Korkeakoulupedagogisen osaamisen vahvistamiseksi on nyt TAMKissa julkaistu Oppimislähtöisyys- pedagogista periaatetta tukevat kuusi digitaalista osaamismerkkiä.

Nämä osaamismerkit ovat:

  • Työelämäläheinen opetus
  • Osaamisperustaisuus korkeakoulussa
  • Saavutettava opetus ja oppiminen
  • Osaamisperustainen arviointi
  • Oppimislähtöiset opetusmenetelmät
  • Verkko-opetuksen suunnittelu ja toteutus

Digitaaliset osaamismerkit ovat suunnattu opetus- ja ohjaushenkilöstölle. Oppimislähtöisyys korkeakoulussa -metamerkin ansaitsee saavutettuaan osaamista neljän mikromerkin kautta. Jokaisessa osaamisyksikössä asetetaan tavoitteet vuosittaiselle korkeakoulupedagogiselle kehittymiselle.

Nyt kannustamme jokaista TAMKin opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvaa miettimään, miten juuri sinä olet edistämässä oppimislähtöisyyttä. Osaaminen esille!

Lisätietoa digitaalisten osaamismerkkien hakemisesta (vaatii kirjautumisen TAMKin intraan):
https://intra.tuni.fi/fi/henkilostoasiat/osaamisen-kehittaminen-ja-henkilostokoulutus/osaamismerkit-tamkissa#opetushenkilostonmerkit

Kirjoittajat:
Yliopettaja Sanna Ruhalahti
Yliopettaja Annukka Tapani
Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri
Teaching and Learning Centre, TAMK

Kuva: Pixabay

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi