Tavoitteet saavutettu: Kansainväliset projektit menestyksekkäästi päätökseen

Kansainvälisissä projekteissa toimiminen on tärkeä osa TAMKin strategiaa. TAMK koordinoi ja on partnerina mukana useassa Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) -projektissa. Näistä kaksi ensimmäistä TAMKin koordinoimaa projektia, EduEnvi ja DigiCare, on saatu päätökseen hyvin arvioinnein. Tässä blogitekstissä pohdimme omia kokemuksiamme projektien johtamisesta ja niiden evaluoinnista sekä hankkeiden vaikutuksista kohdemaissa.

EduEnvi ja DigiCare: Erasmus+ CBHE-projektit

EduEnvi ja DigiCare -projektit ovat saavuttaneet pääosin tavoitteensa, mutta minkälaisia projekteja ne itse asiassa olivat?

Molemmat projektit olivat Erasmus+ kapasiteetin vahvistamisprojekteja, jotka perustuvat monenvälisiin kumppanuuksiin pääasiassa EU:n jäsenvaltioiden ja ohjelman ulkopuolisten kolmansien maiden korkeakoulujen välillä. CBHE-yhteistyöprojekteissa tuetaan kohdemaiden korkeakoulutuksen modernisointia ratkaisemalla korkeakoulujärjestelmiin liittyviä haasteita, lisäämällä kansainvälistymistä, tehostamalla yhteistyötä EU:n kanssa sekä edistämällä vuorovaikutusta, kulttuurista tietoisuutta ja ymmärrystä.

EduEnvi-projekti (Enhancing Competences of Sustainable Waste Management in Russian and Kazakh HEIs 2017-2021) keskittyi kestävän jätehuollon koulutuksen kehittämiseen Venäjällä ja Kazakstanissa. DigiCare-projektin (Educating Students for Digitalized Health Care and Coaching of their Patients 2019-2023) kohdemaita olivat Bangladesh ja Vietnam, ja siinä kehitettiin pitkäaikaissairaiden digitaalisen ohjausosaamisen koulutusta.

Kansainvälisten hankkeiden koordinointi

Usein mietitään, miten suuret projektit saadaan toteutumaan joustavasti ja tavoitteellisesti. EduEnvissä ja DigiCaressa avainasemassa oli projektin kumppaneiden ja koordinaattorin tiivis yhteistyö. Merkittävää oli myös yhteistyö TAMKissa osaamisyksikön, TKI:n ja talousyksikön välillä.

Projektin jouhevan etenemisen kannalta partnereiden vastuuttaminen projektin eri vaiheissa oli ratkaisevaa, jotta heidän itseohjautuva työskentelynsä käynnistyi. Tämä vaati merkittävää tukea koordinaattorilta, ja määrä oli ajoittain yllättävän suuri. Erityisesti projekteissa, joissa usealla partnerilla ei ole kokemusta kansainvälisestä projektityöstä, koordinaattorin tukitoimien merkitys on valtava. TAMKin projektit koordinoidaan aina huolellisesti, ja hankesuunnitelmia seurataan tiiviisti, mutta konsortion yhteisen ymmärryksen saavuttaminen vaati projekteissamme toistuvaa tilanteen tarkastelua. Tällä varmistettiin, että konsortioilla säilyi mahdollisimman yhtenäinen käsitys projektin työsuunnitelmasta. Molempien projektien konsortio oli monitahoinen, joten monitorointia ja jatkuvaa kommunikointia tarvittiin.

Projektien koordinointiin saa TAMKin TKI-asiantuntijoilta tukea ja arvokkaita neuvoja. Tämän lisäksi hyvien käytäntöjen, haastavien tilanteiden ratkaisumallien ja projektitoimijoiden keräämän kokemuksen jakaminen ’hankeperheen’ kesken on todellinen voimavara. Helpotusta tuo myös uusi Erasmus+ -projektikausi, missä tulokset ovat yhä korostetummin keskiössä ja hallinnointia kevennetään.

Vaikutus kohdemaissa

EduEnvi- ja DigiCare-projekteissa kohdemaiden partnerikoulut sitoutuivat organisaatiotasolla vahvasti hankkeen toimintoihin. Tämä mahdollisti hankkeiden tavoitteiden saavuttamisen ja kehityksen jatkamisen projektikauden jälkeen. Yhtä tärkeää oli partnereiden sitoutuminen projektityöhön yksilötasolla. Partnereiden toimijat nostivat projektin työn näkyvästi esille omissa yksiköissään, ja tätä kautta hankkeen tuotosten omistajuus syveni.

Projekteissamme saatiin paljon näkyvyyttä myös partnerikoulujen ulkopuolella. Paikallisessa ja kansallisessa mediassa näytettiin projektien toiminnasta TV-lähetyksiä, ja julkaistiin useita lehtijuttuja. DigiCare-projektissa olimme Bangladeshissa jopa marssimassa kadulla saadaksemme näkyvyyttä paikallisille ominaisella tavalla.

EduEnvin ja DigiCaren saama näkyvyys edesauttoi positiivisen vaikutuksen syntyä kaikissa kohdemaissa. Tämä mahdollisti tuotosten ja tavoitteiden juurruttamisen sillä tasolla kuin se projektien aikana saavutettiin. Onnistunut vaikutus kohdemaissa näkyi myös projektien arvioinneissa, koska kaikissa CBHE-projekteissa kohdemaiden kapasiteetin vahvistaminen on pääpainoalue.

Hanke-evaluointi

Projektejamme arvioitiin sisäisesti ja ulkoisesti projektin aikana ja sen päätyttyä. Ulkopuolinen arviointi on tärkeää, jotta asiantuntijoiden palautteen perusteella voidaan kehittää projektin toimintaa ja tuotoksia. Molemmat TAMKin projektit saivat ”Good” -arvioinnin, mikä tarkoittaa, että projektit saavuttivat pääosin tavoitteensa ja niiden vaikuttavuus oli merkittävää.

TAMKin koordinoimana ja hyvien tiimien yhteistyönä nämä hankkeet saatiin kunnialla maaliin. Projektien partnereiden anti raportointivaiheessa on ensiarvoisen tärkeää, jotta kohdemaiden ääni ja tilanne saadaan raportoitua. Voimme olla ylpeitä siitä, kuinka onnistuimme edistämään tärkeitä teemoja yhdessä partnereidemme kanssa ja saamme nähdä, miten tuotoksia otetaan käyttöön paikallisissa opetussuunnitelmissa ja -menetelmissä.

Yhteenveto

Kansainvälisten projektien johtaminen on vaativaa, mutta erittäin antoisaa työtä. TAMKilla on erinomainen projektijohtamisen tuki ja asiantuntemus, ja taloudelliset resurssit kohdennetaan huolellisesti. Tärkeää on myös kokemusten jakaminen ja hyvien käytänteiden levittäminen. Emme yritä keksiä pyörää uudelleen, vaan hyödynnämme olemassa olevaa tietoa ja materiaalia. Sujuva yhteistyö takaa onnistuneen lopputuloksen, ja nämä projektimme ovat siitä loistavia esimerkkejä.

 

Teksti ja kuva:

Nina Smolander, Lehtori, Sosiaali- ja terveysala, TAMK, DigiCare projektipäällikkö

Ella Kallio, Projektikoordinaattori, Projektitoimisto, TAMK, EduEnvi projektipäällikkö

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi